NGHỊ QUYẾT 05 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG -------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ---------------

Số: 05-CT/TW

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2016

CHỈ THỊ

CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

VỀ ĐẨYMẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã đạt được kết quả bước đầu, góp phần quan trọngvào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI củaĐảng và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI "Một số vấn đềcấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Tuy nhiên, việc học tập và làm theo tấmgương đạo đức Hồ Chí Minh còn có những hạn chế, chưa trở thành việc làm thườngxuyên, chưa thành ý thức tự giác của không ít tổ chức đảng,cơ quan, địa phương, đơn vị và một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểutoàn quốc lần thứ XII của Đảng, phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phụcnhững hạn chế trong việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XIvề "Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”,Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền,tổ chức chính trị - xã hội các cấp quán triệt và thực hiện tốt một số nội dungsau:

1- Toàn Đảng,toàn dân, toàn quân tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,phong cách Hồ Chí Minh; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành độngtrong Đảng, hệ thống chính trị và nhân dân, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng,đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chínhtrị - xã hội các cấp, của từng địa phương, cơ quan, đơn vị,trước hết là của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức,đoàn viên, hội viên.

Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tưtưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công tácxây dựng, chỉnh đốn Đảng; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chínhtrị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cánbộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩylùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện"tự diễn biến”, "tự chuyển hóa" trong nội bộ,đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

Tiếp tục làm cho toàn Đảng, toàn dân,toàn quân nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớncủa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; làm cho tư tưởng, đạo đức, phongcách của Người thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xãhội, xây dựng văn hóa, con người Việt Namđáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổquốc, vì Mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

2- Tổ chứchọc tập, quán triệt và tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục và có hệthống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động các nội dung chủ yếu về tư tưởng,đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Đó là hệthống quan Điểm, tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp,giải phóng xã hội và con người; về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội;về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; về sức mạnh của nhân dân, vềkhối đại đoàn kết toàn dân tộc; về quyền làm chủ của nhândân, xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân; về quốc phòng toàn dân, an ninhnhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; về xây dựng, phát triển kinh tếvà văn hóa, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinhthần của nhân dân; về đạo đức cách mạng; về chăm lo, bồi dưỡng thế hệ cách mạngcho đời sau; về xây dựng Đảng,... Đó là các quan Điểm và tấm gương đạo đức HồChí Minh về: tuyệt đối trung thành, kiên định lý tưởng cách mạng, đặt lợi ích củaĐảng, của đất nước, dân tộc lên trên tất cả; hết lòng, hết sức phục vụ Tổ quốc,phụng sự nhân dân, tận trung với nước, tận hiếu với dân; hếtlòng yêu thương đồng bào, đồng chí, yêu thương con người; cần, kiệm, liêmchính, chí công vô tư, thật sự là công bộc của nhân dân, kiên quyết chống chủnghĩa cá nhân, cơ hội,... Đó là phong cách Hồ Chí Minh, phản ánh những giá trịcốt lõi trong tư tưởng, đạo đức của Người và được thể hiện vô cùng sinh động, tựnhiên, độc đáo, có sức thu hút, cảm hóa kỳ diệu trong hoạtđộng, ứng xử hằng ngày. Đó là: phong cách tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo,luôn gắn chặt lý luận với thực tiễn; phong cách làm việc dân chủ, khoa học, kỹlưỡng, cụ thể, tới nơi, tới chốn; phong cách ứng xử văn hóa, tinh tế, đầy tínhnhân văn, thấm đậm tinh thần yêu dân, trọng dân, vì dân; phong cách nói đi đôivới làm, đi vào lòng người; nói và viết ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm;phong cách sống thanh cao, trong sạch, giản dị; phong cách quần chúng, dân chủ,tự mình nêu gương,...

3- Đưa việchọc tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ ChíMinh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghịquyết Đại hội XII của Đảng, nghị quyết của cấp ủy và nộidung sinh hoạt thường xuyên của chi bộ, gắn với các cuộc vận động, các phongtrào thi đua yêu nước, với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết cácvấn đề bức xúc, nổi cộm ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị;gắn với việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, xây dựng hệgiá trị văn hóa và hệ giá trị chuẩn mực của con người ViệtNam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng,đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bìnhxét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng hằng năm.

4- Lãnh đạo,chỉ đạo chặt chẽ việc triển khai thực hiện theo phương châm trên trước, dưới sau; trong trước, ngoài sau; học đi đôi với làm theo, chú trọng việc làm theo bằng những hành động và việc làm cụthể. Xây dựng, tổng kết và nhân rộng những điển hình tiêntiến về làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, kết hợp giữa"xây" với "chống”.

Đề cao trách nhiệm nêu gương, tự giáchọc trước, làm theo trước để nêu gương của người đứng đầu và cán bộ chủ chốtcác cấp, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theotư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phongcách Hồ Chí Minh, gắn với đánh giá, nhận xét cán bộ, đảng viên, công chức, viênchức hằng năm và cả nhiệm kỳ. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đứcnghề nghiệp, đạo đức công vụ ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị với phương châm"sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việcthực hiện”. Hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến đạo đức công vụ.

5- Tiếp tụcchỉ đạo biên soạn chương trình, giáo trình về tư tưởng, đạođức, phong cách Hồ Chí Minh để giảng dạy trong hệ thốnggiáo dục quốc dân và các học viện, trường chính trị, trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ các cấp, bảo đảm phù hợp với từng cấp học,bậc học và với yêu cầu giáo dục, đào tạo.

Đối với học sinhphổ thông, dạy nghề, trung học chuyên nghiệp, học tập về đạo đức, phong cách HồChí Minh gắn với giáo dục công dân, đạo đức nghề nghiệp. Đối với học sinh đại học,cao đẳng, có các bài giảng, chuyên đề về tư tưởng Hồ Chí Minh. Đối với học sinhđại học chuyên ngành lý luận chính trị, học viên trường chính trị, đoàn thể vàlực lượng vũ trang cần xây dựng hệ thống các bài giảng, chuyên đề học tập tư tưởngHồ Chí Minh.

6- Về tổ chức thựchiện

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạođức, phong cách Hồ Chí Minh do cấp ủy các cấp, trực tiếp là ban thường vụ cấp ủy, đồng chí bí thư cấpủy chỉ đạo.

Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng chíTổng Bí thư chỉ đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HồChí Minh trong toàn Đảng và xã hội.

Căn cứ Chỉ thị của Bộ Chính trị, cáctỉnh ủy, thành ủy, ban cán sự đảng, đảngđoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo tổchức và hướng dẫn việc thường xuyên học tập và làm theo tưtưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở địa phương, ngành, tổ chức, cơ quan,đơn vị mình.

Ban Tuyên giáo Trung ương là cơ quangiúp việc Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉthị của Bộ Chính trị; ban tuyên giáo cấp ủy và cơ quan tuyên giáo các ngành,đoàn thể là cơ quan giúp việc cấp ủy và lãnh đạo các ngành, đoàn thể cùng cấpchỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị.

Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phốihợp với các cơ quan nghiên cứu làm sâu sắc thêm những nộidung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời, xây dựngchương trình, hướng dẫn nội dung học tập, sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đềcủa các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp; định hướng nội dung,chương trình giảng dạy về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong hệ thốnggiáo dục quốc dân; xây dựng kế hoạch sơ kết, tổng kết hằng năm và toàn khóa trình Ban Bí thư ban hành; chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng, độingũ báo cáo viên tuyên truyền về các điển hình tiên tiến,gương người tốt, việc tốt, những cách làm sáng tạo trong học tập và làm theo tưtưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời uốn nắn những biểu hiện lệchlạc, những cách làm hình thức, kém hiệu quả.