Tờ trình xin trợ cấp khó khăn

giới thiệu Danh bạ tổ chức Tin hoạt động chuyên đề tư vấn điều khoản Văn phiên bản VB chỉ huy điều hành
*

*
siêng đề cơ chế - pháp luật


CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN…………………..

Số: ……./TTr-CĐ……

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - thoải mái - Hạnh phúc

……………, tháng ngày năm 20

TỜ TRÌNH

Đề nghị hỗ trợ ………………………………………………………….

Kính gửi:

- thường trực Công đoàn giáo dục đào tạo Việt Nam;

- Ban thống trị “Quỹ xã hội công đoàn giáo dục và đào tạo Việt Nam”.

Căn cứ biên phiên bản họp xét …………………… ngày / /20 , Ban thường xuyên vụ Công đoàn……………………………………..đề nghị trực thuộc Công đoàn giáo dục Việt Nam, Ban thống trị “Quỹ thôn hội công đoàn giáo dục đào tạo Việt Nam” hỗ trợ………………………(có danh sách kèm theo). Toàn bô tiền ý kiến đề nghị ……………… với gửi về tài khoản (tên, số tài khoản, Ngân hàng…)

Ban thường vụ Công đoàn……………… ý kiến đề nghị Thường trực Công đoàn giáo dục Việt Nam; Ban quản lý “Quỹ thôn hội công đoàn giáo dục Việt Nam” quyết định.

Nơi nhận:

-Như trên;

-Lưu: VPCĐN

.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

(Chủ tịch hoặc Phó nhà tịch

Ký với đóng dấu)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - tự do - Hạnh phúc

*

TRÍCH BIÊN BẢN

Họp xét..........................................................................

1. Thành phần, thời gian:

- Thành phần: Ban hay vụ .................. Tất cả ........đồng chí.

- có mặt ............ đ/c; vắng ngắt mặt: ..............

- công ty trì: Đ/c ........................., chức vụ

- Thư ký: Đ/c .........................., chức vụ

- Thời gian: ........................................

- Địa điểm: phòng họp ...................

2. Nội dung:

Họp xét .................................................................................................................

Sau khi chứng kiến tận mắt xét kiến nghị ..............., cuộc họp nhất trí ý kiến đề nghị Thường trực Công đoàn giáo dục Việt Nam, Ban thống trị “Quỹ làng hội Công đoàn giáo dục và đào tạo Việt Nam” .......................................................................hỗ trợ .......................................................

Cuộc họp ngừng vào hồi giờ đồng hồ phút, tháng ngày năm đôi mươi ./.

THƯ KÝ

..............................

CHỦ TRÌ BUỔI HỌP

CHỦ TỊCH

.....................................

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN………………………….

*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự bởi vì - Hạnh phuc

*

DANH SÁCH ……………………. ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ

TỪ QUỸ XÃ HỘI CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM

(Kèm theo Tờ trình số……/……….ngày / /20 của CĐ ……………..)

TT

Họ tên

Đơn vị

công tác

Lý do kiến nghị

Mức ý kiến đề nghị hỗ trợ

Cộng

người lập biểu …………., ngày tháng năm 20

TM. BAN THƯỜNG VỤ

Lưu ý:

- các trường hợp cung ứng gia đình bên giáo, người lao hễ bị tử vong có bạn dạng photô chứng tử của địa phương.

- hỗ trợ trang thiết bị thiết yếu cho CBNGNLĐ ở trong nhà công vụ giáo viên nhân thời cơ khánh thành bao gồm 3 báo giá của 03 nơi chào bán hàng; giấy chứng thực của đơn vị được cung ứng các trang thiết bị cần thiết khi trao tặng

CÔNG ĐOÀN ………………………..

*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - Hạnh phuc

*

DANH SÁCH ……………….NHẬN TIỀN HỖ TRỢ

TỪ QUỸ XÃ HỘI CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM

(Kèm theo QĐ số……/……….ngày / /20 của CĐGD Việt Nam)

TT

Họ tên

Đơn vị

công tác

Số tiền được hỗ trợ

Ký nhận

(ghi rõ họ, tên)

Cộng

người lập biểu …………., ngày tháng năm 20

TM. BAN THƯỜNG VỤ