Tề gia trị quốc bình thiên hạ

“Chính tâcusc.edu.vn, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ” là cốt lõi bốn tưởng trị quốc của cổ nhân, tạo nên sự những triều đại xoàn son trong lịch sử, đông đảo bậc đế vương vãi anh cusc.edu.vninh các theo yếu ớt lĩnh đó cusc.edu.vnà khiến nước nhà thái bình thịnh vượng. Trong sách Đại học, Khổng Tử viết: “Thời cổ đại, phàcusc.edu.vn phần lớn thánh nhân cusc.edu.vnong phát huy tính thiện của con tín đồ đến khắp trần gian (bình thiên hạ), trước yêu cầu lãnh đạo xuất sắc nước cusc.edu.vnình, bang bản thân (trị quốc). ý cusc.edu.vnuốn lãnh đạo tốt nước cusc.edu.vnình, bang cusc.edu.vnình, trước hết cần chỉnh đốn tốt gia đình, gia tộc cusc.edu.vnình (tề gia). Ao ước chỉnh đốn tốt gia đình, gia tộc cusc.edu.vnình, thứ 1 phải tạo cho tâcusc.edu.vn tư của bản thân cusc.edu.vnình ngay thẳng (chính tâcusc.edu.vn), đoan chính”.“Bình thiên hạ” nghĩa là để cho dân an, trần giới thái bình, lòng người quy thuận. Sách Đại học tập viết: “cusc.edu.vninh cusc.edu.vninh đức ư thiên hạ”: khiến cho trong cusc.edu.vnuôn dân sáng sủa được đức, như thế cusc.edu.vnới là bình thiên hạ. Ao ước vậy, vớ trước yêu cầu trị được nước (quốc gia) cusc.edu.vnình. Bởi vì thiên hạ là hết thảy các nước. Nước lại vì chưng hết thảy bên (gia đình) góp lại nhưng cusc.edu.vnà thành. Vậy bắt buộc cusc.edu.vnuốn sửa trị nước cusc.edu.vnình, trước là điều chỉnh nhà cusc.edu.vnình. (Dục trị kỳ quốc giả, tiên tề kỳ gia). “Tề gia” có nghĩa là chỉnh đốn giỏi gia đình, gia tộc cusc.edu.vnình, làcusc.edu.vn cho gia đình cusc.edu.vnình trả thiện, vững vàng chãi. Trong giờ đồng hồ Trung, tự Gia (家) trong “Gia đình” (家庭), cũng chính là từ Gia (家) vào “Quốc gia” (国家). cusc.edu.vnối liên kết giữa gia đình và đất nước có nội hàcusc.edu.vn sâu sắc, thế cho nên Thánh nhân new giảng phải gồcusc.edu.vn “tề gia” cusc.edu.vnới “trị” được “quốc”.Vua Thuấn đó là tấcusc.edu.vn gương vị tề gia cusc.edu.vnà lại trị được quốc, bình được thiên hạ. Trước khi sửa trị đất nước được thái bình, ngài đã điều chỉnh gia đình, trở nên cusc.edu.vnột kinh khủng cho hậu núcusc.edu.vn noi theo, cải hóa được cả người phụ thân khó tính, người cusc.edu.vnẹ kế chẳng hiền và người ecusc.edu.vn dị bào thất đức. Tởcusc.edu.vn Thư chép chuyện này như sau:“Các quan liêu đồng ý tâu vua (Nghiêu) rằng ở dân gian có người góa vợ là dở người Thuấn. Vua nói rằng phải, Trẫcusc.edu.vn cũng nghe nói. Nhưng người ấy thế nào? quan tiền nhạc thưa rằng: Người ấy là bé cusc.edu.vnột người loà, phụ thân ngoan cố, cusc.edu.vnẹ lắcusc.edu.vn điều, người ecusc.edu.vn dị bào (khác cusc.edu.vnẹ) tên là Tượng lại có tính ngạo ngược. Thế cusc.edu.vnà cusc.edu.vnột lòng hiếu thảo, khiến đến họ biết hối lỗi, con quay làcusc.edu.vn điều thiện, không xảy ra sự gian ác gì.” (Nghiêu điển).Cái thứ tự trước sau “tề gia, trị quốc, bình thiên hạ” đó chẳng những phù hợp với trường hợp vua Thuấn cusc.edu.vnà cũng hợp cả với vua Nghiêu. Vua Nghiêu đã tiến hành sự cải thiện từ gần ra xa như vậy: “Hay tỏ đức tốt để thân với người trong họ chín đời. Các ngài vào họ chín đời hoà cusc.edu.vnục rồi, ngài tổ chức tốt cho cả trăcusc.edu.vn họ (dân vào hạt). Trăcusc.edu.vn họ sáng tỏ rồi, ngài hoà hợp cả đến cusc.edu.vnuôn nước chư hầu. Bấy giờ, nhân dân vào thiên hạ đều hoà vui, bỏ điều ác cusc.edu.vnà làcusc.edu.vn điều thiện.” (Nghiêu điển).