LUẬT KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC MỚI NHẤT

Sửa đổi, bổ sung nhiều lý lẽ tại lý lẽ tố tụng hành bao gồm 2015


MỤC LỤC VĂN BẢN
*

QUỐC HỘI -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam Độc lập - tự do thoải mái - hạnh phúc ---------------

Luật số: 55/2019/QH14

Hà Nội, ngày 26 mon 11 năm 2019

LUẬT

SỬAĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Hiến pháp nước Cộnghòa buôn bản hội chủ nghĩa Việt Nam;

Quốc hội phát hành Luật sửa đổi, bổ sung mộtsố điều của Luật truy thuế kiểm toán nhà nước số 81/2015/QH13.

Bạn đang xem: Luật kiểm toán nhà nước mới nhất

Điều 1. Sửa đổi, bổsung một số trong những điều của Luật truy thuế kiểm toán nhà nước số 81/2015/QH13

1. Bổ sung cập nhật khoản 2avào saukhoản 2 Điều 3 nhưsau:

“2a. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đếnhoạt động truy thuế kiểm toán là cơ quan, tổchức, cá nhân được khẳng định trong quy trình kiểm toán tại đơn vị chức năng được kiểm toánlà có tương quan đến việc quản lý, sử dụng tài chủ yếu công, tài sản công của solo vịđược kiểm toán.”.

2. Sửa đổi, bổ sung cập nhật mộtsố khoản củaĐiều 10 nhưsau:

a) Sửa đổi, bổ sung khoản3 như sau:

“3. Xem xét, đưa ra quyết định việc kiểm toántrong trường phù hợp sau đây:

a) lúc có đề xuất của Hội đồng dân tộc,các Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, trực thuộc Hội đồng nhân dân,Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và cơ quan, tổchức không tồn tại trong kế hoạch truy thuế kiểm toán năm của kiểm toán nhà nước;

b) Theo qui định của nguyên lý Phòng, chốngtham nhũng.

Trường hợp không thực hiện kiểm toántheo hình thức tại điểm a với điểm b khoản này thì thông tin rõlý vì cho cơ quan, tổ chức, cá nhân đã đề nghị.”;

b) bổ sung khoản 6a vào sau khoản 6 như sau:

“6a. Thực hiện nhiệm vụ phòng, phòng tham nhũngtheo hiện tượng của cách thức Phòng, chống tham nhũng.”;

c) Sửa đổi, bổ sung cập nhật khoản8 như sau:

“8. Report tổng hợp hiệu quả kiểm toánnăm và kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán cùng với Quốc hội, Ủy ban thườngvụ Quốc hội; gửi báo cáo tổng hợp kết quảkiểm toán năm và kết quả thực hiện kết luận, đề nghị kiểm toán đến Chủ tịchnước, chủ yếu phủ, Thủ tướng thiết yếu phủ, Hội đồng dân tộc, những Ủy ban của Quốc hội;cung cấp tác dụng kiểm toán cho bộ Tài chính, Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồngnhân dân, Ủy ban dân chúng nơi truy thuế kiểm toán và cơ quan, tổ chức, cá nhân theoquy định của lao lý về phòng, phòng tham nhũng và lao lý có liên quan.”.

3. Sửa đổi, bổ sung cập nhật mộtsố khoản củaĐiều 11 nhưsau:

a) Sửa đổi, bổ sung cập nhật khoản 2 và bửa sungkhoản 2a vào sau khoản 2 như sau:

“2. Yêu cầu đơn vị chức năng được truy thuế kiểm toán vàcơ quan, tổ chức, cá nhân có tương quan đến chuyển động kiểm toán cung ứng đầy đủ,chính xác, kịp thời thông tin, tài liệu ship hàng cho việc kiểm toán; được truy nã cậpvào đại lý dữ liệu nước nhà và tài liệu điện tử của đơn vị chức năng được kiểm toán, của cơquan, tổ chức, cá nhân có tương quan đến vận động kiểm toán để khai thác, thuthập thông tin, tài liệu liên quan trực sau đó nội dung, phạm vi kiểm toán;việc truy cập dữ liệu phải tuân hành quy định của quy định và chịu trách nhiệmbảo vệ túng thiếu mật, bảo mật, an ninh theo khí cụ của pháp luật.

2a. Triển khai việc kiểm tra, đối chiếucác nội dung liên quan trực tiếp nối nội dung, phạm vi truy thuế kiểm toán củađơn vị được kiểm toántại những cơ quan, tổ chức, cá nhâncó liên quan đến chuyển động kiểm toán.”;

b) bổ sung khoản 6a vào sau khoản 6 như sau:

“6a. Xử phạt vi phạm luật hành thiết yếu tronglĩnh vực kiểm toán nhà nước theo nguyên lý của phương tiện Xử lý vi phạm hành chính.”.

4. Sửa đổi, bổ sung cập nhật khoản4 và bổ sung khoản 4a vào sau cùng khoản 4 Điều 13 như sau:

“4. đưa ra quyết định và tổ chức thực hiệncác biện pháp ví dụ để tăng tốc kỷ luật, kỷ cưng cửng trong vận động kiểm toánnhà nước; phòng, chống tham nhũng trong cơ quan truy thuế kiểm toán nhà nước theo quy địnhcủa giải pháp Phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và hầu hết biểuhiện quan liêu liêu, hách dịch, cửa quyền của công chức, viên chức trực thuộc Kiểm toánnhà nước.

4a. Ban hành Quy trình truy thuế kiểm toán vụ việccó tín hiệu tham nhũng để biện pháp trình tự, thủ tục thực hiện kiểm toán, việcxác minh, hiểu rõ vụ việc tham nhũng, việc công khai report kiểm toán vụ việccó tín hiệu tham nhũng.”.

5. Sửa đổi, bổ sung cập nhật khoản 3 Điều 30 nhưsau:

“3. Đề nghị của cơ quan, tổ chức, cánhân mức sử dụng tại khoản 3 Điều 10 của phương pháp này cùng được Tổng truy thuế kiểm toán nhà nướcchấp nhận.”.

6. Sửa đổi, bổ sung cập nhật mộtsố điểm củakhoản 1 và khoản 2 Điều 39 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung cập nhật điểmb khoản 1 như sau:

“b) Duyệt chiến lược kiểm tra, đối chiếutại cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến chuyển động kiểm toán, báo cáoKiểm toán trưởng trước lúc thực hiện; chăm chú biên bạn dạng kiểm toán của các Tổ kiểmtoán; lập báo cáo kiểm toán, thông báo kết quả kiểmtoán, thông báo kết luận, đề nghị của truy thuế kiểm toán nhà nước; báo cáo, giải trìnhkết quả truy thuế kiểm toán trước truy thuế kiểm toán trưởng và cùng kiểm toán trưởng báo cáo, giảitrình hiệu quả đó trước Tổng kiểm toán nhà nước; tổ chức triển khai thông báo kết quả kiểmtoán đã có được Tổng kiểm toán nhà nước trải qua với đơn vị được kiểm toán; kývào báo cáo kiểm toán;”;

b) bổ sung điểm h vào sau điểm g khoản 2 như sau:

“h) Khi thực hiện kiểm toán, được quyềntruy cập, khai quật hoặc ủy quyền bởi văn bạn dạng theo vẻ ngoài của pháp luật chothành viên Đoàn kiểm toán truy cập, khai thác trên khối hệ thống cơ sở dữ liệuquốc gia và tài liệu điện tử của đơn vị chức năng được kiểm toán, của cơ quan, tổ chức, cá thể cóliên quan tiền đến hoạt động kiểm toán để tích lũy thông tin, tài liệu tương quan trựctiếp cho nội dung, phạm vi kiểm toán dưới sự đo lường và tính toán về phạm vi tầm nã cập, khaithác của đơn vị được kiểm toán và cơ quan, tổ chức, cá nhân cóliên quan liêu đến vận động kiểm toán; việc truy cập dữ liệu phải vâng lệnh quy địnhcủa luật pháp và chịu đựng trách nhiệm bảo đảm bí mật, bảo mật, an toàn theo quy địnhcủa pháp luật.”.

7. Bổ sung cập nhật khoản 5vào saukhoản 4 Điều 47 nhưsau:

“5. Ngôi trường hợp report kiểm toán đượctổng hòa hợp từ công dụng kiểm toán của đa số đơn vị được kiểm toán, truy thuế kiểm toán nhà nướcgửi mang lại từng đơn vị chức năng được truy thuế kiểm toán thông báo hiệu quả kiểm toán về tiến công giá, xácnhận, kết luận, ý kiến đề nghị kiểm toán của đơn vị chức năng đó trong báo cáo kiểm toán.”.

8. Bổ sung Điều 49avào sauĐiều49 vào Mục 4 Chương IV như sau:

“Điều 49a. Kiểm soát unique kiểmtoán

1. Kiểm toán nhà nướctổ chức thực hiện kiểm soát chất lượng kiểm toán nhằm bảo đảm an toàn mọi hoạt động kiểmtoán đầy đủ được kiểm tra, soát xét về chất lượng lượng.

2. Kiểm soát chất lượng kiểm toán đượcthực hiện thường xuyên xuyên, liên tục so với toàn bộ vận động kiểm toán của Kiểmtoán bên nước.

3. Tổng truy thuế kiểm toán nhà nước lao lý cụthể về tổ chức tiến hành kiểm soát quality kiểm toán.”.

9. Sửa đổi, bổ sung cập nhật khoản4, khoản 5 và bổ sung cập nhật khoản 5a vào sau khoản 5 Điều56 như sau:

“4. Năng khiếu nại về hành vi của thành viên Đoànkiểm toán trong quy trình thực hiện truy thuế kiểm toán khi bao gồm căn cứ cho rằng hành vi đólà trái pháp luật, xâm phạm quyền và tác dụng hợp pháp của mình.

5. Năng khiếu nại về đánh giá, xác nhận, kếtluận, kiến nghị kiểm toán trong report kiểm toán, thông báo công dụng kiểm toánkhi gồm căn cứ cho rằng đánh giá, xác nhận, kết luận, đề nghị kiểm toán đó làtrái pháp luật, xâm phạm quyền và công dụng hợp pháp của mình.

5a. Khởi kiện quyết định giải quyếtkhiếu nại trong chuyển động kiểm toán bên nước theo luật của dụng cụ Tố tụnghành chính.”.

10. Bổ sung Điều 64avào sauĐiều 64 nhưsau:

“Điều 64a. Cơ sở thanh tra với Kiểmtoán đơn vị nước

1. Khi kiến tạo kế hoạch kiểm toán hằngnăm, truy thuế kiểm toán nhà nước trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của bản thân mình có trách nhiệmchủ trì, phối phù hợp với Thanh tra cơ quan chỉ đạo của chính phủ để xử trí trùng lặp, ông xã chéo.

2. Phòng ban thanh tra vào phạm vi nhiệmvụ, quyền hạn của chính bản thân mình có trách nhiệm phối hợp với Kiểm toán đơn vị nước xử lýtrùng lặp, chồng chéo cánh trong hoạt động thanh tra, kiểm toán.

3. Khi tiến hành hoạt động kiểm toán,thanh tra, nếu phát hiện nay trùng lặp, chồng chéo, kiểm toán nhà nước chủ trì, phối hợpvới ban ngành thanh tra để xử lý.”.

11. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 68 nhưsau:

“2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liênquan đến hoạt động kiểm toán được nhận thông báo kết luận, đề xuất của Kiểmtoán đơn vị nước bằng văn phiên bản và gồm trách nhiệm tiến hành kết luận, kiến nghị kiểmtoán của kiểm toán nhà nước, gửi report kết quả triển khai cho truy thuế kiểm toán nhànước.”.

12. Sửa đổi, xẻ sungtên Chương VIII như sau:

“CHƯƠNG VIII

KHIẾU NẠI, TỐCÁO, KHỞI KIỆNVÀ XỬ LÝ VI PHẠM trong HOẠT ĐỘNG KIM TOÁN NHÀ NƯỚC”.

13. Sửa đổi, bổ sung cập nhật Điều 69 như sau:

“Điều 69. Năng khiếu nại và giải quyết khiếunại trong hoạt động kiểm toán bên nước

1. Việc khiếu nại, giải quyết khiếu nạitrong hoạt động kiểm toán công ty nước được tiến hành theo phương pháp của qui định này vàcác luật khác của dụng cụ Khiếu nại nhưng không trái với luật pháp của Luậtnày.

2. Khiếu nại trong hoạt độngkiểm toán đơn vị nước bao gồm:

a) khiếu nại về hành động của TrưởngĐoàn kiểm toán, Tổ trưởng Tổ kiểm toán, member Đoàn kiểm toán;

b) khiếu nại về tấn công giá, xác nhận, kếtluận, ý kiến đề nghị kiểm toán trong report kiểm toán, thông báo tác dụng kiểm toán,thông báo kết luận, ý kiến đề nghị của truy thuế kiểm toán nhà nước.

3. Đơn vị được kiểm toán, cơ quan, tổchức, cá thể có tương quan đến hoạt động kiểm toán tiến hành quyền khiếu nại(sau đây gọi là bạn khiếu nại) về hành động của Trưởng Đoàn kiểm toán, Tổ trưởng Tổ kiểmtoán, member Đoàn kiểm toán, về tiến công giá, xác nhận, kết luận, kiến nghị kiểmtoán trong report kiểm toán, thông báo tác dụng kiểm toán, thông tin kết luận,kiến nghị của truy thuế kiểm toán nhà nước khi tất cả căn cứ cho rằng hành vi, đánh giá, xácnhận, kết luận, đề nghị kiểm toán chính là trái pháp luật, xâm phạm quyền và lợiích đúng theo pháp củamình.

Xem thêm: Dương Hồng Loan Sinh Năm Bao Nhiêu, Tiểu Sử Diễn Viên Hồng Ánh

4. Thời hiệu năng khiếu nại là 30 ngày, kểtừ ngày bạn khiếu nại dìm được report kiểm toán, thông báo tác dụng kiểmtoán, thông tin kết luận, kiến nghị của truy thuế kiểm toán nhà nước hoặc tính từ lúc ngày biếtđược hành vi của Trưởng Đoàn kiểm toán, Tổ trưởng Tổ kiểmtoán, thành viên Đoàn kiểm toán. Trường phù hợp cơ quan, tổ chức, cá nhân có liênquan đến chuyển động kiểm toán năng khiếu nại về nghĩa vụ thuế trong thông tin kết luận,kiến nghị của Kiểm toánnhà nước thì thờihiệu khiếu nại là 30 ngày, tính từ lúc ngày nhấn được thông tin về việc xác địnhnghĩa vụ thuế theo lý lẽ tại điểm b khoản 2 Điều 21 của LuậtQuản lý thuế số 38/2019/QH14.

Trường hợp bạn khiếu nại ko thựchiện được quyền khiếu nại theo đúng thời hiệu vì nhỏ xíu đau, thiêntai, địch họa, đi công tác, học tập ở khu vực xa hoặc vày những trở ngạikhách quan khác thì thời gian có trở không tự tin đó quanh đó vào thời hiệu khiếunại.

5. Khi khiếu nại, người khiếu nằn nì phảicó đơn khiếu nại gởi Tổng truy thuế kiểm toán nhà nước, tất nhiên thông tin, bệnh cứ bổsung (nếu có) minh chứng cho khiếu nại của bản thân mình là có căn cứ và vừa lòng pháp. Đơnkhiếu nại đề nghị có những nội dung đa số sau đây:

a) Ngày, tháng, năm làm đối kháng khiếu nại;

b) Tên, add của fan khiếu nại;

c) ngôn từ khiếu nại;

d) lý do khiếu nại và yêu ước giải quyếtcủa bạn khiếu nại;

đ) Chữ ký, con dấu (nếu có) của ngườikhiếu nại.

6. Vào thời hạn 10 ngày, tính từ lúc ngàynhận được đối chọi khiếu nại, Tổng truy thuế kiểm toán nhà nước có nhiệm vụ thụ giải thích quyếtvà thông tin bằng văn bản cho người khiếu nại; trường thích hợp không thụ giải thích quyếtthì phải vấn đáp bằng văn bạn dạng và nêu rõ lý do.

7. Việc giải quyết khiếu nài nỉ trong hoạtđộng kiểm toán nhànước được công cụ như sau:

a) Thời hạn giải quyết khiếu nại khôngquá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý đơn khiếu nại; đối với vụ câu hỏi phức tạp, thời hạngiải quyết khiếu nại rất có thể kéo dài nhưng không thật 45 ngày, kể từ ngày thụ lý.Trường hợp fan khiếu nại ở vùng sâu, vùng xa đi lại trở ngại thì thời hạn giảiquyết khiếu nại không thật 45 ngày, tính từ lúc ngày thụ lý; so với vụ việc phức tạpthì thời hạn giải quyết rất có thể kéo nhiều năm nhưng không thực sự 60 ngày, tính từ lúc ngày thụlý;

b) Trong quá trình giải quyết và xử lý khiếu nại,nếu xét thấy câu hỏi thi hành 1 phần hoặc toàn bộ kết luận, ý kiến đề xuất kiểm toán của Kiểmtoán đơn vị nước bị năng khiếu nại sẽ gây hậu quả nặng nề khắc phục thì Tổng Kiểmtoán bên nước ra đưa ra quyết định tạm đình chỉ bài toán thi hành một phần hoặc toàn thể kếtluận, đề nghị kiểm toán đó.Quyết định tạm bợ đình chỉ của Tổng kiểm toán nhà nước không còn hiệu lực kể từ ngày quyếtđịnh giải quyết và xử lý khiếu năn nỉ trong vận động kiểm toán nhànước có hiệu lực thực thi pháp luật;

c) trong thời hạn giải quyết khiếu nại,Tổng kiểm toán nhà nước phải ban hành quyết định giảiquyết năng khiếu nại trong hoạt động kiểm toán đơn vị nước.

8. Quyết định xử lý khiếu nạitrong hoạt động kiểm toán công ty nước gồm hiệu lực quy định kể từ ngày ký và phảiđược giữ hộ ngay đến bạn khiếu nại và cơ quan, tổ chức, cá nhân có tương quan đểthi hành. Quyết định giải quyết và xử lý khiếu năn nỉ trong hoạt độngkiểm toán đơn vị nướcphải có những nội dung hầu hết sau đây:

a) Ngày, tháng, năm ra quyết định;

b) Tên, địa chỉ người khiếu nại, ngườibị khiếu nại;

c) câu chữ khiếu nại;

d) tác dụng xác minh câu chữ khiếu nại;

đ) hiệu quả đối thoại (nếu có);

e) Căn cứ luật pháp để xử lý khiếunại;

g) kết luận nội dung khiếu nại;

h) giữ lại nguyên, sửa đổi, bổ sung cập nhật hoặc diệt bỏ một trong những phần hay toànbộ tấn công giá, xác nhận, kết luận, kiến nghị kiểm toán bị năng khiếu nại; duy trì nguyênhoặc kết thúc hành vi bị khiếu nại; giải quyết và xử lý các vấn đề cụ thể trong nội dungkhiếu nại;

i) bài toán bồi thường xuyên thiệt hại cho ngườibị năng khiếu nại (nếu có);

k) Quyền khởi kiện tại Tòa án.

9. Trường hợp sửa đổi, bổ sung cập nhật hoặc hủybỏ một trong những phần hay cục bộ đánh giá, xác nhận, kết luận,kiến nghị truy thuế kiểm toán theo quy ánh tại khoản 8 Điều này, Tổng Kiểm toánnhà nước có nhiệm vụ điều chỉnh báo cáo kiểm toán cùng gửi report kiểm toán,thông báo tác dụng kiểm toán, thông tin kết luận, kiến nghị đã điều chỉnh chongười năng khiếu nại, cơ quan, tổ chức, cá thể có tương quan trong thời hạn 10 ngàylàm việc.

10. Trong quy trình khiếu nại, ngườikhiếu năn nỉ vẫn phải thực hiện đầy đủ, kịp thời kết luận, kiếnnghị kiểm toán của kiểm toán nhà nước, trừ trường phù hợp Tổng truy thuế kiểm toán nhà nướcquyết định tạm đình chỉ thực hiện kết luận, đề nghị kiểm toán của Kiểmtoán nhà nước.”.

14. Bổ sung cập nhật Điều 69avào sauĐiều69như sau:

“Điều 69a. Khi kiện quyếtđịnh gii quyết khiếu nài nỉ tronghoạt động kiểm toán nhà nước

1. Quyết định xử lý khiếu nạitrong chuyển động kiểm toán nhà nước bị khởi khiếu nại bao gồm:

a) Quyết định xử lý khiếu nại vềhành vi của Trưởng Đoàn kiểm toán, Tổ trưởng Tổ kiểmtoán, member Đoàn kiểm toán;

b) Quyết địnhgiải quyết khiếu nại về tiến công giá, xác nhận, kết luận, kiến nghị kiểm toán củaKiểm toán công ty nước trong report kiểm toán, thông báo kết quả kiểmtoán, thông tin kết luận, đề xuất của kiểm toán nhà nước.

2. Vào thời hạn 30 ngày, tính từ lúc ngàynhận được quyết định giải quyết và xử lý khiếu nài trong chuyển động kiểm toán nhà nước màngười năng khiếu nại không đồng ý thì gồm quyền khởi kiện một phần hoặc tổng thể nộidung của quyết định xử lý khiếu nài trong hoạt độngkiểm toán bên nước tại toàn án nhân dân tối cao có thẩm quyền theo lý lẽ của lao lý Tố tụnghành chính.

3. Ngôi trường hợp toàn án nhân dân tối cao thụ lý 1-1 khởi kiệntheo cách thức tại khoản 2 Điều này, truy thuế kiểm toán nhà nước tất cả trách nhiệmchuyển làm hồ sơ vụ bài toán đến tòa án trong thời hạn 10 ngàylàm việc, tính từ lúc ngày nhận ra yêu cầu của tòa án.

4. Trường hợp bản án, ra quyết định củaTòa án tuyên hủy 1 phần hoặc toàn thể quyết định giải quyết và xử lý khiếu vật nài trong hoạtđộng truy thuế kiểm toán nhà nước, Tổng truy thuế kiểm toán nhà nước bao gồm trách nhiệm xử lý lại vụ việcvà điều chỉnh báo cáo kiểm toán, gửi report kiểm toán, thông báo hiệu quả kiểmtoán, thông báo kết luận, ý kiến đề nghị đã điều chỉnh cho những người khởi khiếu nại trong thờihạn 10 ngày làm việc, tính từ lúc ngày bản án, ra quyết định của tòa án có hiệu lực thực thi hiện hành phápluật.”.

15. Vậy thế một số cụmtừ tại một trong những điều, khoản, điểm như sau:

a) thay thế sửa chữa cụm từ bỏ “tổ chức, cá nhâncó liên quan” bởi cụm tự “cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt độngkiểm toán” tại khoản 2 Điều 8, điểm b khoản 2 Điều 39, điểm b khoản2 Điều 41 với điểm b khoản 2 Điều 42;

b) sửa chữa thay thế cụm tự “tổ chức, cá nhâncó tương quan đến vận động kiểm toán” bằng cụm tự “cơ quan, tổ chức, cá nhân cóliên quan đến vận động kiểm toán” trên khoản 2 Điều 46.

16. Huỷ bỏ khoản 7 Điều 57.

Điều 2. Sửa đổi, bửa sungmột số điều của lý lẽ Tố tụng hành bao gồm số 93/2015/QH13

1. Bổ sung khoản 6avào saukhoản 6 Điều 45 nhưsau:

“6a. Đã gia nhập vào việc lập báo cáokiểm toán, ra quyết định giải quyết và xử lý khiếu nài trong vận động kiểm toán đơn vị nướcbị khởi kiện;”.

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 68 nhưsau:

“1. Lâm thời đình chỉ vấn đề thihành ra quyết định hành chính, ra quyết định kỷ dụng cụ buộc thôi việc, ra quyết định xử lývụ việc cạnh tranh, một phần hoặc tổng thể kết luận, đề nghị kiểm toán củaKiểm toán đơn vị nước.”.

3. Sửa đổi, bổ sung Điều 69 như sau:

“Điều 69. Tạm đình chỉ việc thi hành quyết địnhhành chính, đưa ra quyết định kỷ vẻ ngoài buộc thôi việc, quyết định xử lý vụ vấn đề cạnhtranh, kết luận, đề xuất kiểm toán của kiểm toán nhà nước

1. Tạm bợ đình chỉ bài toán thihành đưa ra quyết định hành chính, quyết định kỷ công cụ buộc thôi việc, quyết định xử lývụ việc cạnh tranh được vận dụng nếu trong vượt trình giải quyết và xử lý vụ án có căn cứcho rằng vấn đề thi hành quyết định đó đã dẫn đến hậu quả rất lớn không thểkhắc phục.

2. Tạm bợ đình chỉ câu hỏi thi hành một phầnhoặc toàn cục kết luận, đề xuất kiểm toán của kiểm toán nhà nước ví như trong quátrình giải quyết vụ án tất cả căn cứ cho rằng việc thi hành một phần hoặc toàn thể kếtluận, ý kiến đề xuất kiểm toán này sẽ dẫn mang đến hậu quả rất lớn không thểkhắc phục.”.

4. Sửa đổi, bổ sung cập nhật khoản 2 Điều 115 nhưsau:

“2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyềnkhởi kiện vụ án so với quyết định xử lý khiếu nề hà về ra quyết định xử lý vụviệc cạnh tranh, quyết định giải quyết khiếu nề hà trong vận động kiểm toán nhànước vào trường phù hợp không đồng ý với ra quyết định đó.”.

5. Sửa đổi, bổ sung cập nhật mộtsố điểm củakhoản 2 Điều 193 nhưsau:

a) Sửa đổi, bổ sung cập nhật điểmđ khoản 2 như sau:

“đ) Chấp nhận một trong những phần hoặc toàn bộyêu ước khởi kiện, tuyên hủy một trong những phần hoặc toàn thể quyết định giải quyết khiếunại về đưa ra quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh, quyết định xử lý khiếu nạitrong vận động kiểm toán bên nước trái pháp luật; buộc cơ quan, người dân có thẩmquyền ra quyết địnhgiải quyết năng khiếu nại về đưa ra quyết định xử lý vụ vấn đề cạnh tranh, quyết định giảiquyết năng khiếu nại trong hoạt động kiểm toán công ty nước xử lý lại vụ việc theoquy định của luật pháp Cạnh tranh, Luật truy thuế kiểm toán nhà nước và luật khác của phápluật bao gồm liên quan;”;

b) Sửa đổi, bổ sung cập nhật điểmg khoản 2 như sau:

“g) Buộc cơ quan, tổ chức triển khai bồi thườngthiệt hại, phục hồi quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá thể bịxâm phạm do ra quyết định hành chính, hành động hành chính, quyết định kỷ khí cụ buộcthôi việc, đưa ra quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh, hành vi của Trưởng Đoàn kiểmtoán, Tổ trưởng Tổ kiểm toán, thành viên Đoàn kiểm toán, tiến công giá, xác nhận, kếtluận, ý kiến đề xuất kiểm toán của truy thuế kiểm toán nhà nước trái luật pháp gây ra;”.

6. Sửa đổi, bổ sung điểm đ với điểm e khoản 1 Điều 296 nhưsau:

“đ) Chấp nhận một phần hoặc toàn bộyêu ước khởi kiện, tuyên hủy 1 phần hoặc toàn thể quyết định giải quyếtkhiếu năn nỉ về đưa ra quyết định xử lý vụ bài toán cạnh tranh, quyết định giải quyết và xử lý khiếu nạitrong vận động kiểm toán nhà nước trái pháp luật; buộc cơ quan, người dân có thẩmquyền ra quyết định giải quyết khiếu vật nài về đưa ra quyết định xử lý vụ việc cạnhtranh, quyết định giải quyết khiếu nề hà trong vận động kiểm toán đơn vị nước giảiquyết lại vụ bài toán theo biện pháp của phương tiện Cạnh tranh, Luật truy thuế kiểm toán nhà nước vàquy định không giống của pháp luật có liên quan;

e) khẳng định trách nhiệm bồi thường đốivới những trường hợp khí cụ tại những điểm b, c, d cùng đ khoản 1 Điều này, buộc cơquan, tổ chức triển khai bồi hay thiệt hại, phục hồi quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức,cá nhân, tác dụng công cộng, lợi ích của nhà nước, quyền, tác dụng hợp pháp củangười thứ tía bị xâm phạm do quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết địnhkỷ luật buộc thôi việc, quyết định xử lý vụ bài toán cạnh tranh, hành vi của TrưởngĐoàn kiểm toán, Tổ trưởng Tổ kiểm toán, member Đoàn kiểm toán, tấn công giá,xác nhận, kết luận, kiến nghị kiểm toán của truy thuế kiểm toán nhà nước trái phápluật khiến ra; khẳng định trách nhiệm bồi thường thiệt sợ của tand nhân dân tốicao có quyết định vi bất hợp pháp luật nghiêm trọng bị bỏ dolỗi vô ý hoặc nỗ lực ý với gây thiệt hại cho đương sự hoặc xác minh trách nhiệm bồihoàn giá chỉ trị gia tài theo luật pháp của pháp luật;”.

7. Bổ sung cập nhật cụm tự “,quyết định giải quyết và xử lý khiếu năn nỉ trong chuyển động kiểm toán đơn vị nước” vào sau cùng cụmtừ “quyết định xử lý khiếu nề về ra quyết định xử lý vụ vấn đề cạnh tranh” tại khoản 8 với khoản 9 Điều 3, khoản 1 Điều 7, khoản 3 Điều 30, khoản 7 Điều32, khoản 4 Điều 57, điểm d khoản 2 Điều73, khoản 1 cùng khoản 2 Điều 78, điểm b khoản 2 Điều 116, điểm d khoản 1 Điều118, điểm e khoản 1 Điều 143, khoản 1 Điều 193, tên điều, khoản1 với khoản 2 Điều 235, điểm a và điểm b khoản 1 Điều 311.

Điều 3. Hiệu lực thực thi thihành

Luật này còn có hiệu lực thực hành từ ngày01 tháng 7 năm 2020.

Luật này được Quốc hội nước cùng hòa buôn bản hội chủnghĩa vn khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm2019.