Xổ số miền nam 28 tháng 5

ĐầuThống kê lôtôXSHCMXSLAXSBPXSHG
00, 4, 80, 4, 51, 2
10, 51, 61,3,4,4,5,5,67
20, 3, 6, 94, 60, 2, 83, 5
3664
45415
52, 80, 2, 3, 52, 9
613, 92, 3, 5, 5
72, 3, 56, 959
85, 6801, 3
901, 4, 51, 1
XSHCM 28-5XSLA 28-5XSBP 28-5XSHG 28-5

ĐầuThống kê lôtôXSVLXSBDXSTV
00, 2, 7, 70, 8, 93
116, 7, 94, 7, 8
24, 778
30, 57, 8
43, 61, 3, 7, 92,3,5,6,8
53
64, 5, 50, 5, 9
7801, 5
80, 8
93, 3, 993, 6, 7
XSVL 28-5XSBD 28-5XSTV 28-5

ĐầuThống kê lôtôXSTNXSAGXSBTH
01, 313
16, 6, 990
25, 83, 95
31, 4, 71, 22, 5
463, 6, 9
50, 951
62, 2, 893, 3
711, 3, 51,1,1,3,8
894, 8
994, 8, 90, 1, 4
XSTN 28-5XSAG 28-5XSBTH 28-5

ĐầuThống kê lôtôXSBTXSVTXSBL
077
186, 6, 97
24, 4, 92, 44
30, 3, 6, 94, 8
41, 649
55, 85, 6
67, 8, 922,3,8,8,9
765, 5, 8, 94
8791, 5
91, 1, 45, 6, 73, 5
XSBT 28-5XSVT 28-5XSBL 28-5

ĐầuThống kê lôtôXSHCMXSDTXSCM
03, 55, 60, 9
10, 70, 0, 5, 81, 8
260,2,3,7,8
30, 1, 30,3,6,8,85, 8
48, 96, 8
50, 6, 74, 43
620, 42, 4, 5
76, 969
893
995
XSHCM 28-5XSDT 28-5XSCM 28-5

ĐầuThống kê lôtôXSTGXSKGXSDL
06, 75, 8
10,2,5,6,6,92, 3, 40, 0
2138
35, 6, 6, 90, 3
412
580, 5, 5
6243, 3, 5
72, 671, 7
83, 72, 34, 6
96, 87, 90, 1, 2, 3
XSTG 28-5XSKG 28-5XSDL 28-5

ĐầuThống kê lôtôXSHCMXSLAXSBPXSHG
0300, 5, 95, 5
10, 2, 82, 53, 9
260, 7, 7, 80, 3, 6, 7
352, 75, 6, 8, 89
44, 4, 91, 36, 94, 7
554, 81, 7
688, 88, 8, 86
70, 1, 60, 737
831, 41, 3
94, 4, 4822, 4, 8
XSHCM 28-5XSLA 28-5XSBP 28-5XSHG 28-5

ĐầuThống kê lôtôXSTNXSAGXSBTH
02, 78, 9
154, 8
26, 60, 7, 91
31, 4, 93, 7, 81, 7
492, 3, 4, 63, 8
5644, 9
643, 61, 6, 7, 7
759
81,2,4,5,970, 3, 8
9255, 9
XSTN 28-5XSAG 28-5XSBTH 28-5

ĐầuThống kê lôtôXSDNXSCTXSST
01, 5, 632
13
25, 83, 51, 2, 7
352,5,7,8,8,82
495, 62, 4, 7
511, 82
61, 1, 421
700, 38
80, 1, 860,3,4,8,8,8
94, 9, 99
XSDN 28-5XSCT 28-5XSST 28-5

ĐầuThống kê lôtôXSBTXSVTXSBL
01, 8, 81, 2
166, 6
253, 32, 3, 5, 7
36, 91,1,4,4,5,6,8
413, 4, 5
52, 271, 4, 7
64, 70, 3, 8
7670
80, 0, 0, 470
972, 4, 5, 98
XSBT 28-5XSVT 28-5XSBL 28-5

ĐầuThống kê lôtôXSHCMXSDTXSCM
08, 96, 81, 4, 7, 8
12,6,7,8,80, 1, 6, 62, 5, 8, 9
263, 38
365
45, 7, 83, 7
520
60, 3, 88, 8
70, 422, 3, 6, 6
845, 8, 81, 8
93, 6
XSHCM 28-5XSDT 28-5XSCM 28-5

ĐầuThống kê lôtôXSHCMXSLAXSBPXSHG
002, 31, 94, 5, 6
10, 81, 4, 7, 9
25084, 8
31, 6, 91, 6, 70, 3, 3, 8
46
56, 84, 7, 74, 71, 7, 9
62, 7, 7, 812, 2, 6
742
862, 31, 1, 15
93,6,7,8,91, 6, 7, 880,4,5,6,8
XSHCM 28-5XSLA 28-5XSBP 28-5XSHG 28-5

ĐầuThống kê lôtôXSVLXSBDXSTV
074, 65
10, 5, 84
20, 3, 5, 91, 4, 9
35, 93, 5, 80, 1
42, 5, 882, 4, 5, 9
51, 4, 5, 70, 5, 6
61, 92, 38
72, 53, 4, 67
80, 96
9851
XSVL 28-5XSBD 28-5XSTV 28-5

ĐầuThống kê lôtôXSTNXSAGXSBTH
071, 23, 8
10, 02, 2, 4, 9
21, 8, 918, 9
353, 4, 66, 6
473, 6, 80
51, 92, 31, 3, 4
62, 90, 3, 4, 74, 5, 7
71, 31
86, 7, 81, 5, 7
95
XSTN 28-5XSAG 28-5XSBTH 28-5

ĐầuThống kê lôtôXSDNXSCTXSST
00, 5, 51
11, 50, 4, 4, 5
22, 6, 876, 7
30, 0, 0, 40, 90
42, 30, 9
594,6,7,8,92, 6, 9
62, 55
780, 8, 93, 7, 8
812, 3, 86, 8
929
XSDN 28-5XSCT 28-5XSST 28-5

XSMN ngày 28-5 hay KQXSMN ngày 28/5 là tác dụng xổ số miền nam được quay số mở thưởng vào trong ngày 28-05 từ năm 2006 cho nay.
Tháng 1Tháng 2Tháng 3Tháng 4Tháng 5Tháng 6Tháng 7Tháng 8Tháng 9Tháng 10Tháng 11Tháng 12>>20182019202020212022