Phép Lạ Hằng Ngày

Quả trứng mà không cho gà ấp.Thì vẫn là quả trứng mà thôi.Quả trứng ngày đêm đêm ngày ấp.Thì một chú gà con ra đời.Pi pi pi pi pi pi pi pi pi.Hạt thóc mà không gieo vào đất.Thì vẫn là hạt thóc mà thôi.Hạt thóc mà gieo ngay vào đất.Thì đồng lúa mọc lên tốt tươi.Pi pi pi pi pi pi pi pi pi.Lời hứa mà không lo gìn giữ.Thì vẫn là lời hứa mà thôi.Lời hứa dù hay ơi là hay.Một con vẹt cũng nói được ngay.Pi pi pi pi pi pi pi pi pi.Phép lạ hàng ngày.Thần tiên giấu trong đôi bàn tay.Hôm qua là hạt mầm.Hôm nay đã thành cây.Phép lạ hàng ngày.Thần tiên giấu trong đôi bàn tay.Cho bao niềm mê say biết cất cánh bay.Pi pi pi pi pi pi pi pi pi.


Quả trứng mà không cho gà ấp.Thì vẫn là quả trứng mà thôi.Quả trứng ngày đêm đêm ngày ấp.Thì một chú gà con ra đời.Pi pi pi pi pi pi pi pi pi.Hạt thóc mà không gieo vào đất.Thì vẫn là hạt thóc mà thôi.Hạt thóc mà gieo ngay vào đất.Thì đồng lúa mọc lên tốt tươi.Pi pi pi pi pi pi pi pi pi.Lời hứa mà không lo gìn giữ.Thì vẫn là lời hứa mà thôi.Lời hứa dù hay ơi là hay.Một con vẹt cũng nói được ngay.Pi pi pi pi pi pi pi pi pi.Phép lạ hàng ngày.Thần tiên giấu trong đôi bàn tay.Hôm qua là hạt mầm.Hôm nay đã thành cây.Phép lạ hàng ngày.Thần tiên giấu trong đôi bàn tay.Cho bao niềm mê say biết cất cánh bay.Pi pi pi pi pi pi pi pi pi.


*Ước Mơ Con Nhỏ Bé

Bé Trang Thư

*
986.965


http://musicmd1fr.cusc.edu.vn.net/bucket-image-cusc.edu.vn/images/singer/20140208/9fa9ff99358a537858be42386f9c944c3113fbde.jpg

Hành Trình Những Nụ Cười

Nhiều Ca Sĩ

*
389.180


http://musicmd1fr.cusc.edu.vn.net/bucket-image-cusc.edu.vn/images/singer/20120119/Aiz9ewZPojZKAtqQ555C590043792687c.jpg
http://musicmd1fr.cusc.edu.vn.net/bucket-image-cusc.edu.vn/images/singer/20120119/HwjsF32wctwkY7Si5Gdn5efed746398e1.jpg
http://musicmd1fr.cusc.edu.vn.net/bucket-image-cusc.edu.vn/images/singer/20171004/LJIS1REdIneYqbDuefmX5cadbf688afcf.jpg
http://musicmd1fr.cusc.edu.vn.net/bucket-image-cusc.edu.vn/images/singer/20120416/QUTQe8UMF3WKY913VCCo58f70e0895cf3.jpg
http://musicmd1fr.cusc.edu.vn.net/bucket-image-cusc.edu.vn/images/singer/20180518/FG94dh0xJXxZtCPIk7QD5afe9f5cdcbee.jpg
http://musicmd1fr.cusc.edu.vn.net/bucket-image-cusc.edu.vn/images/singer/20180518/FG94dh0xJXxZtCPIk7QD5afe9f5cdcbee.jpg
http://musicmd1fr.cusc.edu.vn.net/bucket-image-cusc.edu.vn/images/singer/20120803/003e5c439cfc154b871b7d35888c6135e867f0a5.jpg
http://musicmd1fr.cusc.edu.vn.net/bucket-image-cusc.edu.vn/images/singer/20170621/W2NLCqbikxvZFn5fQpq35949d915da086.jpg
http://musicmd1fr.cusc.edu.vn.net/bucket-image-cusc.edu.vn/images/singer/20160511/ZvomRuen5Ab1iAz5J3g15bb6d2b90793b.jpg