VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐOÀN CƠ SỞ

Văn khiếu nại Đại hội Đoàn những cấp có có những văn phiên bản nào? Văn khiếu nại Đại hội được xây dựng như vậy nào? vấn đề thảo luận, góp ý cho các văn khiếu nại Đại hội Đoàn những cấp được công cụ thế nào? thắc mắc của anh Minh Tiến (Hà Giang).
*
Nội dung chính

Văn kiện Đại hội Đoàn các cấp bao gồm có những văn phiên bản nào?

Căn cứ theo tiểu mục 1 Mục VII lí giải 66-HD/TWĐTN-BTC năm 2021 gồm nêu Văn khiếu nại Đại hội Đoàn các cấp phải ngắn gọn, súc tích, cửa hàng triệt ý kiến chỉ đạo, định hướng chung của Ban Chấp hành tw Đoàn, Đoàn cấp trên trực tiếp và cấp ủy đảng, gồm những văn bản:

- report chính trị của Ban Chấp hành Đoàn đương thứ trình trên Đại hội (Báo cáo reviews kết trái thực hiện nhiệm kỳ cũ, phương phía nhiệm kỳ mới);

- report kiểm điểm của Ban Chấp hành Đoàn đương nhiệm;

- Nghị quyết Đại hội.

*

Văn khiếu nại Đại hội Đoàn những cấp (Hình từ Internet)

Các văn kiện Đại hội Đoàn những cấp được xây dựng như thế nào?

Cũng theo đái mục 1 Mục VII gợi ý 66-HD/TWĐTN-BTC năm 2021 qui định về việc xây dựng các văn khiếu nại Đại hội Đoàn những cấp như sau:

(1) Đối với báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đoàn đương chức trình tại Đại hội:

- report phải ngắn gọn, có tính khái quát, reviews khách quan, toàn vẹn việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn cả nước lần đồ vật XI, Nghị quyết Đại hội Đoàn cấp cho trên với Nghị quyết Đại hội của cung cấp mình trên những mặt công tác;

Kết trái thực hiện những chỉ tiêu nhiệm kỳ; review đúng thực trạng thanh niên, dấn định được sự chuyển biến trong những mặt công tác của Đoàn, đã cho thấy những mô hình mới, bí quyết làm tuyệt để phân tích nhân rộng;

Phân tích những hạn chế, nguyên nhân, nhất là những hạn chế, nguyên nhân chủ quan và bài học kinh nghiệm vào nhiệm kỳ qua.

Tập trung reviews sâu kết quả đổi mới nội dung, cách làm giáo dục; việc thực hiện nay 03 phong trào hành động cách mạng, 03 chương trình đồng hành với thanh niên;

Việc thực hiện một vài chủ trương mới trong công tác xây dựng Đoàn và những chương trình, đề án bởi Đại hội Đoàn đất nước hình chữ s lần thứ XI và Đại hội Đoàn những cấp quyết định.

- Mục tiêu, nhiệm vụ và phương án nhiệm kỳ mới phải bảo vệ quán triệt thâm thúy Nghị quyết Đại hội Đảng nước ta lần vật dụng XIII; nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, định hướng của Đoàn cung cấp trên cùng của Ban Chấp hành tw Đoàn;

Được xây dựng trên cơ sở phân tích và dự báo toàn diện đặc điểm tình hình của địa phương, 1-1 vị, đồng thời bám quá sát nhu cầu, nguyện vọng, lợi ích hợp pháp, đường đường chính chính của đoàn viên, thanh thiếu nhi; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường với khát vọng của đoàn viên, tuổi teen xây dựng, cải tiến và phát triển đất nước.

Xác định rõ ngôn từ và phương án chính để thực hiện những mặt công tác chủ yếu của Đoàn.

Làm rõ các giải pháp triển khởi công tác giáo dục lý tưởng giải pháp mạng, đạo đức, lối sống văn hóa mang đến thanh thiếu thốn nhi, học hành và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh với đổi mới cách tiến hành giáo dục của Đoàn; các phương án trong công ty động, tích cực thâm nhập phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an toàn môi trường, phòng, kháng thiên tai, dịch bệnh; bảo đảm quốc phòng, an ninh, tăng cường công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế. Nâng cao chất lượng mối cung cấp nhân lực trẻ, vai trò tiên phong trong khởi nghiệp, lập nghiệp, đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia; chăm lo đời sinh sống tinh thần, phát triển các thiết chế văn hoá đến thanh thiếu nhi.

Các chiến thuật tiếp tục thực hiện giỏi công tác xây dựng, củng cố tổ chức triển khai cơ sở Đoàn, nâng cấp chất lượng đoàn viên, mở rộng chiến trường đoàn kết, tập hợp thanh niên và thâm nhập xây dựng, đảm bảo an toàn Đảng, chính quyền, sinh sản nguồn cán bộ trẻ có quality cho Đảng và hệ thống chính trị;

Các chiến thuật chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng với phụ trách Đội thiếu hụt niên chi phí phong hồ Chí Minh…

(2) Đối với report kiểm điểm của Ban Chấp hành:

Trên ý thức tự phê bình, phê bình nghiêm túc, tiến công giá tác dụng thực hiện nhiệm vụ, trách nhiệm tập thể của Ban Chấp hành, Ban hay vụ và những Ủy viên Ban Chấp hành;

Chỉ xuất hiện được với hạn chế, yếu đuối kém, đúc rút nguyên nhân, bài học kinh nghiệm kinh nghiệm để xây dựng và phân công nhiệm vụ Ban Chấp hành khóa mới vận động hiệu quả, kết thúc tốt nhiệm vụ.

(3) Đối cùng với dự thảo nghị quyết Đại hội:

Nội dung nghị quyết đề xuất ngắn gọn, súc tích, đảm bảo được tinh thần chỉ đạo của cấp ủy đảng cùng cấp, của Đoàn cung cấp trên trực tiếp cùng của Đại hội.

Nghị quyết đề nghị xác định các nội dung được thông qua tại Đại hội, gồm: báo cáo chính trị; report kiểm điểm của Ban Chấp hành;

Tổng hợp chủ ý góp ý vào dự thảo văn khiếu nại Đại hội Đoàn toàn nước lần vật dụng XII và dự thảo văn khiếu nại Đại hội Đoàn cấp trên; chủ kiến sửa thay đổi Điều lệ Đoàn bạn teen cộng sản tp hcm (nếu có); kết quả bầu Ban Chấp hành khoá mới với đại biểu đi dự Đại hội Đoàn cung cấp trên.

* lưu lại ý: Trong vượt trình xây dựng Văn kiện, Ban Chấp hành cấp triệu tập đại hội cần xác định những chuyên đề về những câu chữ trọng tâm, những vấn đề mới cần đặt ra đối với công tác đoàn và trào lưu thanh thiếu nhi ở địa phương, đối chọi vị mình để bàn thảo rộng rãi, yêu ước cơ sở chuẩn chỉnh bị tham luận tại Đại hội.

Để đảm bảo báo cáo chính trị ngắn gọn, súc tích, tổ chức triển khai Đoàn các cấp cần chuẩn bị xuất sắc các tài liệu, phụ lục tìm hiểu thêm (phụ lục số liệu, báo cáo chuyên đề, kết quả khảo sát xã hội học...) góp đại biểu đại hội có đầy đủ cơ sở, tiêu chí đánh giá, góp ý.

Việc thảo luận, góp ý cho những văn khiếu nại Đại hội Đoàn các cấp được nguyên tắc thế nào?

Tại đái mục 2 Mục VII trả lời 66-HD/TWĐTN-BTC năm 2021 có quy định về việc thảo luận, góp ý cho những văn khiếu nại Đại hội Đoàn các cấp như sau:

Thảo luận, góp ý những văn kiện Đại hội- vượt trình xây dựng dự thảo văn kiện đại hội đoàn các cấp cần trang nghiêm tiếp thu những ý kiến chỉ huy của cấp ủy cùng cấp; nghiêm túc tổ chức lấy chủ kiến đóng góp của cấp cho ủy, tổ chức đoàn cung cấp dưới, của cán bộ lão thành, các bạn hữu nguyên là cán bộ đoàn những thời kỳ, các nhà khoa học, nhân sĩ, trí thức, chuyên gia và cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên.- vấn đề thảo luận, đóng góp chủ kiến cho dự thảo văn khiếu nại của Đại hội cung cấp mình cùng dự thảo văn kiện của Đại hội cấp cho trên tổ chức trước Đại hội và trong Đại hội. Hình thức thảo luận, đóng góp chủ kiến vào văn khiếu nại Đại hội có thể thực hiện nay dưới các hình thức, bức tốc sử dụng công nghệ thông tin: tổ chức hội nghị, diễn đàn đàm luận để lấy chủ kiến tập trung; tổ chức những diễn đàn trực tuyến; gửi văn khiếu nại xin chủ kiến đóng góp của cán bộ, đoàn viên, thanh niên... Tổ chức triển khai góp ý vào các đối tượng người tiêu dùng thanh niên: trường học, công chức, viên chức, nông thôn, đô thị, công nhân, lực lượng vũ trang… tổ chức diễn lũ lấy ý kiến góp ý tự cựu cán bộ Đoàn, Hội, các chuyên viên trong lĩnh vực nghiên cứu về thanh niên, những nhà giáo dục…- phát huy dân nhà trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên và đại biểu Đại hội; đàm đạo thẳng thắn, nghiêm túc, đi vào những vấn đề trọng tâm, trình bày ngắn gọn (tránh tham luận lâu năm dòng, tầm thường chung, liệt kê thành tích). Qua thảo luận, những cấp bộ đoàn cụ thể hóa vào văn kiện và nghị quyết Đại hội của cấp mình.