Theo dõi hiệu lực VB Chia sẻ qua: BỘ Y TẾ -------- Số: 40/2015/TT-BYT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------------- Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2015 THÔNG TƯ­ Quy định đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế -------------" /> Theo dõi hiệu lực VB Chia sẻ qua: BỘ Y TẾ -------- Số: 40/2015/TT-BYT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------------- Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2015 THÔNG TƯ­ Quy định đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế -------------" />

Thông Tư 40 Của Bộ Y Tế

bắt tắt văn bản VB gốc Tiếng Anh hiệu lực VB tương quan Lược đồ văn bản MIX cài về
Đăng nhập thông tin tài khoản cusc.edu.vn cùng đăng ký kết sử dụng ứng dụng tra cứu giúp văn bản.">Theo dõi hiệu lực VB
share qua:
*
*

BỘ Y TẾ

--------

Số: 40/2015/TT-BYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - tự do thoải mái - Hạnh phúc

----------------------

Hà Nội, ngày 16 mon 11 năm 2015

THÔNG TƯ­

Quy định đk khám bệnh, trị bệnh bảo hiểm y tế thuở đầu

và đưa tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo đảm y tế

--------------------------------


Căn cứ Luật bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 ngày 14 mon 11 năm 2008 và lao lý sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo đảm y tế số 46/2014/QH13 ngày 13 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ quy định Khám bệnh, chữa căn bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15 mon 11 năm 2014 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định chi tiết và lí giải thi hành một trong những điều của Luật bảo đảm y tế;

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của chính phủ nước nhà quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ và cơ cấu tổ chức tổ chức của cục Y tế;


Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ bảo đảm y tế, cỗ Y tế;

Bộ trưởng bộ Y tế ban hành Thông bốn quy định đăng ký khám bệnh, trị bệnh bảo đảm y tế thuở đầu và gửi tuyến thăm khám bệnh, chữa trị bệnh bảo đảm y tế.


Chương IQUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnhThông tư này lao lý việc đk khám bệnh, chữa trị bệnh bảo đảm y tế ban đầu và đưa tuyến khám bệnh, chữa trị bệnh bảo đảm y tế.
Điều 2. Nguyên tắc

1. Cơ sở đăng ký khám bệnh, trị bệnh bảo hiểm y tế ban đầu quy định trên Thông bốn này được xác minh theo những tuyến trong khối hệ thống cơ sở thăm khám bệnh, chữa bệnh ở trong nhà nước và tương đương.
2. Người dân có thẻ bảo đảm y tế được đưa tuyến xét nghiệm bệnh, chữa dịch theo vẻ ngoài về chuyển tuyến trình độ kỹ thuật giữa những cơ sở xét nghiệm bệnh, chữa dịch và theo hiện tượng tại Thông tứ này.
Chương IICƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ BAN ĐẦU
Tuyến của một vài cơ sở khám bệnh, chữa trị bệnh bảo đảm y tế nêu tại Chương II được hướng dẫn bởi Mục I Công văn số 978/BYT-BH" data-href="/noi-dung-thay-doi.html?DocItemId=386754&DocItemRelateId=68277" >
Điều 3. Cửa hàng khám bệnh, chữa trị bệnh bảo đảm y tế ban sơ tuyến xã và tương đương
1. Trạm y tế xã, phường, thị trấn;
2. Trạm xá, trạm y tế, phòng y tế của cơ quan, 1-1 vị, tổ chức;
3. Chống khám bác bỏ sỹ mái ấm gia đình tư nhân độc lập;
4. Trạm y tế quân - dân y, cơ sở y tế quân - dân y, Quân y đơn vị chức năng cấp tè đoàn và các cơ sở đi khám bệnh, chữa bệnh dịch khác theo quy định của cục trưởng cỗ Quốc phòng.
Điều 4. Các đại lý khám bệnh, chữa trị bệnh bảo hiểm y tế thuở đầu tuyến huyện và tương đương
1. Cơ sở y tế đa khoa huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
2. Trung tâm y tế huyện có tính năng khám bệnh, trị bệnh; Trung tâm y tế huyện gồm phòng khám nhiều khoa;
3. Phòng mạch đa khoa; bệnh viện đa khoa khu vực vực;
4. Cơ sở y tế đa khoa hạng III, hạng IV và không xếp hạng thuộc những Bộ, Ngành hoặc trực thuộc đơn vị thuộc các Bộ, Ngành;
5. Khám đa khoa đa khoa tứ nhân tương đương hạng III, tương tự hạng IV hoặc chưa được xếp hạng tương đương;
6. Cơ sở y tế y học truyền thống tư nhân tương đương hạng III, tương đương hạng IV hoặc chưa được xếp hạng tương đương;
7. Chống Y tế, trạm xá trực thuộc cỗ Công an, bệnh xá Công an tỉnh, thành phố trực trực thuộc trung ương;
8. Trung trọng điểm y tế quân - dân y, trạm xá quân y, bệnh xá quân - dân y, cơ sở y tế quân y hạng III, hạng IV hoặc không được xếp hạng, cơ sở y tế quân - dân y hạng III, hạng IV hoặc không được xếp hạng, các cơ sở thăm khám bệnh, chữa căn bệnh khác theo quy định của cục trưởng bộ Quốc phòng.
Điều 5. đại lý khám bệnh, chữa trị bệnh bảo đảm y tế ban đầu tuyến tỉnh cùng tương đương
1. Bệnh viện đa khoa tỉnh, thành phố trực ở trong trung ương;
2. Cơ sở y tế đa khoa hạng I, hạng II thuộc các Bộ, Ngành, hoặc trực thuộc đơn vị chức năng thuộc những Bộ, Ngành;
3. Cơ sở y tế chuyên khoa, Viện chăm khoa, Trung tâm chuyên khoa, Trung trọng tâm y tế dự phòng tỉnh, thành phố trực thuộc tw có phòng khám đa khoa;
4. Cơ sở y tế Nhi, cơ sở y tế Sản - Nhi tỉnh, tp trực trực thuộc trung ương;
5. Khám đa khoa đa khoa bốn nhân tương tự hạng I, tương đương hạng II;
6. Khám đa khoa y học cổ truyền tỉnh, tp trực thuộc trung ương, Bộ, Ngành;
7. Bệnh viện y học truyền thống cổ truyền tư nhân tương đương hạng I, tương tự hạng II;
8. Cơ sở y tế thuộc Ban bảo vệ chăm lo sức khoẻ cán bộ tỉnh, tp trực trực thuộc trung ương;
9. Cơ sở y tế hạng II thuộc cỗ Quốc phòng, bệnh viện quân - dân y hạng II, những cơ sở xét nghiệm bệnh, chữa bệnh dịch khác theo quy định của bộ trưởng bộ Quốc phòng.
Điều 6. Cơ sở đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế lúc đầu tuyến trung ương và tương đương
1. Bệnh viện đa khoa trực thuộc bộ Y tế, trừ các bệnh viện mức sử dụng tại Khoản 3 Điều này;
2. Khám đa khoa chuyên khoa, Viện chuyên khoa trực thuộc cỗ Y tế gồm Phòng khám đa khoa;
3. Cơ sở y tế Hữu Nghị, bệnh viện C Đà Nẵng và bệnh viện Thống duy nhất trực thuộc bộ Y tế;
4. Khám đa khoa hạng sệt biệt, khám đa khoa hạng I trực thuộc cỗ Quốc phòng, Viện Y học truyền thống cổ truyền Quân đội, những cơ sở khám bệnh, chữa căn bệnh khác theo quy định của bộ trưởng bộ Quốc phòng.
Điều 7. Điều kiện của cơ sở đăng ký khám bệnh, trị bệnh bảo đảm y tế ban đầu
1. Các đại lý khám bệnh, chữa dịch phải bao gồm giấy phép vận động khám bệnh, chữa trị bệnh.
2. Tín đồ hành nghề đi khám bệnh, trị bệnh bắt buộc có chứng từ hành nghề xét nghiệm bệnh, chữa bệnh.
3. đại lý khám bệnh, chữa bệnh quy định tại những khoản 1, 2 cùng 4 Điều 3 Thông tư này nếu chưa có giấy phép vận động khám bệnh, chữa bệnh dịch thì phải có đủ điều khiếu nại về nhân lực, đại lý vật chất, trang thiết bị, bảo vệ đáp ứng nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh thường thì và xử trí cung cấp cứu ban đầu, cung ứng, cấp phát thuốc trong phạm vi hoạt động chuyên môn theo qui định của pháp luật về thăm khám bệnh, chữa bệnh.
4. Chống khám bác sĩ gia đình tư nhân độc lập: gồm đủ đk theo quy định của bộ Y tế về đk cấp giấy phép chuyển động đối với phòng khám bác bỏ sĩ gia đình tư nhân độc lập.
5. Riêng so với Phòng khám nhiều khoa thì đề nghị có ít nhất 02 (hai) chăm khoa nội cùng ngoại; Đối với phòng khám đa khoa có khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ con em, bên cạnh 02 (hai) chăm khoa trên, phải bao gồm chuyên khoa nhi.
Chương IIIĐĂNG KÝ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ BAN ĐẦU
Điều 8. Đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại các đại lý khám bệnh, trị bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tuyến xã, tuyến đường huyệnNgười tham gia bảo đảm y tế được quyền đăng ký khám bệnh, trị bệnh bảo đảm y tế thuở đầu (sau đây điện thoại tư vấn tắt là khám bệnh, chữa bệnh dịch ban đầu) tại một trong những cơ sở xét nghiệm bệnh, chữa dịch quy định trên Điều 3 với Điều 4 Thông tư này không phân biệt địa giới hành chính, tương xứng với địa điểm làm việc, nơi cư trú và khả năng thỏa mãn nhu cầu của đại lý khám bệnh, trị bệnh.
Điều 9. Đăng ký khám bệnh, trị bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại cửa hàng khám bệnh, chữa bệnh bảo đảm y tế thuở đầu tuyến tỉnh, đường trung ương

1. Người tham gia bảo hiểm y tế được đăng ký khám bệnh, chữa trị bệnh thuở đầu tại một trong những cơ sở khám bệnh, chữa căn bệnh quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 với 9 Điều 5 cùng Điều 6 Thông tứ này trong những trường phù hợp sau đây:
Việc đk khám bệnh, chữa trị bệnh bảo hiểm y tế ban đầu đối với bệnh viện y học truyền thống cổ truyền tỉnh nêu trên Khoản 1 Điều 9 được phía dẫn vì chưng 1 Công văn số 6358/BYT-BH" data-href="/noi-dung-thay-doi.html?DocItemId=386793&DocItemRelateId=71105" >
a) người thường trú, tạm trú bao gồm thời hạn hoặc thao tác làm việc trên địa phận quận, huyện, thị xã, tp thuộc tỉnh không tồn tại cơ sở thăm khám bệnh, chữa căn bệnh quy định trên Điều 3 và Điều 4 Thông bốn này hoặc các cơ sở kia không đáp ứng được vấn đề khám bệnh, trị bệnh thuở đầu cho tín đồ tham gia bảo đảm y tế theo luật pháp của chủ tịch Sở Y tế sau khoản thời gian có sự thống nhất bởi văn bản của Giám đốc bảo hiểm xã hội tỉnh, tp trực trực thuộc trung ương;
b) người thường trú, tạm trú tất cả thời hạn hoặc làm việc trên địa phận quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh được đăng ký khám bệnh, chữa bệnh lúc đầu tại các cơ sở thăm khám bệnh, chữa dịch quy định tại những khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 9 Điều 5 và Điều 6 Thông tứ này vị Giám đốc Sở Y tế quy định sau khi có sự thống nhất bởi văn phiên bản của Giám đốc bảo đảm xã hội tỉnh, tp trực trực thuộc trung ương.
2. Tín đồ tham gia bảo hiểm y tế được đăng ký khám bệnh, chữa bệnh lúc đầu tại một trong số cơ sở đi khám bệnh, chữa căn bệnh quy định trên Điều 8, khoản 1 Điều 9 Thông tứ này hoặc được đk khám bệnh, chữa trị bệnh ban sơ tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế khác trong những trường vừa lòng sau đây:
a) Đối tượng trực thuộc diện được cai quản lý, bảo đảm an toàn sức khoẻ theo phía dẫn số 52 HD/BTCTW ngày 02 tháng 12 năm 2005 của Ban tổ chức triển khai Trung ương Đảng về vấn đề điều chỉnh bổ sung cập nhật đối tượng khám, chữa dịch tại một số cơ sở y tế của tw được đăng ký khám bệnh, trị bệnh thuở đầu tại cơ sở y tế Hữu Nghị, cơ sở y tế C Đà Nẵng, cơ sở y tế Thống tốt nhất trực thuộc bộ Y tế hoặc đại lý khám bệnh, chữa căn bệnh khác nguyên tắc tại Điều 5 (trừ Khoản 4) và các khoản 1,2 cùng 4 Điều 6 Thông bốn này;
b) Đối tượng ở trong diện được cai quản lý, bảo đảm sức khỏe cán bộ của tỉnh, thành phố được đăng ký khám bệnh, chữa bệnh thuở đầu tại bệnh viện thuộc Ban bảo vệ quan tâm sức khoẻ cán bộ tỉnh hoặc cơ sở khám bệnh, chữa căn bệnh tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7 cùng 9 Điều 5 Thông tứ này;
c) người dân có công với phương pháp mạng, người từ đủ 80 tuổi trở lên trên được đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban sơ tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quy định tại những khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7 và 9 Điều 5, những khoản 1, 2 và 4 Điều 6 Thông tư này;
d) trẻ em dưới 6 tuổi được đk khám bệnh, chữa trị bệnh thuở đầu tại đại lý khám bệnh, chữa bệnh dịch quy định tại các khoản 1, 2, 4 cùng 5 Điều 5 Thông tứ này;
đ) Người công tác làm việc trong quân đội khi nghỉ hưu được đk khám bệnh, chữa bệnh thuở đầu tại những cơ sở xét nghiệm bệnh, chữa bệnh quy định trên Khoản 9 Điều 5, Khoản 4 Điều 6 Thông tư này.
3. Bạn tham gia bảo đảm y tế đang sống tại xã đảo, huyện đảo được đăng ký khám bệnh, chữa bệnh thuở đầu tại một các đại lý khám bệnh, chữa bệnh dễ dàng nhất trên lục địa nếu trên những xã đảo, thị xã đảo không có cơ sở đi khám bệnh, chữa bệnh dịch quy định tại những điều 3, 4, 5 và 6 Thông tứ này.
Chương IVCHUYỂN TUYẾN KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ
Điều 10. Chuyển tuyến xét nghiệm bệnh, trị bệnh bảo đảm y tếViệc chuyển tuyến thăm khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế được triển khai theo Thông bốn số 14/2014/TT-BYT ngày 14 tháng bốn năm năm trước của cỗ Y tế về đưa tuyến trình độ kỹ thuật giữa những cơ sở xét nghiệm bệnh, chữa bệnh, trừ một vài trường hợp ví dụ khác được tiến hành theo luật tại Điều 11 Thông tư này.
Điều 11. Những trường hòa hợp được xác định là đúng tuyến đường khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

1. Người dân có thẻ bảo đảm y tế đăng ký khám bệnh, trị bệnh thuở đầu tại đại lý khám bệnh, chữa bệnh tuyến buôn bản hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến thị trấn được quyền thăm khám bệnh, chữa trị bệnh bảo hiểm y tế tại trạm y tế con đường xã hoặc phòng khám đa khoa, hoặc cơ sở y tế tuyến huyện trong cùng địa phận tỉnh.
2. Người dân có thẻ bảo hiểm y tế đăng ký khám bệnh, chữa trị bệnh lúc đầu tại cửa hàng khám bệnh, chữa bệnh dịch tuyến xã đưa tuyến đến cơ sở y tế huyện, bao hàm cả các bệnh viện huyện đã làm được xếp hạng I, hạng II và bệnh viện y học truyền thống tỉnh (trong ngôi trường hợp khám đa khoa huyện không tồn tại khoa y học tập cổ truyền).
Việc chuyển tuyến xét nghiệm bệnh, trị bệnh bảo đảm y tế đối với hệ thống những cơ sở y học truyền thống cổ truyền nêu tại Khoản 2 Điều 11 được phía dẫn vì 2 Công văn số 6358/BYT-BH" data-href="/noi-dung-thay-doi.html?DocItemId=386807&DocItemRelateId=68280" >
3. Người dân có thẻ bảo hiểm y tế được cơ sở y tế tuyến huyện, bao hàm cả bệnh viện đã được xếp thứ hạng I, hạng II và bệnh viện đa khoa, bệnh viện chuyên khoa, viện siêng khoa, trung tâm chăm khoa tuyến tỉnh gửi tuyến mang đến trung tâm chăm khoa tuyến đường tỉnh hoặc khám đa khoa đa khoa, khám đa khoa chuyên khoa, viện chăm khoa con đường tỉnh thuộc hạng hoặc hạng thấp hơn.
4. Ngôi trường hợp cấp cứu:
a) bạn bệnh được cấp cứu tại ngẫu nhiên cơ sở đi khám bệnh, chữa dịch nào. Bác bỏ sĩ hoặc y sĩ chào đón người dịch đánh giá, xác định tình trạng cấp cho cứu và ghi vào hồ sơ, bệnh dịch án.
b) Sau tiến trình điều trị cấp cứu, tín đồ bệnh được đưa vào chữa bệnh nội trú tại cơ sở khám bệnh, chữa căn bệnh nơi đã mừng đón cấp cứu tín đồ bệnh hoặc được chuyển đến đại lý khám bệnh, chữa bệnh khác để liên tục điều trị theo yêu thương cầu trình độ hoặc được gửi về nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu sau khi đã điều động trị ổn định định.
5. Trường hợp người bệnh được gửi tuyến khám bệnh, chữa bệnh bao gồm bệnh khác kèm theo, căn bệnh được phát hiện nay hoặc phân phát sinh bên cạnh bệnh đã ghi trên giấy tờ chuyển tuyến, đại lý khám bệnh, chữa bệnh dịch nơi chào đón người bệnh thực hiện việc khám bệnh, trị bệnh đối với các bệnh đó trong phạm vi chăm môn.
Khoản 6 Điều 11 bị huỷ bỏ bởi Điểm đ Khoản 2 Điều 41 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP">6. Trường hợp tín đồ tham gia bảo đảm y tế đi công tác, học tập tập, làm việc lưu rượu cồn hoặc trợ thì trú dưới 12 tháng tại địa phương khác thì được xét nghiệm bệnh, chữa dịch tại cửa hàng khám bệnh, chữa bệnh dịch trên địa phương đó tương tự với đường của đại lý khám bệnh, chữa trị bệnh lúc đầu ghi trên thẻ bảo đảm y tế. Trường hợp địa phương đó không có cơ sở y tế tương tự thì fan tham gia bảo đảm y tế được lựa chọn cửa hàng khám bệnh, chữa bệnh dịch khác có tổ chức khám bệnh, chữa trị bệnh bảo hiểm y tế ban đầu.
Điều 12. Thực hiện Giấy chuyển tuyến và Giấy hẹn đi khám lại trong khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế
1. Sử dụng Giấy đưa tuyến so với người bệnh bao gồm thẻ bảo hiểm y tế:
a) ngôi trường hợp người bệnh được gửi đến đại lý khám bệnh, chữa dịch khác thì chỉ cần Giấy gửi tuyến của đại lý khám bệnh, chữa dịch nơi thẳng chuyển bạn bệnh đi;
b) trường hợp người bệnh đến đại lý khám bệnh, chữa trị bệnh không hẳn là cơ sở khám bệnh, chữa trị bệnh bảo đảm y tế lúc đầu và tiếp nối được chuyển tiếp nối cơ sở thăm khám bệnh, chữa căn bệnh khác thì chỉ việc Giấy đưa tuyến của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi thẳng chuyển người bệnh đi;
Điểm c Khoản 1 Điều 12 bị bãi bỏ bởi Điểm đ Khoản 2 Điều 41 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP">c) Giấy gửi tuyến có mức giá trị thực hiện trong 10 ngày làm việc, kể từ ngày ký;
d) fan bệnh gồm thẻ bảo đảm y tế mắc các bệnh, nhóm bệnh dịch và các trường thích hợp được thực hiện Giấy gửi tuyến dụng cụ tại Phụ lục số 01 phát hành kèm theo Thông bốn này thì Giấy gửi tuyến có giá trị thực hiện đến hết ngày 31 mon 12 năm dương kế hoạch đó. Trường hợp đến hết ngày 31 mon 12 của năm đó mà người dịch vẫn đang điều trị nội trú tại cơ sở khám bệnh, chữa dịch thì Giấy chuyển tuyến có mức giá trị sử dụng đến hết đợt khám chữa nội trú đó.
Khoản 2 Điều 12 bị huỷ bỏ bởi Điểm đ Khoản 2 Điều 41 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP">2. Sử dụng Giấy hẹn khám lại: mỗi Giấy hẹn xét nghiệm lại chỉ thực hiện 01 (một) lần theo thời hạn ghi trong giấy hẹn đi khám lại của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Mẫu Giấy hẹn thăm khám lại đối với người bệnh bảo đảm y tế hiện tượng tại Phụ lục số 02 phát hành kèm theo Thông tứ này.
Khoản 2 Điều 12 được phía dẫn bởi Mục II Công văn số 978/BYT-BH" data-href="/noi-dung-thay-doi.html?DocItemId=386820&DocItemRelateId=68278" >
Chương VTRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN
Điều 13. Trọng trách của Sở Y tế
1. Nhà trì, phối hợp với Bảo hiểm làng hội tỉnh, thành phố trực nằm trong trung ương, những cơ sở khám bệnh, chữa bệnh dịch thuộc cỗ Y tế và các Bộ, Ngành đóng trên địa phận để thực hiện:
a) Xác định, lập và công bố danh sách các cơ sở đăng ký khám bệnh, chữa trị bệnh thuở đầu theo các tuyến trên địa phận tỉnh, thành phố;
b) lí giải việc đăng ký khám bệnh, chữa trị bệnh ban sơ đối với đối tượng người dùng quy định trên Khoản 3 Điều 9 Thông bốn này;
c) lý giải việc đk khám bệnh, chữa trị bệnh ban đầu đối với trẻ em dưới 6 tuổi cơ chế tại Điểm d, Khoản 2 Điều 9 Thông tư này.
d) phía dẫn vấn đề chuyển con đường giữa các cơ sở đi khám bệnh, trị bệnh đối với người bệnh tham gia bảo đảm y tế theo quy định.
2. Công ty trì, phối phù hợp với Bảo hiểm thôn hội tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các cơ sở khám bệnh, chữa dịch trực thuộc bộ Y tế và những Bộ, Ngành, dụng cụ đối tượng, cơ cấu tổ chức nhóm đối tượng, số lượng người tham gia bảo đảm y tế đk khám bệnh, trị bệnh thuở đầu quy định trên Điều 8, Điều 9 Thông bốn này phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương với khả năng đáp ứng nhu cầu của cửa hàng khám bệnh, trị bệnh.
3. Chủ trì, phối phù hợp với Bảo hiểm xóm hội tỉnh, thành phố trực thuộc tw hướng dẫn đối tượng, tổ chức cơ cấu nhóm đối tượng người tiêu dùng và con số người tham gia bảo đảm y tế đk khám bệnh, chữa trị bệnh thuở đầu tại các viện, trung tâm, cơ sở y tế chuyên khoa, dịch viện, viện Y học tập cổ truyền bảo vệ phù hợp với điều kiện thực tế của đại lý và tổ chức khối hệ thống cơ sở đi khám bệnh, chữa căn bệnh tại địa phương, vạc huy tác dụng sử dụng nguồn nhân lực, các đại lý vật chất, trang thiết bị, phạm vi trình độ chuyên môn và quality khám bệnh, chữa trị bệnh.
4. Tổ chức, lãnh đạo việc tiến hành các cách thức tại Thông tứ này so với các cửa hàng khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi quản lí lý.
Điều 14. Trọng trách của bảo đảm xã hội tỉnh, tp trực thuộc trung ương
1. Tổ chức triển khai ký phù hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế với những cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tất cả đủ đk tổ chức đi khám bệnh, chữa trị bệnh lúc đầu theo danh sách Sở Y tế vẫn phê duyệt.
2. Phối hợp với Sở Y tế hướng dẫn fan tham gia bảo hiểm y tế đk hoặc biến đổi nơi đk khám bệnh, chữa bệnh ban sơ tại những cơ sở thăm khám bệnh, chữa dịch trên địa bàn tỉnh, tp trực trực thuộc trung ương phù hợp với công cụ tại Thông tứ này.
3. Hướng dẫn việc khám bệnh, chữa bệnh bảo đảm y tế so với người gồm thẻ bảo đảm y tế điều khoản tại Khoản 6 Điều 11 Thông tứ này.
Điều 15. Nhiệm vụ của Y tế những Bộ, Ngành
1. Cục Quân y - bộ Quốc phòng, cục Y tế - cỗ Công an:
a) Chỉ đạo, phía dẫn những cơ sở xét nghiệm bệnh, chữa dịch thuộc bộ Quốc phòng, cỗ Công an đủ đk tổ chức đi khám bệnh, chữa trị bệnh ban đầu đăng ký kết với Sở Y tế địa phương;
b) lí giải triển khai tiến hành đăng ký kết khám bệnh, chữa trị bệnh ban sơ và tổ chức khám bệnh, chữa trị bệnh bảo hiểm y tế đối với cơ sở thăm khám bệnh, chữa dịch thuộc bộ Quốc phòng, cỗ Công an.
2. Y tế các Bộ, Ngành khác:
a) chỉ huy các cơ sở khám bệnh, chữa dịch thuộc Bộ, Ngành đủ đk tổ chức khám bệnh, chữa trị bệnh ban đầu đăng ký với Sở Y tế địa phương;
b) giải đáp triển khai tiến hành đăng ký khám bệnh, trị bệnh ban sơ và tổ chức khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định.
Điều 16. Trách nhiệm của các cơ sở xét nghiệm bệnh, trị bệnh
1. Tiến hành việc khám bệnh, trị bệnh, chuyển tuyến giữa các cơ sở thăm khám bệnh, chữa bệnh dịch và đảm bảo an toàn quyền lợi đối với người tham gia bảo hiểm y tế theo quy định.
2. Căn cứ điều kiện tổ chức hoạt động của đơn vị, người đứng đầu tư mạnh sở xét nghiệm bệnh, chữa bệnh phân công tín đồ chịu trách nhiệm chứng thực việc chào đón người bệnh dịch được chuyển mang lại trong hoặc bên cạnh giờ hành chủ yếu kịp thời.
Chương VIĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 17. Hiệu lực thực thi thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành tính từ lúc ngày 01 mon 01 năm 2016.
2. Thông bốn số 37/2014/TT-BYT ngày 17 tháng 11 năm năm trước của bộ trưởng Bộ Y tế gợi ý việc đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban sơ và chuyển tuyến xét nghiệm bệnh, chữa trị bệnh bảo đảm y tế hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này còn có hiệu lực thi hành.
Điều 18. Điều khoản đưa tiếpNgười tham gia bảo hiểm y tế đã đăng ký khám bệnh, trị bệnh ban sơ tại cửa hàng ghi trên thẻ bảo đảm y tế trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì liên tiếp được khám bệnh, chữa trị bệnh ban đầu tại cơ sở đó cho tới khi tất cả sự biến đổi về nơi đk khám bệnh, chữa trị bệnh ban đầu thì triển khai theo hướng dẫn tại Thông tư này.
Điều 19. Điều khoản tham chiếu trường hợp những văn bạn dạng được dẫn chiếu trong Thông tứ này bị sửa chữa hoặc sửa đổi, bổ sung cập nhật thì vận dụng theo văn bạn dạng đã được sửa chữa hoặc văn bạn dạng đã được sửa đổi, bửa sung. Trong quy trình tổ chức thực hiện, giả dụ có khó khăn vướng mắc đề nghị những cơ quan, tổ chức, cá thể phản ánh về cỗ Y tế để thấy xét, giải quyết./.

Nơi nhận: 

- Văn phòng chính phủ; (Công báo, Vụ KGVX,  Cổng TTĐT thiết yếu phủ);

- bộ trưởng liên nghành Bộ Y tế (để báo cáo);

Ban tổ chức triển khai TW Đảng;

Ban BVCSSK cán bộ trung ương;

- bộ Tư pháp (Cục KTVBQPPL);

- Bộ, ban ngành ngang bộ, cơ sở thuộc bao gồm phủ;

- BHXH Việt Nam;

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực nằm trong TW;

- Sở Y tế các tỉnh, tp trực trực thuộc TW;

- các bệnh viện thuộc bộ Y tế;

- Y tế những bộ, ngành;

- các Vụ, Cục, Tổng cục, TTra Bộ, VP Bộ;

- Cổng TTĐT cỗ Y tế;

- Lưu: VT, bh (03b), PC (02b).

 

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Xuyên


Phụ lục số 01
DANH MỤC CÁC BỆNH, NHÓM BỆNH VÀ CÁC TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC SỬ DỤNG GIẤY CHUYỂN TUYẾN vào NĂM DƯƠNG LỊCH(Ban hành cố nhiên Thông bốn số 40 /2015/TT-BYT ngày 16. Tháng 11 năm 2015 của bộ trưởng liên nghành Bộ Y tế)

STT

Tên bệnh, nhóm căn bệnh và các trường hợp

1

Lao (các loại)

2

Bệnh Phong

3

HIV/AIDS

4

Di hội chứng viêm não; Bại não; Liệt tứ đưa ra ở trẻ em dưới 6 tuổi

5

Xuất tiết trong não

6

Dị tật não, não úng thủy

7

Động kinh

8

Ung thư *

9

U nhú thanh quản

10

Đa hồng cầu

11

Thiếu máu bất sản tủy

12

Thiếu tiết tế bào hình liềm

13

Bệnh rã máu khi sinh ra đã bẩm sinh (Thalassemia)

14

Tan máu tự miễn

15

Xuất huyết giảm tiểu cầu miễn dịch

16

Đái huyết nhan sắc tố kịch phạt ban đêm

17

Bệnh Hemophillia

18

Các thiếu hụt yếu tố đông máu

19

Các náo loạn đông máu

20

Von Willebrand

21

Bệnh lý tính năng tiểu cầu

22

Hội xác nhận bào tế bào máu

23

Hội chứng Anti – Phospholipid

24

Hội triệu chứng Tuner

25

Hội hội chứng Prader Willi

26

Suy tủy

27

Tăng sinh tủy - suy bớt miễn dịch bẩm sinh do thiếu hụt gamaglobulin

28

Tăng sinh tủy - suy bớt miễn dịch khi sinh ra đã bẩm sinh do thiếu thốn sắt

29

Basedow

30

Đái toá đường

31

Rối loạn đưa hóa bẩm sinh acid hữu cơ, acid amin, acid béo

32

Rối loàn dự trữ thể tiêu bào

33

Suy tuyến đường giáp

34

Suy đường yên

35

Bệnh tâm thần *

36

Parkinson

37

Nghe nhát ở trẻ em dưới 6 tuổi

38

Suy tim

39

Tăng tiết áp bao gồm biến chứng

40

Bệnh thiếu hụt máu toàn cục cơ tim

41

Bệnh tim bẩm sinh; bệnh tim mạch (có can thiệp, sau phẫu thuật van tim, đặt máy chế tạo ra nhịp)

42

Bệnh phổi ùn tắc mạn tính

43

Hen truất phế quản

44

Pemphigus

45

Pemphigoid (Bọng nước dạng Pemphigus)

46

Duhring – Brocq

47

Vảy nến

48

Vảy phấn đỏ nang lông

49

Á vảy nến

50

Luput ban đỏ

51

Viêm suy bì cơ (Viêm nhiều cơ với da)

52

Xơ cứng bì hệ thống

53

Bệnh tổ chức link tự miễn các thành phần hỗn hợp (Mixed connective tissue disease)

54

Các ngôi trường hợp tất cả chỉ định thực hiện thuốc chống thải ghép sau ghép mô, phần tử cơ thể người

55

Di triệu chứng do vết thương chiến tranh

56

Viêm gan mạn tính tiến triển; viêm gan từ miễn

57

Hội chứng viêm thận mạn; suy thận mạn

58

Tăng sản thượng thận bẩm sinh

59

Thiểu sản thận

60

Chạy thận tự tạo chu kỳ, thẩm phân phúc mạc chu kỳ

61

Viêm xương trường đoản cú miễn

62

Viêm xương cột sống dính khớp

Ghi chú: (*) là tên gọi bệnh, nhóm bệnh dịch quy định trên Thông tứ số 34/2013/TT-BYT ngày 28 tháng 10 năm trước đó của bộ trưởng Bộ Y tế phát hành Danh mục bệnh bắt buộc chữa trị lâu năm ngày. 
Phụ lục số 2 bị huỷ bỏ bởi Điểm đ Khoản 2 Điều 41 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP">
 Phụ lục số 02MẪU GIẤY HẸN KHÁM LẠI (Ban hành kèm theo Thông tư số 40/2015/TT-BYT ngày 16 mon 11 năm năm ngoái của bộ trưởng Bộ Y tế)

CƠ quan tiền CHỦ QUẢN (BYT/SYT/….)

 

Tên đại lý khám trị bệnh

Số:…………..

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - thoải mái - Hạnh phúc

 

 

Bác sĩ, bác sĩ khám bệnh