HỖN HỢP E GỒM CHẤT X C3H10N2O4

Hỗn thích hợp E bao gồm chất X (C3H10N2O4) và hóa học Y (C7H13N3O4), trong đó X là muối bột của axit đa chức, Y là tripeptit. đến 27,2 gam E tính năng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư, đun nóng thu được 0,1 mol hỗn hợp 2 khí. Ngoài ra 27,2 gam E phản nghịch ứng trọn vẹn với dung dịch HCl dư, sau phản bội ứng thu được m gam chất hữu cơ. Giá trị của m là


Bạn đang xem: Hỗn hợp e gồm chất x c3h10n2o4

Phương pháp giải

Y là tripetit, mà lại Y bao gồm 7C cần Y là (Gly)2(Ala)

Hỗn hợp E phản bội ứng với NaOH dư nhận được 2 khí nên X bao gồm CTCT là NH4-OOC-COO-NH3CH3(x mol)

Từ số mol tất cả hổn hợp 2 khí kiếm được x =?

Từ số mol của X và khối lượng của láo lếu hợp, tìm được số mol của tripeptit Y

Viết PTHH X, Y bội nghịch ứng cùng với HCl, trường đoản cú đó đặt số mol vào với tính toán.


Lời giải của GV cusc.edu.vn

Y là tripetit, nhưng Y có 7C nên Y là (Gly)2(Ala)

Hỗn vừa lòng E làm phản ứng cùng với NaOH dư nhận được 2 khí đề xuất X bao gồm CTCT là: NH4-OOC-COO-NH3CH3: x (mol)

NH4-OOC-COO-NH3CH3 + 2NaOH → NaOOC-COONa + NH3↑ + CH3NH2↑ + 2H2O

x → x → x (mol)

tổng số mol 2 khí = 2x = 0,1 → x = 0,05 (mol)

→ mY = mE - mX = 27,2 - 0,05.138 = 20,3 (g) → nY = (dfrac20,3203 = 0,1,,mol)

Xét E làm phản ứng với HCl sau bội nghịch ứng thu được:

NH4-OOC-COO-NH3CH3 + HCl → HOOC-COOH + NH4Cl + CH3NH3Cl

0,05 → 0,05 → 0,05 (mol)

(Gly)2(Ala) + 3HCl + 2H2O → 2GlyHCl + AlaHCl

0,1 → 0,2 → 0,1 (mol)

→ mchất cơ học = mHOOC-COOH + mCH3NH3Cl + mGlyHCl + mAlaHCl

= 0,05.90 + 0,05.67,5 + 0,2.111,5 + 0,1.125,5

= 42,725 (g)

Đáp án phải chọn là: d


...
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Cho X, Y, Z là tía peptit phần đa mạch hở cùng MX > MY > MZ. Đốt cháy trọn vẹn a mol mỗi peptit X, Y hoặc Z những thu được số mol CO2nhiều rộng số mol H2O là a mol. Phương diện khác, nếu làm cho nóng 69,8 gam tất cả hổn hợp E (chứa X, Y cùng 0,16 mol Z; số mol của X nhỏ dại hơn số mol của Y) với hỗn hợp NaOH vừa đủ, thu được hỗn hợp chỉ đựng 2 muối của alanin với valin bao gồm tổng cân nặng 101,04 gam. Phần trăm trọng lượng của X có trong hỗn hợp E sát nhất với mức giá trị làm sao sau đây?


Cho các thành phần hỗn hợp X chứa hai peptit M và Q số đông tạo vì chưng hai amino axit đầy đủ no, chứa 1 team –COOH cùng 1 đội –NH2. Toàn bô nguyên tử O của M cùng Q là 14. Trong M hoặc Q đều có số link peptit không nhỏ tuổi hơn 4. Cứ 0,25 mol X tác dụng hoàn toàn cùng với KOH (đun nóng) thì thấy có 1,65 mol KOH phản ứng và thu được m gam muối. Phương diện khác, đốt cháy hoàn toàn 54,525 gam X rồi cho thành phầm hấp thụ hoàn toàn vào bình chứa Ba(OH)2dư thấy khối lượng bình tăng 120,375 gam. Cực hiếm của m là


Đun nóng m gam tất cả hổn hợp X tất cả glyxin cùng alanin thu được m1gam tất cả hổn hợp Y gồm những đipepetit mạch hở. Nếu đun nóng 2m gam X trên chiếm được m2gam các thành phần hỗn hợp Z gồm những tripeptit mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn m1gam Y nhận được 0,72 mol H2O; nếu dốt cháy trọn vẹn m2gam Z thì nhận được 1,34 mol H2O. Quý giá của m là


Hỗn hợpMgồm nhị amino axitX,Yvà cha peptit mạch hởZ,T,Eđều tạo bởiXY. Mang đến 31,644 gamMphản ứng trọn vẹn với lượng đủ 288 ml hỗn hợp NaOH 1M, chiếm được dung dịchFchứa a gam hỗn hợp muối natri của alanin và lysin. Phương diện khác, đốt cháy hoàn toàn b molMcần dùng vừa đủ 35,056 lít O2(đktc), chiếm được CO2và H2O gồm tỉ lệ số mol tương xứng là 228 : 233. Kết luận nào sau đâysai?


Hỗn hợp X gồm các peptit mạch hở, hồ hết được sản xuất thành từ các amino axit tất cả dạng H2NCmHnCOOH. Đun rét 4,63 gam X với dung dịch KOH dư, thu được dung dịch chứa 8,19 gam muối. Nếu đốt cháy trọn vẹn 4,63 gam X bắt buộc 4,2 lít O2(đktc). Dẫn cục bộ sản phẩm cháy (CO2, H2O, N2) vào hỗn hợp Ba(OH)2dư, sau bội nghịch ứng thu được m gam kết tủa và khối lượng dung dịch sút 21,87 gam. Cực hiếm của mgần quý giá nào nhấtsau đây?


Cho m gam các thành phần hỗn hợp M bao gồm đi peptit X, tripeptit Y, tetrapeptit Z, pentapeptit T (đều mạch hở) tác dụng với hỗn hợp NaOH vừa đủ, thu được hỗn hợp Q gồm muối của Gly, Ala với Val. Đốt cháy hoàn toàn Q bằng một lượng oxi vừa đủ, thu lấy toàn cục khí cùng hơi mang hấp thụ vào trong bình đựng nước vôi vào dư, thấy cân nặng bình tăng 13,23 gam và bao gồm 0,84 lít khí (đktc) bay ra. Khía cạnh khác, đốt cháy hoàn toàn m gam M, nhận được 4,095 gam H2O. Cực hiếm của mgần nhấtvới quý giá nào sau đây?


Hỗn vừa lòng E bao gồm hai peptit mạch hở X, Y với tỉ lệ thành phần mol khớp ứng 1:2 (X, Y được cấu trúc từ glyxin cùng alanin) biết tổng số liên kết peptit vào X, Y là 9. Thủy phân trọn vẹn E vào 200ml dung dịch NaOH 1M vừa đủ thu được dung dịch Z đựng hai muối. Cô cạn hỗn hợp Z thu được chất rắn T. Đốt cháy T trong lượng O2vừa đủ thu được 18,816 lít (đktc) khí với hơi. Tỉ lệ số mol Gly cùng Ala vào X là


Xem thêm:

Đun rét 0,1 mol hỗn hợp T bao gồm 2 peptit mạch hở T1, T2(T1ít hơn T2một links peptit, mọi được tạo nên thành từ X, Y là hai amino axit tất cả dạng H2N – CnH2n-COOH; MXY) với dung dịch NaOH vừa đủ, chiếm được dung dịch đựng 0,42 mol muối của X cùng 0,14 mol muối của Y. Khía cạnh khác, đốt cháy trọn vẹn 13,2 gam T bắt buộc vừa đầy đủ 0,63 mol O2. Phân tử khối của T1là


Đun lạnh 0,14 mol các thành phần hỗn hợp A tất cả hai peptit X (CxHyOzN4) và Y (CnHmO7Nt) với hỗn hợp NaOH toàn vẹn chỉ thu được dung dịch cất 0,28 mol muối bột của glyxin và 0,4 mol muối hạt của alanin. Còn mặt khác đốt cháy m gam A trong O2vừa đầy đủ thu được tất cả hổn hợp CO2, H2O và N2, trong đó tổng trọng lượng của CO2và nước là 63,312 gam. Cực hiếm mgần nhấtlà:


Thủy phân m gam hỗn hợp X tất cả một tetrapeptit A cùng một pentapeptit B (A với B phần nhiều mạch hở cất đồng thời glyxin với alanin trong phân tử) bằng lượng hỗn hợp NaOH vừa đủ. Cô cạn hỗn hợp sau phản nghịch ứng thu được (m +15,8) gam các thành phần hỗn hợp muối. Đốt cháy cục bộ lượng muối hạt sinh ra bởi một lượng oxi vừa đủ, chiếm được Na2CO3và tất cả hổn hợp khí và hơi Y có CO2, H2O cùng N2. Dẫn Y đi qua bình đựng dung dịch NaOH sệt dư thấy cân nặng bình tăng thêm 56,04 gam so với thuở đầu và có 4,928 lít khí duy nhất (đktc) thoát ra khỏi bình. Xem như N2không bị nước hấp thụ, những phản ứng xảy ra hoàn toàn. Nhân tố phần trăm trọng lượng của B trong tất cả hổn hợp Xgần với giá trị nào nhấtsau đây?


Hỗn đúng theo E có muối vô cơ X ( CH8N2O3) cùng đipeptit Y : C4H8N2O3. đến E công dụng với dung dịch NaOH nấu nóng thu được khí Z. đến E chức năng với hỗn hợp HCl đư, nhận được khí T và hóa học hữu cơ Q. đánh giá và nhận định nào sau đây là sai:


Cho X, Y, Z là 3 peptit mạch hở (phân tử bao gồm số nguyên tử cacbon tương xứng 8, 9, 11; Z có không ít hơn Y một liên kết peptit); T là este no, solo chức, mạch hở. Phân tách 249,56 gam các thành phần hỗn hợp E có X, Y, Z, T thành nhì phần bởi nhau. Đốt cháy hoàn toàn phần một, thu dược a mol CO2 và (a-0,11) mol H2O. Thủy phân hoàn toàn phần hai bởi dung dịch NaOH vừa đủ, thu được ancol etylic cùng 133,18 gam hỗn hợp G (gồm 4 muối của Gly, Ala, Val với axit cacboxylic). Đốt cháy hoàn toàn G, đề nghị vừa đủ 3,385 mol O2. Phần trăm cân nặng của Y vào E là


Đipeptit mạch hở X cùng tripeptit mạch hở Y đầy đủ được khiến cho từ một aminoaxit (no, mạch hở, vào phân tử chứa một đội -NH2 và một đội nhóm -COOH). Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol Y, nhận được tổng cân nặng CO2 cùng H2O bằng 54,9 gam. Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol X, thành phầm thu được đến lội rảnh rỗi qua nước vôi vào dư, tạo ra m gam kết tủa. Cực hiếm của m là


Hỗn đúng theo X có alanin và đipeptit (Gly-Val). đến m gam X vào 100 ml dung dịch hỗn hợp H2SO4 0,25M với HCl 0,25M, thu được dung dịch Y. Cho toàn thể Y bội nghịch ứng toàn vẹn với 240 ml gồm NaOH 0,3M cùng KOH 0,2M đun nóng, thu được dung dịch chứa 10,9155 gam muối hạt trung hòa. Phần trăm trọng lượng của alanin trong X là


Peptit X mạch hở được kết cấu từ hai loại α-amino axit A, B (đều no, mạch hở, các chứa một đội nhóm -NH2). Biết X công dụng hoàn toàn với hỗn hợp NaOH theo bội nghịch ứng sau:

X + 11NaOH → 3A + 4B + 5H2O

Đốt cháy trọn vẹn a mol X thu được hỗn hợp bao gồm N2, H2O với 29a mol CO2. Lếu láo hợp các peptit mạch hở E gồm tripeptit A2B, tetrapeptit A2B2, pentapeptit A2B3 và đipeptit A-A. Đốt cháy không còn b gam E trong oxi thu được N2, 0,5625 mol H2O cùng 0,675 mol CO2. Phương diện khác, cho 0,15 mol E chức năng hết với dung dịch NaOH dư, đun nóng sau thời điểm phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch, thu được chất rắn khan chứa c gam muối. Quý hiếm của c gần nhất với


X là este của aminoaxit; Y với Z là nhì peptit(MY Z, hơn nhát nhau một nguyên tử nito trong phân tử). X,Y cùng Z đầy đủ mạch hở. Mang đến 60,17 gam hỗn hợp E bao gồm X, Y, Z tính năng vừa đủ với 0,73 mol NaOH, sau phản bội ứng nhận được 73,75 gam bố muối của glyxin, alanin với valin( trong những số ấy có 0,15 mol muối bột alanin)và 14,72 gam ancol no, solo chức, mạch hở. Phương diện khác, đốt cháy 60,17 gam E trong O2 dư thu được CO2, N2 và 2,275 mol H2O. Phần trăm khối lượng của Y trong E gồm giá trị ngay gần nhất


Hỗn hòa hợp A bao gồm chất X (C3H10N2O5) và chất Y (C9H16N4O5), trong những số đó X chức năng với NaOH tốt HCl đều thu được khí, Y là tetrapeptit. Cho 29,6 gam A tác dụng với dung dịch NaOH dư, nấu nóng thu được 2,55 gam khí. Khía cạnh khác, 29,6 gam A làm phản ứng với hỗn hợp HCl dư nhận được m gam hóa học hữu cơ. Các phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Giá trị của m là


*

*

Cơ quan chủ quản: doanh nghiệp Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa công ty Intracom - trằn Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép hỗ trợ dịch vụ mạng xã hội trực tuyến đường số 240/GP – BTTTT bởi Bộ tin tức và Truyền thông.