Nghị quyết 09/nq-cp

MỤC LỤC VĂN BẢN
*

CHÍNH PHỦ -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam Độc lập - thoải mái - hạnh phúc ---------------

Số: 09/NQ-CP

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ PHÁP ĐIỂN HỆ THỐNG QUY PHẠM PHÁP LUẬT ĐỐI VỚI CÁC CHỦĐỀ: BẢO HIỂM; GIAO THÔNG, VẬN TẢI; THI ĐUA, KHEN THƯỞNG, CÁC DANH HIỆU VINH DỰNHÀ NƯỚC; THÔNG TIN, BÁO CHÍ, XUẤT BẢN VÀ 27 ĐỀ MỤC

CHÍNH PHỦ

Căn cứ chế độ Tổ chức chính phủ nước nhà ngày19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ dụng cụ sửa đổi, bổ sung cập nhật một sốđiều của điều khoản Tổ chức cơ quan chỉ đạo của chính phủ và biện pháp Tổ chức cơ quan ban ngành địa phương ngày 22tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Pháp lệnh pháp điển hệ thốngquy phạm pháp luật ngày 16 tháng bốn năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 63/2013/NĐ-CP ngày 27 mon 6 năm 2013 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnhpháp điển khối hệ thống quy phạm pháp luật;

Theo kiến nghị của bộ trưởng Bộ Tưpháp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt kết quả phápđiển khối hệ thống quy phi pháp luật so với các chủ đề: Bảo hiểm; Giao thông, vậntải; Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự bên nước; Thông tin, báo chí,xuất bản và 27 đề mục (Danh mục kèm theo và hiệu quả pháp điển đăng trên Cổngthông tin năng lượng điện tử pháp điển).

Điều 2. Trách nhiệm của những bộ, cơ quan ngang cỗ và cơquan liên quan

1. Cỗ Tư pháp công ty trì, phối kết hợp vớicác bộ, phòng ban ngang cỗ và cơ quan liên quan tiến hành việc sắp tới xếp các chủ đề:Bảo hiểm; Giao thông, vận tải; Thi đua, khen thưởng, những danh hiệu vinh dự nhànước; Thông tin, báo chí, xuất bạn dạng và 27 đề mục nêu trên vào cỗ pháp điển; đăngtải hiệu quả pháp điển điện tử lên Cổng thông tin điện tử pháp điển; phổ biến,tuyên truyền về kết quả pháp điển.

2. Những bộ, cơ sở ngang bộ và cơquan tương quan trong phạm vi lĩnh vực quản lý nhà nước của cơ quan mình thực hiệnphổ biến, tuyên truyền, giới thiệu hiệu quả pháp điển đến đối tượng người sử dụng chịu sự tácđộng của các quy bất hợp pháp luật thuộc các chủ đề: Bảo hiểm; Giao thông, vận tải;Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự công ty nước; Thông tin, báo chí, xuấtbản với 27 đề mục nêu trên.

3. Trường hợp bao gồm văn bản quy phạmpháp luật pháp sửa đổi, té sung, vậy thế, bãi bỏ hoặc phát hành mới thuộc các chủ đề:Bảo hiểm; Giao thông, vận tải; Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhànước; Thông tin, báo chí, xuất phiên bản và 27 đề mục nêu trên, phòng ban thực hiệnpháp điển phối hợp với Bộ tư pháp kịp thời update quy phạm pháp luật new vàloại bỏ những quy bất hợp pháp luật hết hiệu lực thực thi hiện hành ra khỏi cỗ pháp điển theo quy định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực tính từ lúc ngày ký kết banhành.

Điều 4. bộ trưởng những bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ,Thủ trưởng cơ sở thuộc bao gồm phủ, chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phốtrực thuộc tw và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thihành quyết nghị này.

chỗ nhận: - Ban túng thiếu thư tw Đảng; - Thủ tướng, những Phó Thủ tướng bao gồm phủ; - các bộ, ban ngành ngang bộ, cơ quan thuộc thiết yếu phủ; - HĐND, UBND các tỉnh, tp trực ở trong trung ương; - Văn phòng trung ương và những Ban của Đảng; - văn phòng Tổng túng thư; - Văn phòng quản trị nước; - Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; - văn phòng và công sở Quốc hội; - tandtc nhân dân về tối cao; - Viện kiểm gần cạnh nhân dân về tối cao; - truy thuế kiểm toán nhà nước; - Ủy ban đo lường và tính toán tài thiết yếu quốc gia; - Ngân hàng chế độ xã hội; - Ngân hàng cải cách và phát triển Việt Nam; - Ủy ban tw Mặt trận việt nam Việt Nam; - ban ngành trung ương của những đoàn thể; - VPCP: BTCN, những PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; - Lưu: VT, PL (2b).

TM. CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG Nguyễn Xuân Phúc

DANH MỤC

CÁCCHỦ ĐỀ BẢO HIỂM; GIAO THÔNG, VẬN TẢI; THI ĐUA, KHEN THƯỞNG, CÁC DANH HIỆU VINHDỰ NHÀ NƯỚC; THÔNG TIN, BÁO CHÍ, XUẤT BẢN VÀ 27 ĐỀ MỤC(Kèm theo quyết nghị số 09/NQ-CP ngày 29 tháng 01 năm 2021 của bao gồm phủ)

I. CHỦ ĐỀ BẢO HIỂM1

STT

Tên đề mục

1.

Bảo hiểm làng hội

II. CHỦ ĐỀ GIAOTHÔNG, VẬN TẢI

STT

Tên đề mục

1.

Đường sắt

2.

Giao thông đường bộ

3.

Giao thông đường thủy nội địa

4.

Hàng hải Việt Nam

5.

Hàng không gia dụng Việt Nam

III. CHỦ ĐỀ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG,CÁC DANH HIỆU VINH DỰ NHÀ NƯỚC

STT

Tên đề mục

1.

Thi đua, khen thưởng

IV. CHỦ ĐỀ THÔNGTIN, BÁO CHÍ, XUẤT BẢN 2

STT

Tên đề mục

1.

Xuất bản

V. 27 ĐỀ MỤC (THUỘC13 CHỦ ĐỀ KHÁC)

STT

Tên đề mục

Tên chủ đề

1.

Bảo vệ công trình đặc trưng liên quan đến an toàn quốc gia

An ninh quốc gia

2.

Biển Việt Nam

3.

Tần số vô con đường điện

Bưu chính, viễn thông

4.

Dầu khí

Công nghiệp

5.

Hóa chất

6.

Chuyển giao công nghệ

Khoa học, công nghệ

7.

Điều mong quốc tế

Ngoại giao, điều mong quốc tế

8.

Hàm, cung cấp ngoại giao

9.

Một số cơ chế đối với người vn ở nước ngoài

10.

Thủy sản

Nông nghiệp, nông thôn

11.

Dân quân trường đoản cú vệ3

Quốc phòng

12.

Cảnh sát biển Việt Nam4

13.

Lực lượng dự thụ động viên5

14.

Quốc phòng

15.

Quản lý, sử dụng gia sản công

Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước

16.

Chi giá thành giám định, định giá; ngân sách chi tiêu cho người làm chứng, người phiên dịch vào tố tụng