Bài 2: vạch trần bộ mặt những kẻ cầm đầu tổ chức “chính phủ quốc gia việt nam lâm thời”

2. Đối tượng Kelly Triệu Thanh Hoa

*

3. Đối tượng Lâm Ái Huệ

*

4. Đối tượng Phạm Thị Anh Đào

*
*

5. Đối tượng Lý Hồng Thái

*

Họ và tên: Lý Hồng Thái;Tên khác: Nguyễn Minh Chánh ;Sinh: 1952;Quê quán: Hà Nội;Chỗ ở hiện nay nay: Mỹ;Quốc tịch: Mỹ;Vai trò trong tổ chức: level “trung tướng”, dịch vụ “Tổng viên trưởng tổng viên võ học”, “Tổng tham mưu phó Quân lực quốc gia VNCH” của tổ chức triển khai “Chính phủ tổ quốc Việt nam giới lâm thời”

6. Đối tượng Nguyễn Đức Thắng

*
Họ và tên: Nguyễn Đức Thắng;Sinh: 1930;Chỗ ở hiện tại nay: Mỹ;Quốc tịch: Mỹ;Vai trò trong tổ chức: level “chuẩn tướng”, phục vụ “Chánh văn phòng vệ tướng” của tổ chức triển khai “Chính phủ giang sơn Việt nam lâm thời”.

7. Đối tượng Quách nắm Hùng

*