Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Sơn La

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng tư năm 2014 của chính phủ nước nhà quy định tổ chức những cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân tỉnh, tp trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tứ liên tịch số 01/2015/TTLT-VPCP-BNV ngày 23 mon 10 năm năm ngoái của liên bộ: Văn phòng chính phủ, Nội vụ chỉ dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức cơ cấu tổ chức của Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực trực thuộc Trung ương;

Theo kiến nghị của Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, người có quyền lực cao Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí, chức năng

1. Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh là phòng ban thuộc ubnd tỉnh, có tác dụng tham mưu, giúp ubnd tỉnh về: Chương trình, planer công tác; tổ chức, thống trị và ra mắt các thông tin chính thức về hoạt động vui chơi của UBND, chủ tịch UBND tỉnh; mai dong Cổng thông tin điện tử, kết nối khối hệ thống thông tin hành bao gồm điện tử chỉ đạo, quản lý điều hành của UBND, chủ tịch UBND tỉnh; cai quản công báo và giao hàng các buổi giao lưu của UBND tỉnh; giúp quản trị UBND tỉnh giấc (bao gồm cả các Phó quản trị UBND tỉnh) tiến hành nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi theo thẩm quyền; làm chủ văn thư - tàng trữ và công tác quản trị nội cỗ của Văn phòng.

Bạn đang xem: Ủy ban nhân dân tỉnh sơn la

2. Văn phòng ubnd tỉnh tất cả tư cách pháp nhân, nhỏ dấu và tài khoản riêng.

Điều 2. nhiệm vụ và quyền hạn

Thực hiện theo giải pháp tại Điều 2 Thông bốn liên tịch số 01/2015/TTLT-VPCP-BNV ngày 23 mon 10 năm năm ngoái của liên bộ: Văn phòng thiết yếu phủ,  Nội vụ lí giải về chức năng, nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ và cơ cấu tổ chức của Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, tp trực thuộc Trung ương.

Điều 3. Tổ chức cơ cấu tổ chức của Văn phòng ubnd tỉnh

1. Lãnh đạo Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh gồm: Chánh công sở và không thật 03 Phó Chánh Văn phòng.

Xem thêm: Học Tiếng Anh - Bài Hát Tiếng Anh Cho Bé Có Phụ Đề

2. Tổ chức cơ cấu tổ chức

- Phòng Tổng hợp;

- Phòng Nội chính;

- Phòng tởm tế;

- Phòng Khoa giáo - Văn xã;

- chống Hành chủ yếu - Tổ chức;

- Phòng cai quản trị - Tài vụ;

- Ban Tiếp công dân tỉnh.

3 các đơn vị sự nghiệp trực thuộc

- công ty khách tx thanh xuân Hà Nội;

- công ty khách Uỷ ban dân chúng tỉnh;

- Trung trọng tâm Công báo.

Điều 4. Hiệu lực hiện hành thi hành

Quyết định này có hiệu lực thực hiện sau 10 ngày tính từ lúc ngày ký, sửa chữa Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND ngày 19 mon 3 năm 2014 của ubnd tỉnh tô La về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi và cơ cấu tổ chức của Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh sơn La.

Điều 5. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, người đứng đầu Sở Nội vụ, chủ tịch Sở Tài chính, quản trị UBND những huyện, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành đưa ra quyết định này./.