Sơ đồ tư duy lịch sử 8

Tóm tắt định hướng bằng Sơ đồ tứ duy lịch sử dân tộc 8 bài 2 giỏi nhất. Hệ thống kiến thức lịch sử dân tộc 8 bài bác 2: phương pháp mạng tư sản Pháp cuối nắm kỉ 18 Lập sơ đồ tứ duy và bài bác tập trắc nghiệm

Sơ đồ tư duy lịch sử 8 bài xích 2: bí quyết mạng tư sản Pháp cuối nạm kỉ 18

*

Trắc nghiệm lịch sử hào hùng 8 bài bác 2: cách mạng bốn sản Pháp cuối ráng kỉ 18

Câu 1: Trước phương pháp mạng, nước Pháp theo thể chế chủ yếu trị nào?

A. Quân công ty lập hiến.

B. Cùng hòa bốn sản.

C. Quân chủ chăm chế.

D. Quân chủ lập hiến kết hợp cùng quân chủ chăm chế.

Đáp án: C

Câu 2: Trước cách mạng, thôn hội Pháp bao gồm những ách thống trị nào?

A. Qúy tộc, tăng lữ, nông dân.

B. Quý tộc, tăng lữ, quý phái thứ ba.

C. Quý tộc, tăng lữ, bốn sản.

D. Tứ sản, nông dân, các tầng lớp khác.

Đáp án: B

Câu 3: gắng kỉ XVIII sống Pháp, xích míc cơ phiên bản nhất trong làng mạc hội là gì?

A. Phong kiến, nhà thờ và các tầng lớp xóm hội khác.

B. Nông dân với quý tộc phong kiến.

C. Đẳng cung cấp thứ ba và tăng lữ.

D. Công nhân, nông dân với chế độ phong kiến.

Đáp án: A

Giải thích: Tình hình buôn bản hội Pháp trong quá trình này sẽ là mọi quyền lợi đều phía bên trong tay các kẻ thống trị phong kiến, với tăng lữ trong khi đời sinh sống nhân dân cực kỳ khổ cực. Yêu cầu phong kiến và nhà thời thánh - tượng trưng đến tăng lữ có xích míc sâu sắc so với các lực lượng còn lại bao gồm: nông dân, tư sản, công nhân,…

Câu 4: Sự suy nhược của cơ chế quân chủ chuyên chế Pháp trình bày điều thế tất gì?

A. Chính sách phong kiến càng ngày suy yếu

B. Công, yêu thương nghiệp đình đốn, nntt lạc hậu, kinh tế suy yếu.

C. Đời sống nhân dân rất khổ, nhân dân đấu tranh khỏe mạnh mẽ.

D. Sự cải tiến và phát triển của chính sách tư phiên bản chủ nghĩa, cùng tiến tiến của ách thống trị tư sản.

Đáp án: A

Giải thích: chính sách quân chủ chăm chế là hiện nay thân của chế độ phong kiến, có nghĩa là một xã hội mọi quyền lực đều bên trong tay vua. Khi vua bị xử bắn và chính sách sụp đổ bệnh tỏ chính sách phong kiến ngày càng suy yếu và nhanh chóng tan dã.

A. Công nhân, thợ thủ công bằng tay đánh chỉ chiếm nhà tội nhân Ba-xti.

B. Bạn dạng Tuyên ngôn Nhân quyền với Dân quyền ra đời.

C. Quốc hội lập hiến thông qua Hiến pháp mới.

D. Quốc hội lập hiến tuyên bố xóa bỏ mọi nhiệm vụ của nông dân.

Đáp án: B

Câu 6: Tuyên ngôn Nhân quyền với Dân quyền của nước pháp có gì tiến bộ?

A. Đề cao sự việc quyền từ bỏ do, đồng đẳng của con người.

B. Bảo về quyền hạn cho toàn bộ các tầng phần trong xã hội.

C. đảm bảo an toàn quyền lợi cho tư sản.

D. Bảo đảm an toàn quyền lợi cho người cầm quyền.

Đáp án: A

Giải thích: khẩu hiệu là thoải mái – bình đẳng – bác bỏ ái, giải quyết được những mâu thuẫn trong xã hội, hợp lý được về tiện ích của những giai cấp

Câu 7: Phái Lập hiến của biện pháp mạng Pháp đã bao gồm những tân tiến gì?

A. Xóa bỏ một trong những thứ thuế mang lại nhân dân.

B. Thông qua tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền.

C. Trải qua Hiến pháp mới, xác định cơ chế quân chủ lập hiến.

D. Ban hành chế độ nhiều đầu phiếu.

Đáp án: B

Giải thích: Tuyên ngôn Nhân quyền với dân quyền đã đưa về những công dụng nhất định cho các giai cấp. So với các cơ chế của các xã hội trước đó thì đấy là một chế độ đúng đắn tân tiến khi nâng cấp được câu khẩu hiệu “ thoải mái – bình đẳng – bác bỏ ái

Câu 8: Tuyên ngôn Nhân quyền với Dân quyền của pháp có gì hạn chế?

A. Chỉ giao hàng cho giai cấp tư sản.

B. Giao hàng quyền lợi của giai cấp công nhân.

C. Giao hàng quyền lợi của kẻ thống trị địa chủ phong kiến.

D. Ship hàng cho các tầng lớp thâm nhập đấu tranh.

Đáp án: A

Giải thích: các chính sách, ích lợi trong tuyên ngôn phần nhiều là bảo đảm quyền lợi cho kẻ thống trị tư sản, các giai cấp khác vẫn gặp mặt phải phần đông khó nhăn trong cuộc sống.

Câu 9: trong số biện pháp của phái Gia-cô-banh, giải pháp nào mang về quyền lợi thiết thực duy nhất cho ách thống trị nông dân?

A. Xử lý vấn đề ruộng đất mang đến nông dân.

B. Đưa ra các chế độ chống lạm phát.

C. Thực hiện cơ chế trưng thu lúa mì.

D. Quy định những mức lương cho những người lao động có tác dụng thuê.

Đáp án: A

Giải thích: cách thức lao động đặc biệt của fan nông dân là ruộng, bởi vì vậy khi tất cả những cơ chế giải quyết ruộng đất, thì đây là điều thực sự cần thiết đối cùng với gia đình.