Nghị quyết 05 của bộ chính trị

MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG -------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT nam ---------------

Số: 05-CT/TW

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2016

CHỈ THỊ

CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

VỀ ĐẨYMẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Sau 5 năm triển khai Chỉ thị số03-CT/TW của bộ Chính trị khóa XI về “Tiếp tục tăng mạnh học tập và tuân theo tấm gương đạo đức nghề nghiệp Hồ Chí Minh” đã đoạt được kết quả bước đầu, góp thêm phần quan trọngvào việc thực hiện chiến thắng Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn nước lần máy XI củaĐảng cùng Nghị quyết tw 4 khóa XI "Một số vấn đềcấp bách về phát hành Đảng hiện tại nay”. Tuy nhiên, câu hỏi học tập và tuân theo tấmgương đạo đức nghề nghiệp Hồ Chí Minh còn tồn tại những hạn chế, chưa trở thành vấn đề làm thườngxuyên, không thành ý thức từ bỏ giác của nhiều tổ chức đảng,cơ quan, địa phương, đơn vị và một phần tử cán bộ, đảng viên.

Thực hiện nay Nghị quyết Đại hội đại biểutoàn quốc lần sản phẩm XII của Đảng, đẩy mạnh những kết quả đã đạt được, tự khắc phụcnhững tinh giảm trong việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của cục Chính trị khóa XIvề "Tiếp tục tăng cường học tập và làm theo tấm gương đạo đức nghề nghiệp Hồ Chí Minh”,Bộ chủ yếu trị yêu thương cầu các cấp ủy, tổ chức triển khai đảng, chính quyền,tổ chức thiết yếu trị - làng mạc hội những cấp cửa hàng triệt và thực hiện tốt một số nội dungsau:

1- Toàn Đảng,toàn dân, toàn quân tiếp tục tăng nhanh việc tiếp thu kiến thức và tuân theo tư tưởng, đạo đức,phong cách Hồ Chí Minh; sản xuất sự đưa biến trẻ khỏe về nhấn thức và hành độngtrong Đảng, hệ thống chính trị và nhân dân, đưa vấn đề học tập và tuân theo tư tưởng,đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, tiếp tục của cấp ủy, tổ chức đảng, chủ yếu quyền, chiến trận Tổ quốc nước ta và tổ chức triển khai chínhtrị - làng hội các cấp, của từng địa phương, cơ quan, 1-1 vị,trước hết là của bạn đứng đầu, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức,đoàn viên, hội viên.

Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tưtưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công tácxây dựng, chỉnh đốn Đảng; đóng góp thêm phần xây dựng Đảng trong sạch, vững bạo phổi về chínhtrị, tứ tưởng, tổ chức và đạo đức, kiến thiết đội ngũ cán bộ, duy nhất là đội ngũ cánbộ cấp kế hoạch đủ năng lực, phẩm chất, ngang khoảng nhiệm vụ; phòng chặn, đẩylùi sự suy thoái và phá sản về tứ tưởng bao gồm trị, đạo đức, lối sinh sống và các biểu hiện"tự diễn biến”, "tự đưa hóa" trong nội bộ,đẩy mạnh đấu tranh phòng, phòng tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

Tiếp tục khiến cho toàn Đảng, toàn dân,toàn quân nhấn thức ngày càng thâm thúy hơn đa số nội dung cơ phiên bản và quý hiếm to lớncủa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; làm cho tư tưởng, đạo đức, phongcách của tín đồ thật sự trở thành căn cơ tinh thần vững chắc của đời sống xãhội, desgin văn hóa, con người việt Namđáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo đảm vững có thể Tổquốc, vì kim chỉ nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

2- Tổ chứchọc tập, tiệm triệt cùng tuyên truyền sâu rộng, hay xuyên, liên tiếp và gồm hệthống bằng nhiều vẻ ngoài phong phú, sinh động các nội dung hầu hết về tư tưởng,đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh trong toàn Đảng, toàn dân với toàn quân. Đó là hệthống quan tiền Điểm, tư tưởng hcm về giải phóng dân tộc, hóa giải giai cấp,giải phóng thôn hội và nhỏ người; về hòa bình dân tộc nối sát với nhà nghĩa làng mạc hội;về phối kết hợp sức mạnh dân tộc bản địa với sức khỏe thời đại; về sức mạnh của nhân dân, vềkhối đại liên hiệp toàn dân tộc; về quyền làm chủ của nhândân, sản xuất Nhà nước của dân, vị dân, vì chưng dân; về quốc phòng toàn dân, an ninhnhân dân, thi công lực lượng khí giới nhân dân; về xây dựng, cải cách và phát triển kinh tếvà văn hóa, ko ngừng nâng cao đời sống đồ chất, tinhthần của nhân dân; về đạo đức biện pháp mạng; về chuyên lo, bồi dưỡng thế hệ biện pháp mạngcho đời sau; về gây ra Đảng,... Đó là các quan Điểm với tấm gương đạo đức nghề nghiệp HồChí Minh về: hoàn hảo nhất trung thành, kiên định lý tưởng phương pháp mạng, đặt công dụng củaĐảng, của khu đất nước, dân tộc lên trên tất cả; hết lòng, không còn sức ship hàng Tổ quốc,phụng sự nhân dân, tận trung cùng với nước, tận hiếu với dân; hếtlòng dịu dàng đồng bào, đồng chí, yêu thương bé người; cần, kiệm, liêmchính, chí công vô tư, thiệt sự là công bộc của nhân dân, nhất quyết chống chủnghĩa cá nhân, cơ hội,... Đó là phong thái Hồ Chí Minh, phản bội ánh đông đảo giá trịcốt lõi trong bốn tưởng, đạo đức nghề nghiệp của người và được bộc lộ vô cùng sinh động, tựnhiên, độc đáo, gồm sức thu hút, cảm hóa kỳ lạ trong hoạtđộng, ứng xử hằng ngày. Đó là: phong thái tư duy độc lập, trường đoản cú chủ, sáng tạo,luôn lắp chặt giải thích với thực tiễn; phong cách thao tác làm việc dân chủ, khoa học, kỹlưỡng, nắm thể, tới nơi, cho tới chốn; phong thái ứng xử văn hóa, tinh tế, đầy tínhnhân văn, thấm đậm ý thức yêu dân, trọng dân, vì chưng dân; phong cách nói đi đôivới làm, lấn sân vào lòng người; nói với viết ngắn gọn, dễ dàng hiểu, dễ nhớ, dễ làm;phong biện pháp sống thanh cao, trong sạch, giản dị; phong thái quần chúng, dân chủ,tự mình nêu gương,...

3- Đưa việchọc tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ ChíMinh vào chương trình, kế hoạch hành vi thực hiện tại Nghịquyết Đại hội XII của Đảng, nghị quyết của cung cấp ủy với nộidung sinh hoạt thường xuyên của đưa ra bộ, gắn thêm với những cuộc vận động, những phongtrào thi đua yêu thương nước, cùng với việc tiến hành nhiệm vụ bao gồm trị và giải quyết và xử lý cácvấn đề bức xúc, nổi cộm nghỉ ngơi từng địa phương, cơ quan, đối kháng vị;gắn với câu hỏi xây dựng và phát triển văn hóa, con người việt Nam, thành lập hệgiá trị văn hóa truyền thống và hệ giá chỉ trị chuẩn mực của con tín đồ ViệtNam thời kỳ tăng nhanh công nghiệp hóa, tiến bộ hóa và hội nhập quốc tế.

Lấy tác dụng học tập và tuân theo tư tưởng,đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là trong những tiêu chuẩn chỉnh đánh giá, bìnhxét, phân nhiều loại đảng viên, tổ chức triển khai đảng hằng năm.

4- Lãnh đạo,chỉ đạo nghiêm ngặt việc triển khai triển khai theo phương châm trên trước, bên dưới sau; trong trước, kế bên sau; học đi đôi với làm cho theo, chú ý việc làm theo bằng những hành động và việc làm cụthể. Xây dựng, tổng kết với nhân rộng những điển hình tiêntiến về làm theo tư tưởng, đạo đức và phong thái Hồ Chí Minh, phối hợp giữa"xây" cùng với "chống”.

Đề cao nhiệm vụ nêu gương, trường đoản cú giáchọc trước, làm theo trước nhằm nêu gương của người đứng đầu và cán cỗ chủ chốtcác cấp, của cán bộ, đảng viên trong học tập và có tác dụng theotư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc tiến hành học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phongcách hồ Chí Minh, gắn với đánh giá, dìm xét cán bộ, đảng viên, công chức, viênchức hằng năm cùng cả nhiệm kỳ. Thường xuyên xây dựng, trả thiện chuẩn chỉnh mực đạo đứcnghề nghiệp, đạo đức công vụ nghỉ ngơi từng địa phương, cơ quan, đơn vị chức năng với phương châm"sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ dàng nhớ, dễ thực hiện và review việcthực hiện”. Hoàn thiện chính sách, điều khoản liên quan cho đạo đức công vụ.

5- Tiếp tụcchỉ đạo soạn chương trình, giáo trình về tứ tưởng, đạođức, phong thái Hồ Chí Minh để huấn luyện và đào tạo trong hệ thốnggiáo dục quốc dân và các học viện, trường chính trị, ngôi trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ các cấp, đảm bảo phù phù hợp với từng cung cấp học,bậc học và với yêu cầu giáo dục, đào tạo.

Đối với học tập sinhphổ thông, dạy dỗ nghề, trung học chuyên nghiệp, tiếp thu kiến thức về đạo đức, phong thái HồChí Minh đính với giáo dục đào tạo công dân, đạo đức nghề nghiệp. Đối với học sinh đại học,cao đẳng, có các bài giảng, siêng đề về tư tưởng hồ Chí Minh. Đối với học tập sinhđại học siêng ngành lý luận thiết yếu trị, học tập viên trường chính trị, đoàn thể vàlực lượng vũ trang phải xây dựng hệ thống các bài giảng, chăm đề học tập tập bốn tưởngHồ Chí Minh.

6- Về tổ chức thựchiện

Việc học tập và tuân theo tư tưởng, đạođức, phong thái Hồ Chí Minh bởi cấp ủy các cấp, thẳng là ban thường xuyên vụ cấp cho ủy, bạn bè bí thư cấpủy chỉ đạo.

Ban bí thư trung ương Đảng, đồng chíTổng túng bấn thư chỉ huy việc tiếp thu kiến thức và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong thái HồChí Minh trong toàn Đảng và xã hội.

Căn cứ chỉ thị của Bộ bao gồm trị, cáctỉnh ủy, thành ủy, ban cán sự đảng, đảngđoàn, đảng ủy trực thuộc tw lãnh đạo, lãnh đạo tổchức và hướng dẫn việc liên tục học tập và tuân theo tưtưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh sinh sống địa phương, ngành, tổ chức, cơ quan,đơn vị mình.

Ban Tuyên giáo trung ương là cơ quangiúp bài toán Bộ chủ yếu trị, Ban túng bấn thư tw Đảng chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉthị của bộ Chính trị; ban tuyên giáo cấp ủy và phòng ban tuyên giáo các ngành,đoàn thể là phòng ban giúp việc cấp ủy với lãnh đạo những ngành, đoàn thể cùng cấpchỉ đạo tổ chức triển khai Chỉ thị của bộ Chính trị.

Ban Tuyên giáo trung ương chủ trì, phốihợp với các cơ quan nghiên cứu và phân tích làm sâu sắc thêm phần đông nộidung cơ bạn dạng của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời, xây dựngchương trình, hướng dẫn nội dung học tập, sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt siêng đềcủa các cấp ủy, tổ chức triển khai đảng, thiết yếu quyền, đoàn thể các cấp; triết lý nội dung,chương trình đào tạo và giảng dạy về tứ tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào hệ thốnggiáo dục quốc dân; xây dựng kế hoạch sơ kết, tổng kết hằng năm cùng toàn khóa trình Ban túng thư ban hành; chỉ huy các cơ quan tin tức đại chúng, độingũ report viên tuyên truyền về những điển hình tiên tiến,gương người tốt, việc tốt, các cách làm sáng tạo trong tiếp thu kiến thức và làm theo tưtưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời uốn nắn những thể hiện lệchlạc, những cách làm hình thức, kém hiệu quả.