Từ vựng tiếng anh lớp 5 chương trình mới

Từ vựng giờ Anh lớp 5 cập nhật theo chương trình mới nhất

Lớp 5 là một trong giai đoạn rất đặc biệt trong quá trình học tiếng Anh của trẻ, quan trọng về khía cạnh cải thiện vốn trường đoản cú vựng. Trường đoản cú vựng, cũng giống như một phương pháp, quãng thời gian học chuyên nghiệp hóa từ siêng gia, tốt từ tư vấn viên để giúp trẻ phát huy về tối đa tiềm năng của bản thân, và đạt được hiệu quả tối đa trong quá trình học tập. Phát âm được tầm quan trọng đặc biệt đó, cũng giống như nhằm mục đích cung ứng nguồn tài liệu tìm hiểu thêm chính thống xứng đáng tin cậy, chúng tôi xin gửi đến các bậc phụ huynh, quý thầy cô, và các em học sinh tổng hợp từ vựng giờ Anh lớp 5 theo công tác mới.

Bạn đang xem: Từ vựng tiếng anh lớp 5 chương trình mới

Unit 1: What’s your address?

What’s your address?Địa chỉ của người sử dụng là gì?
Where are you from ?Bạn tới từ đâu?
What’s your village like ?Quê của chúng ta như núm nào ?
Who bởi vì you live with ?Bạn sinh sống với ai ?
I live with….Tôi sống với
lanehẻm, con đường nhỏ.
village roadđường làng
streetphố
flatcăn hộ
first/ second/…floortầng một/hai/…
hometownquê nhà
big and busyto cùng bận rộn
far & quietxa và yên bình
large & crowdedrộng mập và đông đúc
small and beautiful.nhỏ và xinh đẹp
*

Unit 5: Where will you be this weekend ?

Where will you be this weekend?Bạn sẽ đi đâu vào vào ngày cuối tuần này ?
What will you vày ?Bạn sẽ làm cái gi ?
I have khổng lồ study.Tôi cần học bài.
at homeở nhà
in the countrysideở vùng quê
on the beach.trên bãi biển
at school.ở trường
by the sea.bên bãi biển
explore the caveskhám phá hồ hết hang động
take a boat trip around the islands.du ngoạn bằng thuyền quanh các hòn đảo
build sand castles on the beach.xây những lâu đài cát trên bãi biển
swim in the sea.bơi bên trên biển.

Bài tập ôn tập về ngữ pháp và từ vựng giờ Anh lớp 5

I. Chọn lời giải đúng

1. He tried to lớn join the army but he was…………because of his poor health.

a. Tried out b. Put out c. Turned off d. Turned down

2. Where ………..all this morning? It’s nearly midday.

a. Were you b. Are you c. Have you been d. Are you being

3. I will do anything but …………..the dishes. A. Wash b. To lớn wash c. Washing d. Will wash

4. ………………you mention it, I vày remember the accident.

a. If only b. Now that c. No matter d. So that

5. We’re late , I expect the film………….by the time we get lớn the theatre.

a. Have started b. Will start c. Will be start d. Will have start

6. ……………will Mr. Brown be able khổng lồ regain control of the company.

a. With hard working b. In spite of his hard work c. Only if he work hard d. Only with hard work

7. Having been asked to lớn speak at the conference, ………………. . A. Some notes were prepared for Dr. Clark b. Some notes were prepared by Dr. Clark c. Dr. Clark prepared some notes d. The members were pleased to hear Dr. Clark

8. I remember ………..him say the grass needed …………. .

a. Hearing/cutting b. Hearing/ khổng lồ cut c. To hear/ to lớn be cut d. To hear/ cutting9. I wish ………..me a new one instead of having it ……………as you did.

a. Would give/ to repair b. Gave / to lớn repair c. Had given/ to be repair d. Had given/ repaired

10. The boy could not find his six-pence anywhere………..get his arm out.

a. Nor could be b. Nor he could c. Neither he could d. Either he could not

11. Had he not been so busy taking the diamonds, he ………….the blow.

a. Would feel b. Had been feeling c. Had left d. Would have left

12. The construction of the new road is…………..winning the tư vấn of local residents.

a. Thanks to lớn b. Reliant on c. Dependent on d. Responsible

13. No matter how angry he was, he would never …………..to violence.

a. Resolve b. Resource c. Exert d. Resort

14. After leaving school, Nigel decided to…………in the army. A. Enlist b. Enroll c. Register d. Sign

15. ………………a fire, hotel guests are asked lớn remain calm.

a. As a result of b. In the sự kiện of c. By reason of d. In the time of16. When I went into dining room next morning, the………………of the dinner were still on the table.

a. Remains b. Results c. Remnants d. Relics

17. I will keep you application …………..file for the time being.

a. In b. With c. On d. At

18. She……………. Wanted a house overlooking the sea.

a. Particularly b. Strongly c. Essentially d. Extremely

19. For centuries Rome was the ……………power in the Mediterranean.

a. Utmost b. Superlative c. Overruling d. Supreme

20. I couldn’t tell what time it was because workman had removed the……….of the clock.

a. Hands b. Pointers c. Arms d. Fingers

21. Supposing I …………..to agree to your request, how vày you think the other students would feel? a. Would b. Am c. Were d. Could

22. I hope you won’t take ………………if I tell you the truth. A. Annoyance b. Offence c. Resentment d. Irritation

23. His failure………..great disappointed to his parents. A. Forced b. Made c. Caused d. Provided

24. While politicians argue about nuclear weapons, ordinary people are simply concern …………… staying alive.

a. Of b. With c. For d. In

25. I’ so tired that I can take…………..what you’re saying. A. Up b. Out c. In d. On

26. The Committee took just thirty minutes khổng lồ ……………the conclusion that kích hoạt was necessary.

a. Judge b. Make c. Decide d. Reach

27. After his girlfriend left him, George determined never………….in love again.

a. Khổng lồ fall b. Falling c. For khổng lồ fall d. Having fallen

28. Few pleasures will be equal………….of a cool drink on a hot day. A. It b. Hat c. Such d. This

29. He phoned to lớn tell me that he couldn’t come tomorrow because he …………to the dentist.

a. Had gone b. Was going c. Would go d. Went

30. …………..his advice, I would never have got the job.

a. Except b. Apart from c. But for d. As for


II. Chấm dứt câu

1. Hỏi ai đó tới từ đâu:

Where are you ……………………….. ? – I ……………………….. From Vietnam……………………….. Is he/she from? – He/She ……………………….. From England

2. Hỏi một bạn là ai: Đây / kia là ai?

……………………….. Is this/ that? – This / That ……………………….. Linda.

3. Hỏi – Đáp về tuổi:

How ……………………….. Are you? – I am ……………………….. Years old.

4. Hỏi – Đáp về ngày sinh nhật: lúc nào đến sinh nhật của….? Đó là vào tháng….

When is your ………………………..? – It’s ……………………….. June.

5. Chúc mừng ngày sinh nhật:

……………………….. Birthday, Mai.

6. Cám ơn và ý kiến ý kiến: Cám ơn. / không có gì.

Thanks (Thank you) – You are …………………………

7. Xin lỗi và phản hồi ý kiến: Xin lỗi! không sao.

I’m ………………………… – ……………………….. At all.

Xem thêm:

8. Mời dùng thức ăn uống và vật uống: Mời chúng ta dùng….nhé?

Would you ……………………….. Some milk? – Yes, …………………………/ No, …………………………

9. Miêu tả khả năng: bạn có thể …….?

……………………….. You swim? – Yes, I …………………………

Can ……………………….. Dance? – No, I …………………………

10. Reviews tên những đồ vật: Đây là những…./ kia là những…..

These/ Those ……………………….. School bags.

11. Định địa chỉ của vật: bọn chúng ớ trong/ trên….

They are ……………………….. The box. / They are ……………………….. The table.

12. Hỏi đáp con số đếm được: có bao nhiêu……? / tất cả 1,2,3,….

How ……………………….. Pencils are there? – There …………….. One./ There ……….. Two/ three…

13. Đoán sở trường về một môn học: ( ….có mê thích môn … không?)

Do you ……………………….. Math? – Yes, ……………………….. Do./ No, I …………………………

14. Hỏi đáp về những môn học tập ưa thích:

What ……………………….. Vày you like? – I ……………………….. English..

15. Hỏi đáp về những môn học tập trong ngày: Hôm nay……học những môn gì?Hôm nay học tập môn…

What subject do you ……………………….. Today?- I have English ……………………….. Art.

16. Hỏi đáp về nguyên nhân ưa say mê một môn học tập : vị sao … ưng ý môn…? vị vì…..thích…

Why vày you ……………………….. Music? – ……………………….. I like to sing.

17. Hỏi đáp về lịch học một môn vào tuần: bao giờ …. Học môn……? … học nó vào thứ…..

When ……………………….. You have English? – I have it ……………………….. Wednesday

and Thursday.

III. Viết lại câu

1. Where / from / are/ you?

………………………………………………………………………………………

2. These/ bags/ are /school.

………………………………………………………………………………………

3. They /box /are/ in /the.

………………………………………………………………………………………

4. Subject/ What’s /your /favorite?

………………………………………………………………………………………

5. I/ English / và / Art/ have.

………………………………………………………………………………………

6. You / have /do / When /English?

………………………………………………………………………………………

7. Birthday/ When /your is?

………………………………………………………………………………………

8. You/ like/ Do/ Math?

………………………………………………………………………………………

9. Dance/ I / can’t.

………………………………………………………………………………………

10. Birthday/ When /your is?

………………………………………………………………………………………

ĐÁP ÁN

I.

1D11D21C
2C12C22B
3A13D23C
4B14A24B
5D15B25C
6D16A26D
7C17C27A
8A18A28B
9D19D29B
10A20A30C

II.

1. Where are youfrom? Iamfrom Vietnam

Whereis he/she from? – He/Sheisfrom England

2.Whois this/ that? – This / ThatisLinda.

3. Howoldare you? – I amtenyears old.

4. When is yourbirthday? – It’sinJune.

5.Happybirthday, Mai.

6.Thanks (Thank you) – You arewelcome

7. I’msorry–Notat all.

8. Would youlikesome milk? – Yes,please/ No,thanks

9.Canyou swim? – Yes, Ican

Canyoudance? – No, Ican’t

10. These/ Thoseareschool bags.

11. They areinthe box. / They areonthe table.

12.Howmanypencils are there? – Thereisone./ Therearetwo/ threepencils

13. Bởi youlikeMath? – Yes,Ido./ No, Idon’t

14. Whatsubjectdo you like? – IlikeEnglish

15. What subject bởi vì youhavetoday?- I have EnglishandArt.

16. Why vì chưng youlikeMusic? –BecauseI like to sing.

17. Whendoyou have English? – I have itonWednesday and Thursday.

III.

1. Where are you from?

2. These are school bags.

3. They are in the box.

4. What’s your favorite subject?

5. I have English và Art or I have Art and English.

6. When do you have English?

7. When is your birthday?

8. Vì chưng you like Math?

9. I can’t dance.

10. When is your birthday?

Tổng thích hợp từ vựng và cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh lớp 5 học tập kì 2

UNIT 11: WHAT’S THE MATTER WITH YOU?

I. VOCABULARY

EnglishPronunciationVietnamese
sick/sik/ốm
pain/pein/đau
headache/’hedak/đau đầu
toothache/’tu:θeik/đau răng
earache/’iəreik/đau tai
stomach-ache/’stʌməkeik/đau dạ dày
backache/’bækeik/đau lưng
sore throat/sɔ: θrəʊt/đau họng
fever/’fi:və/sốt
cold/kəʊld/cảm lạnh
cough/kɔ:f/ho
go khổng lồ the doctor/gəʊ tu: ðə ‘dɒktə/đi khám chưng sĩ
go lớn the dentist/gəʊ tu: ðə ‘dentist/đi thăm khám nha sĩ
go to the hospital/gəʊ tu: ðə ‘hɒspitl/đến bệnh dịch viện
take a rest/teik ei rest/nghỉ ngơi
carry heavy thing/’kæri ‘hevi θiŋ/mang vác đồ gia dụng nặng
take a shower/teik ei ‘∫aʊə/tắm
keep nail clean/ki:p neil kli:n/giữ móng tay sạch sẽ sẽ
ambulance/’æmbjʊləns/xe cứu giúp thương

II. GRAMMAR

1.Hỏi và trả lời về vấn đề sức khỏe.

Cấu trúcVí dụ
Hỏi và trả lời về vấn đề sức khỏe của bạn:What’s the matter with you?- chúng ta bị làm thế nào vậy?I have + a/an + (health problem).- bản thân bị + (vấn đề mức độ khỏe).Hỏi và trả lời về sức mạnh của ai đó:What’s the matter with + O?- Ai đó bị làm sao vậy ?S + have/has + a/an + (health problem).- Ai kia bị + sự việc sức khỏe.What’s the matter with you?- bạn bị làm sao vậy?I have a toothache- Mình bị đau nhức răng.What’s the matter with him?- Anh ấy bị sao vậy ?He has a backache- Anh ấy bị đau lưng.

2. Đưa ra lời răn dạy về mức độ khỏe.

Cấu trúcVí dụ
Đưa ra lời khuyên nhủ về sức khỏe của bạn:You should take some aspirins.
S+should/ had better +V-inf– Cậu đề xuất uống thuốc.
– Ai cần làm gì.She had better go to lớn see the dentist.
– Chị ấy bắt buộc đi gặp gỡ nha sĩ.

UNIT 12: DON’T RIDE YOUR xe đạp TOO FAST!

I. VOCABULARY

EnglishPronunciationVietnamese
fire/’faiə/lửa
knife/naif/con dao
call for help/kɒ:l fə help/nhờ góp đỡ
stove/stəʊv/bếp
match/’mæt∫/que diêm
scissors/’sizəz/cái kéo
tool/tu:l/dụng cụ
helmet/’helmit/mũ bảo hiểm
stair/steə/cầu thang
balcony/’bælkəni/ban công
touch/tʌt∫/chạm vào
hold/həʊld/cầm
bite/bait/cắn
scratch/skræt∫/cào
fall/fɔ:l/ngã
break/breik/gãy
roll off/’rəʊl ɔ:f/lăn xuống
cut yourself/kʌt jɔ:’self/bị đứt (tay)
get a burn/get ei bɜ:n/bị bỏng
start a fire/’stɑ:t ei ‘faiə/gây ra đám cháy
avoid/ə’vɔid/tránh xa

II. GRAMMAR

Cảnh báo về tai nạn có thể xảy ra; nguyên nhân ai đó cấm kị gì.

Cấu trúcVí dụ
Cảnh báo về tai nạn có thể xảy ra và phương pháp đáplại:Don’t + Verb!- Đừng + Động từOK, I won’t.- Được rồi, mình sẽ không còn làm đâu.Hỏi cùng trả lời nguyên nhân ai đó cấm kị gì:Why shouldn’t + Subject + Verb?-Tại sao + nhà ngữ + tránh việc + Động từ?Because + Subject + May + Verb.- bởi vì + chủ ngữ + có thể + Động từ.Don’t cảm ứng me the stove!-Đừng va vào bếp!OK, I won’t.-Được rồi, mình sẽ không còn làm đâu.Why shouldn’t he ride his xe đạp too fast?-Tại sao anh ấy không nên đi xe quánhanh?Because he may fall & break his arm.-Bởi vị anh ấy rất có thể bị vấp ngã gãy tay.