Lý thuyết về du lịch cộng đồng

Cộng đồng – một khái niệm lý thuyết cũng tương tự thực hành xuấthiện vào trong năm 1940 tại những nước nằm trong địa của Anh.Bạn vẫn xem: triết lý về du lịch cộng đồng

Năm 1950,Liên hiệp quốc công nhận quan niệm phát triển cộng đồng và khuyếnkhích các giang sơn sử dụng quan niệm này như một lao lý để thực hiệncác lịch trình viện trợ quy mô bự về kĩ thuật, phương pháp và tàichính vào tập kỷ 50 – 60.
*

1.1.

Bạn đang xem: Lý thuyết về du lịch cộng đồng

Du lịch cộng đồng trong sự phạt triển bền vững 1.1.1. Kim chỉ nan về cộng đồng Cộng đồng – một tư tưởng lý thuyết cũng giống như thực hành xuấthiện vào trong năm 1940 tại những nước ở trong địa của Anh. Năm 1950,Liên hiệp quốc công nhận tư tưởng phát triển cộng đồng và khuyếnkhích các tổ quốc sử dụng quan niệm này như một quy định để thực hiệncác lịch trình viện trợ quy mô mập về kĩ thuật, cách thức và tàichính vào tập kỷ 50 – 60. Trước hết, quan điểm về cộng đồng đề cập đến những yếu tố conngười với phạm vi địa lý, mối quan hệ và mục đích chung trong phân phát triểnvà bảo tồn xã hội đó. Theo Keith cùng Ary, 1998 thì “Cộng đồng là mộtnhóm người, thường sinh sinh sống trên cùng khoanh vùng địa lý, tự xác định mìnhthuộc về và một nhóm. Những người dân trong thuộc một cộng đồng thườngcó quan hệ giới tính huyết thống hoặc hôn nhân và có thể thuộc cùng một nhómtôn giáo, một tầng lớp thiết yếu trị” (A community is a group of people, offen living in the samegeographic area, who identify themselfves as belonging khổng lồ the same group.The people in a community are offen related by blood or marriage, and mayall belong lớn the same religious or political group, class or caste. (Keith andAry, 1998) ) Như vậy, tuy nhiên các xã hội có thể có nhiêu cai chung, mà lại sẽ ̀ ́trơ buộc phải phưc tap nêu mang đến răng họ là môt nhom đông nhât. Cac công đông có ̣ ́ ̀ ̣ ́ ̀ ́ ́ ̣ ̀thể bao gôm nhiêu nhom riêng biệt như nông dân và thị dân, tín đồ giau và ̀ ̀ ́ ̀người ngheo, bạn đinh cư thọ và người mới đinh cư... Cac nhom quyên ̀ ̣ ̣ ́ ́ ̀lợi khac nhau vào môt công đông trong khi bị cac cố đôi tương quan đên ́ ̣̣ ̀ ́ ̉ ́du lich tac đông đên môt cach khac nhau. Cac nhom ây phan ưng trước ̣ ́ ̣ ́ ̣ ́ ́ ́ ́ ́ ̉những cố gắng đôi đó như thế nao phụ thuôc vao môi quan tiền hệ họ hang, tôn ̉ ̀ ̣ ̀ ́ ̀giao, chinh trị và cac môi rang buôc manh mẽ đã được phat triên thân cac ́ ́ ́ ́̀ ̣ ̣ ́ ̉ ́thanh viên qua nhiêu thế hê. Tuy thuôc vao môt vân đê, môt công đông có ̀ ̀ ̣ ̀ ̣ ̀ ̣ ́ ̀ ̣ ̣ ̀thể đoan kêt hay phân chia rẽ về tứ tương hay khô nóng đông (United Nation Food ̀ ́ ̀ ̣and Agriculture Organisation, 1990). Khai niêm Công đông (community) là môt trong số những khai niêm xã ́ ̣ ̣ ̀ ̣ ́ ̣hôi hoc. Trong đời sông xã hôi, khai niêm công đông được sử dung môt ̣ ̣ ́ ̣ ́ ̣ ̣ ̀ ̣ ̣cach tương song rông rai, để chỉ nhiêu đôi tượng có đa số đăc điêm tương ́ ̣́ ̃ ̀ ́ ̣ ̉đôi khac nhau về quy mô, đăc tinh xã hôi. Tứ những khôi tâp đúng theo người, ́ ́ ̣́ ̣ ̣́cac hợp thể rông bự như công đông châu Âu, công đông cac nước Ả ́ ̣ ̣ ̀ ̣ ̀ ́Râp,... đên môt hang/kiêu xã hôi, căn cư vao đăc tinh tương đông về săc tôc, ̣ ́ ̣̣ ̉ ̣ ̀ ̣́ ̀ ̣́chung tôc xuất xắc tôn giao,... Như công đông người Do Thai, công đông người ̉ ̣ ́ ̣ ̀ ́ ̣ ̀da black tai Chicago. Nhỏ rộng nữa, danh tứ công đông được sử dung mang lại cac ̣ ̣ ̀ ̣ ́đơn vị xã hôi cơ ban là gia đinh, lang giỏi môt nhom xã hôi nao đó có phần đa ̣ ̉ ̀ ̀ ̣ ́ ̣̀đăc tinh xã hôi bình thường về lưa tuôi, giới tinh, nghề nghiêp, thân phân xã hôi ̣́ ̣ ̉ ́ ̣ ̣ ̣như nhom những người dân lai xa taxi, nhom người khiêm thi,.. ́ ́ ́ ́ ̣ Khai niêm công đông bao gôm cac thực thể xã hôi có cơ câu tổ chưc ́ ̣ ̣ ̀ ̀ ́ ̣ ́chăt chẽ mang đến đên cac tổ chưc it có câu truc chăt che, là môt nhom xã hôi có ̣ ́ ́ ́ ́ ́ ̣ ̃ ̣ ́ ̣luc khá phân tan, được liên kêt băng lợi ich phổ biến trong môt không gian ́ ́ ́ ̀ ́ ̣tam thời, dẻo hay chống như phong trao quân chung, công chung, khan gia, ̣ ̀ ́ ̀ ̀ ́ ́ ́ ̉ ́đam đông,... Mặt canh đo, nhỏ có môt cach nhin nhân khac, coi công đông như môt ̣ ́̀ ̣́ ̀ ̣ ́ ̣ ̀ ̣đăc thù chỉ có ơ phải văn minh bé người, ơ đó con người hợp tac cùng nhau ̣ ̀ ́nhờ các lợi ich chung ́ Tai Viêt Nam, lấn đâu tiên khai niêm phat triên công đông được giới ̣ ̣ ̀ ̀ ́ ̣ ́ ̉ ̣ ̀thiêu vao một trong những năm 1950 trải qua môt số hoat đông phat triên công ̣ ̀ ̣ ̣ ̣ ́ ̉ ̣đông tai cac tinh phia Nam, vào linh vực giao duc. Tứ nganh giao duc, ̀ ̣ ́̉ ́ ̃ ́ ̣ ̀ ́ ̣phat triên công đông chuyên sang linh vực công tac xã hôi. Đên trong thời gian ́ ̉ ̣ ̀ ̉ ̃ ́ ̣ ́1960, 1970, hoat đông phat triên công đông được trên đây manh thông qua cac ̣ ̣ ́ ̉ ̣ ̀ ̉ ̣ ́chương trinh phat triên nông buôn bản của sinh viên tốt cua phong trao Phât ̀ ́ ̉ ̉ ̀ ̣ ́giao. Bốn thâp kỷ 80 cua thế kỷ trước cho đên nay, phat triên công đông ̣ ̉ ́ ́ ̉ ̣ ̀được biêt đên môt cach rông rai hơn thông qua cac chương trinh viên trợ ́ ́ ̣ ́ ̣ ̃ ́ ̀ ̣phat triên cua nước ngoai tai Việt Nam, có sự gia nhập cua người dân tai ́ ̉ ̉ ̣̀ ̉ ̣công đông như môt nhân tố quyêt đinh để chương trinh đat được hiêu quả ̣ ̀ ̣ ̣́ ̀ ̣ ̣bên vững. Cac đường lôi và phương phap cơ ban về phat triên công đông ̀ ́ ́ ́ ̉ ́ ̉ ̣ ̀đã được triên khai bên trên thực tiên ơ Viêt Nam, băng cac nhân sự trong nước ̉ ̃ ̣ ̀ ́với cả đa số thanh công và thât bai. Bộ môn “phat triên công đông và tổ ̀ ́ ̣ ́ ̉ ̣ ̀chưc công đông” được giang day vào môt số ngôi trường đai hoc ơ phia nam giới ̣ ̀ ̉ ̣ ̣ ̣ ̣ ́với giao trinh được biên soan như môt môn cơ ban. Gân đây, bộ môn nay ́ ̀ ̣ ̣ ̉ ̀ ̀đã được Bộ Giao duc và Đao tao chinh thưc câp mã nganh. (trường Đại ́ ̣ ̀ ̣ ́ ́ ̀học chi phí Giang tất cả môn tổ chưc thống trị và vạc triển cộng đồng dành chonăm thư 3 với số học tập phần là 2 tín chỉ) 1.1.2. Lý thuyêt phat triên du lich dựa vao công đông ́ ́ ̉ ̣ ̀ ̣ ̀ 1.1.2.1. Cac quan liêu điêm về du lịch xã hội ́ ̉ Thuât ngữ Du lich dựa vao công đông xuât phat tứ hinh thưc du lich ̣ ̣ ̀ ̣ ̀ ́ ́ ̀ ̣lang ban tư trong thời hạn 1970 và khach du lich du lịch thăm quan cac lang ban, tim ̀ ̉ ́ ̣ ́̀ ̉ ̀hiêu về phong tuc tâp quan, cuôc sông hoang da, lễ hôi, cung có thể là môt ̉ ̣̣ ́ ̣ ́ ̃ ̣ ̃ ̣vai khach muôn kham phá hệ sinh thai nhiều dang, đia hinh hiêm trơ, nhiêu nui ̀ ́ ́ ́ ́ ̣ ̣̀ ̉ ̀ ́cao vực sâu mà lại lai thưa thớt dân cư, cac điêu kiên sinh hoat đi lai và hỗ ̣ ́ ̀ ̣ ̣ ̣trợ rât khó khăn, nhât là song với khach tham quan. Hầu hết luc như vây, ́ ́ ́ ́ ́ ̣những khach ni rât cân có sự trợ giup như dân con đường để tranh lac, vị trí ơ ́ ̀ ́̀ ́ ̃ ́ ̣qua đêm, ăn uông đã được bạn dân ban xư tao điêu kiên giup đơ, cung ́ ̉ ̣ ̀ ̣ ́câp cac dich vu; luc đo, khach du lich hay goi là chăm du lich có sự hỗ ́ ̣́ ̣́ ́ ́ ̣ ̣ ́ ̣trợ cua bạn ban xư – phía trên là tiên đề mang đến phat triên loai hinh du lich dựa ̉ ̉ ̀ ́ ̉ ̣̀ ̣ ̀ ̣ ̀vao công đông. Ngay lập tức nay, du lịch cộng đồng được chinh phu, tổ chưc kinh tê, xã hôi ̀ ́ ̉ ́ ̣cua cac nước thân yêu nên đã trơ thanh linh vực new trong nganh công ̉ ́ ̀ ̃ ̀nghiêp du lich. Mặt canh đo, cac tổ chưc phi chinh phủ tao điêu kiên giup ̣ ̣ ̣ ́́ ́ ̣ ̀ ̣ ́đơ và thâm nhập vao linh vực nay đề xuất tư đó cac vân đề xã hôi, văn hoa, chinh ̀̃ ̀ ́ ́ ̣ ́ ́tri, gớm tế và sinh bầu trong khuôn viên lang ban trơ thanh đa số tac nhân ̣ ́ ̀ ̉ ̀ ́tham gia cung câp dich vụ mang lại du khach và thu hut được nhiêu khach du ́ ̣ ́ ́ ̀ ́lich đên tham quan, tín đồ dân ban xư cung có thu nhâp tư viêc cung câp ̣ ́ ̉ ̃ ̣ ̣ ́dich vụ và phuc vụ khach tham quan du lịch nên loai hinh du lich dựa vao công ̣ ̣ ́ ̣̀ ̣ ̀ ̣đông ngay cang được phổ biên và có ý nghia không chỉ song với khach du ̀ ̀ ̀ ́ ̃ ́ ́lich, chinh quyên sơ tai mà với cả công đông. ̣ ́ ̀ ̣ ̣ ̀ bên trên thực tê, du lich dựa vao công đông đã được hinh thanh, lan rông ́ ̣ ̀ ̣ ̀ ̀ ̀ ̣và tao ra sự phong phu, nhiều dang mang đến cac loai san phâm dich vụ cho cac loai ̣ ́ ̣ ́ ̣̉ ̉ ̣ ́ ̣khach du lich vao thâp kỷ 80 và 90 cua thế kỷ trước tai cac nước trong khu ́ ̣ ̀ ̣ ̉ ̣́vực châu Phi, châu Uc, châu Mỹ La Tinh, du lịch xã hội được phat ́ ́triên trải qua cac tổ chưc phi chinh phu, Hôi vạn vật thiên nhiên Thế giới. Du lich ̉ ́ ́ ̉ ̣ ̣dựa vao công đông băt đâu phat triên manh ơ cac nước châu A, vào đó có ̀ ̣ ̀ ́̀ ́ ̉ ̣ ́ ́cac nước trong khoanh vùng ASEAN: Indonesia, Philipin, thai Lan; cac nước ́ ́ ́khu vực khac: Ân Đô, Nepal, Đai Loan. ́ ́ ̣ ̀ Về măt lý luân về du ngoạn cộng đồng: Cac nước ASEAN như ̣ ̣ ́Indonesia, Philipin, thai Lan đã tổ chưc rât nhiêu cuôc hôi thao về thiết kế ́ ́ ̀ ̣ ̣ ̉mô hinh và tâp huân, đao tao kỹ năng phat triên du lich dựa vao công đông. ̀ ̣ ́ ̣̀ ́ ̉ ̣ ̀ ̣ ̀ Môt số thương hiệu goi thường dung lúc noi đên du lich dựa vao công đông: ̣ ̣ ̀ ́́ ̣ ̀ ̣ ̀ - Du lich dựa vao công đông (Community – based Tourism) ̣ ̀ ̣ ̀ - Phat triên công đông dựa vao du lich (Community – development in ́ ̉ ̣ ̀ ̀ ̣tourism) - (Phat triên du lich sinh thai dựa vao công đông (Community – Based ́ ̉ ̣ ́ ̀ ̣ ̀Ecotourism) - Phat triên du lich có sự gia nhập cua công đông (Community – ́ ̉ ̣ ̉ ̣ ̀Participation in Tourism) Du lich dựa vao công đông là môt phương thưc hoạt đông du lich và ̣ ̀ ̣ ̀ ̣ ̣ ̣có phần lớn điêu kiên, tinh chât hoat đông giông như loai hinh du lich sinh ̀ ̣ ́ ́ ̣ ̣ ́ ̣̀ ̣thai, du lich bên vững như sau: ́ ̣ ̀ - Du lich sinh bầu là loai hinh du lich dựa vao thiên nhiên và văn vẻ ̣ ́ ̣̀ ̣ ̀ ́ban đia, găn cùng với giao duc môi trường, có đong gop cho nỗ lực bao tôn và ̉ ̣ ́ ́ ̣ ́ ́ ̉ ̀phat triên mặt vững, với sự tham gia tich cực công đông cua công đông đia ́ ̉ ̀ ́ ̣ ̀ ̉ ̣ ̀ ̣phương (Thế Đạt, du ngoạn và du ngoạn sinh thái, 2003). Du lịch sinh tháinhấn táo bạo và tôn vinh yếu tố giáo dục, nâng cao ý thưc con bạn trongvấn đề bảo vệ, bảo tồn thiên nhiên và bảo tồn, phân phát huy đông đảo giá trị vănhóa vị con tín đồ tạo ra. - Du lich mặt vững là viêc phat triên cac hoat đông du lich nhăm đap ̣ ̀ ̣ ́ ̉ ́ ̣ ̣ ̣ ̀ ́ưng số đông nhu câu hiên tai cua khach du lich và tín đồ dân ban đia trong ̀ ̣ ̣ ̉ ́ ̣ ̉ ̣khi vân thân thiết đên viêc bao tôn và tôn tao cac nguôn tai nguyên cho viêc ̃ ́ ̣ ̉ ̀ ̣ ́ ̀ ̀ ̣phat triên cac hoat đông du lich vào tương lai... (Nguyễn Đình Hòe và Vũ ́ ̉ ́ ̣ ̣ ̣Văn Hiếu, du lịch bền vững, 2001). Du lịch bền chắc hướng mang đến việcquản lý các nguồn tài nguyên sao để cho các nhu cầu tài chính xã hội đầy đủ đượcthỏa mãn trong khi vẫn gia hạn được phiên bản sắc văn hóa, các điểm sáng sinhthái, sự phong phú và đa dạng sinh học và hệ thống hỗ trợ đời sống. Như vây, du lịch cộng đồng chinh là net tinh mặc dù cua du lich sinh thai ̣ ́ ́ ́ ̉ ̣ ́và du lich bên vững. Du lịch cộng đồng nhân manh vao cả hai yêu tố là tự ̣ ̀ ́ ̣ ̀ ́nhiên, môi trường và con người. 1.1.2.2. Môt số khai niêm cơ ban về du lich dưa vao công đông ̣ ́ ̣ ̉ ̣ ̀ ̣ ̀ bởi vị trí về du lich dựa vao công đông, mặc dù theo goc nhin, quan liêu điêm ̣ ̀ ̣ ̀ ̀ ́ ̀ ̉nghiên cưu mà du lich công đông có đầy đủ khai niêm khac nhau. ̣ ̣ ̀ ́ ̣ ́ Nhà nghiên cưu Nicole Hausle và Wollfgang Strasdas giới thiệu khai ́niêm: “Du lich công đông là môt hinh thai du lich vào đó chủ yêu là tín đồ ̣ ̣ ̣ ̀ ̣̀ ́ ̣ ́dân đia phương đưng ra phat triên và quan liêu ly. Lơi ich gớm tế có đươc bốn ̣ ́ ̉ ̉ ́ ́du lich sẽ đong lai đề nghị kinh tế đia phương” (Nicole Hausler và Wolfang ̣ ̣ ̣ ̀ ̣Strasdas, Community Based Sustainable Tourism A Reader, 2000). Quanniệm trên nhấn mạnh vấn đề đến vai trò chính của tín đồ dân địa phương trongvấn đề phân phát triển phượt ngay trên địa bàn họ cai quản lý. Du lịch xã hội là “phương thưc tổ chưc du lich đề cao về môi ̣trường, văn học xã hôi. Du lịch xã hội do công đông sơ hữu và quan tiền ́ ̣ ̣ ̀ ̉ly, vì công đông và mang lại phep khach du lich nâng cấp nhân thưc và hoc hoi ́ ̣ ̀ ́ ́ ̣ ̣ ̣ ̉về công đông, về cuôc sông đời thường cua ho” (Rest: Respondsible ̣ ̀ ̣ ́ ̉ ̣Ecological Social Tours, Thailand, 1997) bốn viêc nghiên cưu cac khai niêm về du lich dựa vao công đông, tiên ̣ ́ ́ ̣ ̣ ̀ ̣ ̀ ́sỹ Võ Quế đã rut ra khai niêm Phat triên du lich dựa vao công đông vào ́ ́ ̣ ́ ̉ ̣ ̀ ̣ ̀cuôn sach cua minh: “Du lich dựa vao công đông là phương thưc phat ́ ́ ̉ ̀ ̣ ̀ ̣ ̀ ́triên du lich vào đó công đông cư dân tổ chưc cung câp cac dich vụ để ̉ ̣ ̣ ̀ ́ ́ ̣phat triên du lich, đông thời thâm nhập bao tôn tai nguyên vạn vật thiên nhiên và môi ́ ̉ ̣ ̀ ̉ ̀ ̀trường, đông thời công đông đươc hương thơm quyên lơi về vât chât và tinh ̀ ̣ ̀ ̀ ̣ ́thân tư phat triên du lich và bao tôn trường đoản cú nhiên” ̀ ́ ̉ ̣ ̉ ̀ tiến sỹ – kiến trúc sư Dương Đình Hiển – Viện Nghiên cưu pháttriển du ngoạn phân tích về du ngoạn cộng đồng: "Chúng ta cần hiểu ý nghĩacủa du lịch cộng đồng ơ cả nhì khía cạnh: Thư độc nhất vô nhị là khai thác đươc cácgiá trị văn hoá bản địa. Thư hai là tạo thành đươc công nạp năng lượng việc làm, cải thiệnthu nhập, nâng cao đươc đời sống của cộng đồng và có chân thành và ý nghĩa lớn trongxoá đói sút nghèo. Để thành công đươc điều này, chúng ta phải quantâm đến lơi ích xã hội đầu tiên, tư đó phạt huy quý hiếm của văn hoábản địa để ship hàng du khách". 1.1.2.3. Muc tiêu phat triên du lịch xã hội ̣ ́ ̉ tứ những khai niêm cung tựa như các hiêu biêt thông thường nhât về du ngoạn ́ ̣ ̃ ̉ ́ ́cộng đồng, Theo Viên nghiên cưu Phat triên Miên nui, để phat triên du lịch ̣ ́ ̉ ̀ ́ ́ ̉cộng đồng thì muc tiêu phat triên du lịch cộng đồng phai bao gôm phần lớn ̣ ́ ̉ ̉ ̀điêm như sau: ̉ - Là công cụ cho hoat đông bao tôn; ̣ ̣ ̉ ̀ - Là công cụ mang đến phat triên chât lượng cuôc sông; ́ ̉ ́ ̣ ́ - Là công cụ để nâng cấp nhân thưc, kiên thưc và sự hiêu biêt cua ̣ ́ ̉ ́ ̉moi bạn bên ngoai công đông về phần đông vân đề như rưng trong công ̣ ̀ ̣ ̀ ́ ̣đông, con fan sông trong khu vực rưng, nông nghiêp hữu cơ, quyên công ̀ ́ ̣ ̀dân cho tất cả những người trong bộ lac; ̣ - Là công cụ cho công đông cung tham gia, thao luân cac vân đê, cung ̣ ̀ ̀ ̉ ̣ ́ ́ ̀̀lam viêc và giai quyêt cac vân đề công đông; ̀ ̣ ̉ ́́ ́ ̣ ̀ - Mơ rông cac cơ hôi trao đôi kiên thưc và văn hoa giữa khach du ̣ ́ ̣ ̉ ́ ́ ́lich và công đông. ̣ ̣ ̀ - Cung câp khoan thu nhâp thêm vào cho cá nhân thanh viên vào công ́ ̉ ̣ ̀ ̣ ̀đông. - có lai thu nhâp mang lại quỹ phat triên công đông; ̣ ̣ ́ ̉ ̣ ̀ Môt số muc tiêu chinh cua du lich công đông đã được đánh giá là kim chỉ ̣ ̣ ́ ̉ ̣ ̣ ̀ ̣̀ ́ ̉ ̀ ̀nam đến loai hinh phat triên nay gôm: - Du lịch cộng đồng phai gop phân bao vệ tai nguyên thiên nhiên và ̉ ́ ̀ ̉ ̀văn hoa, bao gôm cả sự nhiều dang về sinh hoc, tai nguyên nước, rưng, ban săc ́ ̀ ̣ ̣ ̀ ̉ ́ ́văn hoa,... - Du lịch xã hội phai đong gop vao phat triên tởm tế đia phương ̉ ́ ́ ̀ ́ ̉ ̣thông qua viêc tăng lệch giá về du lich và rất nhiều lợi ich khac mang đến công ̣ ̣ ́ ́ ̣đông đia phương. ̀ ̣ - Du lịch cộng đồng phai có sự gia nhập ngay cang tăng cua công ̉ ̀ ̀ ̉ ̣đông đia phương. ̀ ̣ - Du lịch cộng đồng phai mang đên mang lại khach môt san phâm có trach ̉ ́ ́ ̣̉ ̉ ́nhiêm đôi với môi trường và xã hôi. ̣ ́ ̣ Cac nguyên tăc tham gia phat triên du lich dưa vao công ́ ́ ́ ̉ ̣ ̀ ̣ 1.1.2.4. ̀ đông Cac nguyên tăc tham gia cua công đông đôi với phat triên du lich: ́ ́ ̉ ̣ ̀ ́ ́ ̉ ̣ - Công đông được quyên thâm nhập thao luân cac kế hoach, quy hoach, ̣ ̀ ̀ ̉ ̣ ́ ̣ ̣thực hiên và quan lý đâu bốn để phat triên du lich, trong môt số trường thích hợp ̣ ̉ ̀ ́ ̉ ̣ ̣có thể trao quyên lam chủ cho công đông. ̀̀ ̣ ̀ - Phù phù hợp với khả năng cua công đông: Khả năng bao gôm: ̉ ̣ ̀ ̀ + Khả năng nhân thưc về vai trò và vị trí cua công đông trong viêc sử ̣ ̉ ̣ ̀ ̣ ̣ ̀dung tai nguyên. + Nhân thưc được tiêm năng to mập cua du lich cho việc phat triên cua ̣ ̀ ̉ ̣ ́ ̉ ̉công đông cung như biêt được cac bât lợi tư hoat đông du lich và khach du ̣ ̀ ̃ ́ ́ ́ ̣ ̣ ̣ ́lich đôi với tai nguyên, công đông. ̣ ́ ̀ ̣ ̀ - phân tách sẻ lợi ich bốn du lich mang lại công đông. Theo nguyên tăc nay, công ́ ̣ ̣ ̀ ́ ̀ ̣đông phai cung được hương lợi như cac thanh phân khac tham gia vao hoat ̀ ̉̀ ́ ̀ ̀ ́ ̀ ̣đông kinh doanh cung câp cac san phâm đến khach du lich. Nguôn thu tứ ̣ ́ ́ ̉ ̉ ́ ̣ ̀hoat đông du lich được phân loại công băng đến moi thanh viên tham gia, ̣ ̣ ̣ ̀ ̣ ̀đông thời được trich lai để phat triên lợi ich bình thường cua xã hôi như: tai đâu ̀ ́ ̣ ́ ̉ ́ ̉ ̣ ́ ̀tư cho công đông, xây dựng cơ sơ hạ tâng... ̣ ̀ ̀ - Xac lâp quyên sơ hữu và tham gia cua công đông song với tai nguyên ̣́ ̀ ̉ ̣ ̀ ́ ̀thiên nhiên và văn hoa nhắm đến sự phat triên mặt vững. ́ ́ ̉ ̀ 1.1.2.5. Cac điêu kiên hinh thanh và phat triên du lich dưa vao ́ ̀ ̣ ̀ ̀ ́ ̉ ̣ ̀ ̣ ̀ công đông - Điêu kiên tiêm năng về tai nguyên môi trường xung quanh tự nhiên và nhân bản ̀ ̣ ̀ ̀có ý nghia quyêt đinh đên phat triên du lich dựa vao công đông. Tai nguyên ̃ ̣́ ́ ́ ̉ ̣ ̀ ̣ ̀ ̀thiên nhiên và nhân văn được xem xet phong phú về số lượng, tầm thường loai, ́ ̉ ̣giá trị về chât lượng cua tưng loai, được đanh giá về độ quý hiêm. ́ ̉ ̣ ́ ́ - Điêu kiên yêu thương tố công đông cư dân được coi xet đanh giá bên trên cac ̀ ̣ ́ ̣ ̀ ́ ́ ́yêu tố số lượng thanh viên, ban săc dân tôc, phong tuc tâp quan, trinh độ ́ ̀ ̉ ́ ̣ ̣ ̣ ́ ̀hoc vân và văn hoa, nhân thưc trach nhiêm về tai nguyên và phat triên du ̣ ́ ́ ̣ ́ ̣ ̀ ́ ̉ ̣lich. - Điêu kiên có thị trường khach trong nước và quôc tế đên tham quan du lịch ̀ ̣ ́ ́ ́du lich, nghiên cưu, sau này sẽ thu hut được nhiêu khach. ̣ ́ ̀ ́ - Điêu kiên về cơ chế chinh sach hòa hợp lý tao môi trường thiên nhiên thuân lợi cho ̀ ̣ ́ ́ ̣ ̣viêc phat triên du lich và sự tham gia cua công đông. ̣ ́ ̉ ̣ ̉ ̣ ̀ - Sự hỗ trợ, giup đơ cua chinh phu, tổ chưc phi chinh phủ vào và ́ ̉ ́ ̉ ́ngoai nước về nhân lực, tai chinh và khiếp nghiêm phat triên du lich dựa vao ̀ ̀ ́ ̣ ́ ̉ ̣ ̀công đông và cac công ty lữ hanh trong vân đề tuyên truyên quang đãng cao thu ̣ ̀ ́ ̀ ́ ̀ ̉ ́ ́ ́ ̣ ́hut khach du lich đên tham quan. 1.1.2.6. Xu mùi hương phat triên du lich công đông hiên ni ́ ̉ ̣ ̣ ̀ ̣ Môt cuôc điêu tra nghiên cưu thị ngôi trường khach du lich sinh bầu công ̣ ̣ ̀ ́ ̣ ́ ̣đông quy mô to cua Hiêp hôi du lich sinh thai thế giới vào 3 năm tứ 2002 ̀ ̉ ̣ ̣ ̣ ́đên 2004 đã mang lại thây những xu thế du lich bắt đầu cua nền công nghiêp du ́ ́ ̣ ̉ ̣ ̣ ̀ ̀lich toan câu. Khach có nhu câu tức thì cang cao trong viêc tim kiêm thông tin và hoc ́ ̀ ̀ ̀ ̣̀ ́ ̣hoi, tim hiêu lúc đi du lich. Khach muôn tim hiêu cac vân đề về văn vẻ xã ̉̀ ̉ ̣ ́ ́̀ ̉ ́ ́ ́hôi như: văn học ban đia, sự kiên nghệ thuât, tiêp xuc với những người dân đia ̣ ́ ̉ ̣ ̣ ̣ ́ ́ ̣phương, âm thực đia phương tuyệt nghỉ tai cac cơ sơ giữ trú quy mô nhỏ cua ̉ ̣ ̣́ ̉người dân ban đia. Cac tac đông môi trường và trach nhiêm cua khach san ̉ ̣ ́́ ̣ ́ ̣ ̉ ́ ̣tai điêm đên được khach thân thiện hang đâu bơi lội có như vây khach du lich ̣ ̉ ́ ́ ̀ ̀ ̣ ́ ̣mới có cơ hôi được đi du lich ơ những khu vực không bị ô nhiêm, không ̣ ̣ ̃khí trong lanh, tiêp cân nặng cac khoanh vùng con nguyên sơ, đôc đao.

Xem thêm: Tour Du Lịch Nhật Bản Hàn Quốc Ngày Giá Rẻ, Du Lịch Nhật Bản

̀ ́ ̣ ́ ̀ ̣ ́ 1.2. Du lịch xã hội trong sự phạt triển chắc chắn 1.2.1. Triết lý về cộng đồng Cộng đồng – một khái niệm lý thuyết cũng tương tự thực hành xuấthiện vào trong những năm 1940 tại các nước ở trong địa của Anh. Năm 1950,Liên hiệp quốc công nhận tư tưởng phát triển cộng đồng và khuyếnkhích các nước nhà sử dụng quan niệm này như một dụng cụ để thực hiệncác lịch trình viện trợ quy mô to về kĩ thuật, phương pháp và tàichính vào tập kỷ 50 – 60. Trước hết, cách nhìn về cộng đồng đề cập đến các yếu tố conngười cùng với phạm vi địa lý, mối quan hệ và mục tiêu chung trong phát triểnvà bảo tồn cộng đồng đó. Theo Keith cùng Ary, 1998 thì “Cộng đồng là mộtnhóm người, thường xuyên sinh sinh sống trên cùng quanh vùng địa lý, tự xác minh mìnhthuộc về và một nhóm. Những người trong cùng một cộng đồng thườngcó quan hệ huyết thống hoặc hôn nhân gia đình và có thể thuộc cùng một nhómtôn giáo, một tầng lớp thiết yếu trị” (A community is a group of people, offen living in the samegeographic area, who identify themselfves as belonging to the same group.The people in a community are offen related by blood or marriage, and mayall belong lớn the same religious or political group, class or caste. (Keith andAry, 1998) ) Như vậy, mặc dù các xã hội có thể có nhiêu cai chung, mà lại sẽ ̀ ́trơ đề nghị phưc tap nêu mang đến răng họ là môt nhom đông nhât. Cac công đông có ̣ ́ ̀ ̣ ́ ̀ ́ ́ ̣ ̀thể bao gôm nhiêu nhom riêng như nông dân và thị dân, bạn giau và ̀ ̀ ́ ̀người ngheo, bạn đinh cư thọ và tín đồ mới đinh cư... Cac nhom quyên ̀ ̣ ̣ ́ ́ ̀lợi khac nhau vào môt công đông ngoài ra bị cac cầm đôi liên quan đên ́ ̣̣ ̀ ́ ̉ ́du lich tac đông đên môt cach khac nhau. Cac nhom ây phan ưng trước ̣ ́ ̣ ́ ̣ ́ ́ ́ ́ ́ ̉những nỗ lực đôi đó như thế nao phụ thuôc vao môi quan liêu hệ họ hang, tôn ̉ ̀ ̣ ̀ ́ ̀giao, chinh trị và cac môi rang buôc manh mẽ đã được phat triên giữa cac ́ ́ ́ ́̀ ̣ ̣ ́ ̉ ́thanh viên qua nhiêu thế hê. Mặc dù thuôc vao môt vân đê, môt công đông có ̀ ̀ ̣ ̀ ̣ ̀ ̣ ́ ̀ ̣ ̣ ̀thể đoan kêt hay phân chia rẽ về tứ tương hay khô giòn đông (United Nation Food ̀ ́ ̀ ̣and Agriculture Organisation, 1990). Khai niêm Công đông (community) là môt trong những khai niêm xã ́ ̣ ̣ ̀ ̣ ́ ̣hôi hoc. Trong đời sông xã hôi, khai niêm công đông được sử dung môt ̣ ̣ ́ ̣ ́ ̣ ̣ ̀ ̣ ̣cach tương song rông rai, để chỉ nhiêu song tượng có đông đảo đăc điêm tương ́ ̣́ ̃ ̀ ́ ̣ ̉đôi khac nhau về quy mô, đăc tinh xã hôi. Bốn những khôi tâp hòa hợp người, ́ ́ ̣́ ̣ ̣́cac liên minh rông bự như công đông châu Âu, công đông cac nước Ả ́ ̣ ̣ ̀ ̣ ̀ ́Râp,... đên môt hang/kiêu xã hôi, căn cư vao đăc tinh tương đông về săc tôc, ̣ ́ ̣̣ ̉ ̣ ̀ ̣́ ̀ ̣́chung tôc giỏi tôn giao,... Như công đông người Do Thai, công đông bạn ̉ ̣ ́ ̣ ̀ ́ ̣ ̀da black tai Chicago. Nhỏ rộng nữa, danh tứ công đông được sử dung cho cac ̣ ̣ ̀ ̣ ́đơn vị xã hôi cơ ban là gia đinh, lang giỏi môt nhom xã hôi nao đó có phần nhiều ̣ ̉ ̀ ̀ ̣ ́ ̣̀đăc tinh xã hôi thông thường về lưa tuôi, giới tinh, nghề nghiêp, thân phân xã hôi ̣́ ̣ ̉ ́ ̣ ̣ ̣như nhom những người dân lai xa taxi, nhom bạn khiêm thi,.. ́ ́ ́ ́ ̣ Khai niêm công đông bao gôm cac thực thể xã hôi có cơ câu tổ chưc ́ ̣ ̣ ̀ ̀ ́ ̣ ́chăt chẽ đến đên cac tổ chưc it có câu truc chăt che, là môt nhom xã hôi có ̣ ́ ́ ́ ́ ́ ̣ ̃ ̣ ́ ̣luc khá phân tan, được liên kêt băng lợi ich phổ biến trong môt không gian ́ ́ ́ ̀ ́ ̣tam thời, dai hay chống như phong trao quân chung, công chung, khan gia, ̣ ̀ ́ ̀ ̀ ́ ́ ́ ̉ ́đam đông,... Bên canh đo, con có môt cach nhin nhân khac, coi công đông như môt ̣ ́̀ ̣́ ̀ ̣ ́ ̣ ̀ ̣đăc thù chỉ có ơ đề nghị văn minh con người, ơ đó con tín đồ hợp tac với nhau ̣ ̀ ́nhờ gần như lợi ich tầm thường ́ Tai Viêt Nam, lân đâu tiên khai niêm phat triên công đông được giới ̣ ̣ ̀ ̀ ́ ̣ ́ ̉ ̣ ̀thiêu vao một trong những năm 1950 thông qua môt số hoat đông phat triên công ̣ ̀ ̣ ̣ ̣ ́ ̉ ̣đông tai cac tinh phia Nam, trong linh vực giao duc. Bốn nganh giao duc, ̀ ̣ ́̉ ́ ̃ ́ ̣ ̀ ́ ̣phat triên công đông siêng sang linh vực công tac xã hôi. Đên những năm ́ ̉ ̣ ̀ ̉ ̃ ́ ̣ ́1960, 1970, hoat đông phat triên công đông được đây manh thông qua cac ̣ ̣ ́ ̉ ̣ ̀ ̉ ̣ ́chương trinh phat triên nông làng của sinh viên hay cua phong trao Phât ̀ ́ ̉ ̉ ̀ ̣ ́giao. Bốn thâp kỷ 80 cua thế kỷ trước mang lại đên nay, phat triên công đông ̣ ̉ ́ ́ ̉ ̣ ̀được biêt đên môt cach rông rai hơn thông qua cac chương trinh viên trợ ́ ́ ̣ ́ ̣ ̃ ́ ̀ ̣phat triên cua nước ngoai tai Việt Nam, có sự gia nhập cua bạn dân tai ́ ̉ ̉ ̣̀ ̉ ̣công đông như môt nhân tố quyêt đinh để chương trinh đat được hiêu quả ̣ ̀ ̣ ̣́ ̀ ̣ ̣bên vững. Cac mặt đường lôi và phương phap cơ ban về phat triên công đông ̀ ́ ́ ́ ̉ ́ ̉ ̣ ̀đã được triên khai trên thực tiên ơ Viêt Nam, băng cac nhân sự trong nước ̉ ̃ ̣ ̀ ́với cả phần đa thanh công và thât bai. Bộ môn “phat triên công đông và tổ ̀ ́ ̣ ́ ̉ ̣ ̀chưc công đông” được giang day vào môt số trường đai hoc ơ phia phái mạnh ̣ ̀ ̉ ̣ ̣ ̣ ̣ ́với giao trinh được biên soan như môt môn cơ ban. Gân đây, bộ môn ni ́ ̀ ̣ ̣ ̉ ̀ ̀đã được Bộ Giao duc và Đao tao chinh thưc câp mã nganh. (trường Đại ́ ̣ ̀ ̣ ́ ́ ̀học chi phí Giang tất cả môn tổ chưc thống trị và phạt triển xã hội dành chonăm thư 3 với số học tập phần là 2 tín chỉ) 1.1.2. Lý thuyêt phat triên du lich dựa vao công đông ́ ́ ̉ ̣ ̀ ̣ ̀ 1.1.2.7. Cac quan điêm về du lịch xã hội ́ ̉ Thuât ngữ Du lich dựa vao công đông xuât phat tứ hinh thưc du lich ̣ ̣ ̀ ̣ ̀ ́ ́ ̀ ̣lang ban tư trong những năm 1970 và khach du lich du lịch tham quan cac lang ban, tim ̀ ̉ ́ ̣ ́̀ ̉ ̀hiêu về phong tuc tâp quan, cuôc sông hoang da, lễ hôi, cung có thể là môt ̉ ̣̣ ́ ̣ ́ ̃ ̣ ̃ ̣vai khach muôn kham phá hệ sinh thai nhiều dang, đia hinh hiêm trơ, nhiêu nui ̀ ́ ́ ́ ́ ̣ ̣̀ ̉ ̀ ́cao vực sâu cơ mà lai thưa thớt dân cư, cac điêu kiên sinh hoat đi lai và hỗ ̣ ́ ̀ ̣ ̣ ̣trợ rât khó khăn, nhât là đôi với khach tham quan. đa số luc như vây, ́ ́ ́ ́ ́ ̣những khach ni rât cân có sự trợ giup như dân đường để tranh lac, chỗ ơ ́ ̀ ́̀ ́ ̃ ́ ̣qua đêm, ăn uông đã được tín đồ dân ban xư tao điêu kiên giup đơ, cung ́ ̉ ̣ ̀ ̣ ́câp cac dich vu; luc đo, khach du lich thường goi là chuyên du lich có sự hỗ ́ ̣́ ̣́ ́ ́ ̣ ̣ ́ ̣trợ cua fan ban xư – trên đây là tiên đề cho phat triên loai hinh du lich dựa ̉ ̉ ̀ ́ ̉ ̣̀ ̣ ̀ ̣ ̀vao công đông. Tức thì nay, du lịch xã hội được chinh phu, tổ chưc khiếp tê, xã hôi ̀ ́ ̉ ́ ̣cua cac nước thân thiết nên đã trơ thanh linh vực bắt đầu trong nganh công ̉ ́ ̀ ̃ ̀nghiêp du lich. Bên canh đo, cac tổ chưc phi chinh phủ tao điêu kiên giup ̣ ̣ ̣ ́́ ́ ̣ ̀ ̣ ́đơ và tham gia vao linh vực nay đề nghị tư đó cac vân đề xã hôi, văn hoa, chinh ̀̃ ̀ ́ ́ ̣ ́ ́tri, ghê tế và sinh bầu trong khuôn viên lang ban trơ thanh hầu như tac nhân ̣ ́ ̀ ̉ ̀ ́tham gia cung câp dich vụ cho du khach và thu hut được nhiêu khach du ́ ̣ ́ ́ ̀ ́lich đên tham quan, tín đồ dân ban xư cung có thu nhâp tư viêc cung câp ̣ ́ ̉ ̃ ̣ ̣ ́dich vụ và phuc vụ khach du lịch thăm quan nên loai hinh du lich dựa vao công ̣ ̣ ́ ̣̀ ̣ ̀ ̣đông ngay cang được phổ biên và có ý nghia ko chỉ đôi với khach du ̀ ̀ ̀ ́ ̃ ́ ́lich, chinh quyên sơ tai mà cùng với cả công đông. ̣ ́ ̀ ̣ ̣ ̀ trên thực tê, du lich dựa vao công đông đã được hinh thanh, lan rông ́ ̣ ̀ ̣ ̀ ̀ ̀ ̣và tao ra sự phong phu, nhiều dang mang đến cac loai san phâm dich vụ đến cac loai ̣ ́ ̣ ́ ̣̉ ̉ ̣ ́ ̣khach du lich vao thâp kỷ 80 và 90 cua thế kỷ trước tai cac nước trong quần thể ́ ̣ ̀ ̣ ̉ ̣́vực châu Phi, châu Uc, châu Mỹ La Tinh, du lịch cộng đồng được phat ́ ́triên thông qua cac tổ chưc phi chinh phu, Hôi vạn vật thiên nhiên Thế giới. Du lich ̉ ́ ́ ̉ ̣ ̣dựa vao công đông băt đâu phat triên manh ơ cac nước châu A, trong đó có ̀ ̣ ̀ ́̀ ́ ̉ ̣ ́ ́cac nước trong khoanh vùng ASEAN: Indonesia, Philipin, thai Lan; cac nước ́ ́ ́khu vực khac: Ân Đô, Nepal, Đai Loan. ́ ́ ̣ ̀ Về măt lý luân về du ngoạn cộng đồng: Cac nước ASEAN như ̣ ̣ ́Indonesia, Philipin, thai Lan đã tổ chưc rât nhiêu cuôc hôi thao về tạo ́ ́ ̀ ̣ ̣ ̉mô hinh và tâp huân, đao tao kỹ năng phat triên du lich dựa vao công đông. ̀ ̣ ́ ̣̀ ́ ̉ ̣ ̀ ̣ ̀ Môt số tên goi thường xuyên dung lúc noi đên du lich dựa vao công đông: ̣ ̣ ̀ ́́ ̣ ̀ ̣ ̀ - Du lich dựa vao công đông (Community – based Tourism) ̣ ̀ ̣ ̀ - Phat triên công đông dựa vao du lich (Community – development in ́ ̉ ̣ ̀ ̀ ̣tourism) - (Phat triên du lich sinh bầu dựa vao công đông (Community – Based ́ ̉ ̣ ́ ̀ ̣ ̀Ecotourism) - Phat triên du lich có sự tham gia cua công đông (Community – ́ ̉ ̣ ̉ ̣ ̀Participation in Tourism) Du lich dựa vao công đông là môt phương thưc hoạt đông du lich và ̣ ̀ ̣ ̀ ̣ ̣ ̣có đều điêu kiên, tinh chât hoat đông giông như loai hinh du lich sinh ̀ ̣ ́ ́ ̣ ̣ ́ ̣̀ ̣thai, du lich bên vững như sau: ́ ̣ ̀ - Du lich sinh bầu là loai hinh du lich dựa vao thiên nhiên và văn hoa ̣ ́ ̣̀ ̣ ̀ ́ban đia, găn với giao duc môi trường, có đong gop mang lại nỗ lực bao tôn và ̉ ̣ ́ ́ ̣ ́ ́ ̉ ̀phat triên bên vững, với việc tham gia tich rất công đông cua công đông đia ́ ̉ ̀ ́ ̣ ̀ ̉ ̣ ̀ ̣phương (Thế Đạt, phượt và phượt sinh thái, 2003). Du ngoạn sinh tháinhấn mạnh bạo và đề cao yếu tố giáo dục, cải thiện ý thưc con tín đồ trongvấn đề bảo vệ, bảo tồn vạn vật thiên nhiên và bảo tồn, vạc huy những giá trị vănhóa vày con tín đồ tạo ra. - Du lich mặt vững là viêc phat triên cac hoat đông du lich nhăm đap ̣ ̀ ̣ ́ ̉ ́ ̣ ̣ ̣ ̀ ́ưng đông đảo nhu câu hiên tai cua khach du lich và người dân ban đia trong ̀ ̣ ̣ ̉ ́ ̣ ̉ ̣khi vân thân thiện đên viêc bao tôn và tôn tao cac nguôn tai nguyên mang lại viêc ̃ ́ ̣ ̉ ̀ ̣ ́ ̀ ̀ ̣phat triên cac hoat đông du lich trong tương lai... (Nguyễn Đình Hòe với Vũ ́ ̉ ́ ̣ ̣ ̣Văn Hiếu, du ngoạn bền vững, 2001). Du lịch bền bỉ hướng mang lại việcquản lý các nguồn tài nguyên làm sao cho các nhu cầu kinh tế tài chính xã hội đa số đượcthỏa mãn trong những khi vẫn bảo trì được bạn dạng sắc văn hóa, các điểm sáng sinhthái, sự nhiều chủng loại sinh học cùng hệ thống cung cấp đời sống. Như vây, du lịch xã hội chinh là net tinh mặc dù cua du lich sinh bầu ̣ ́ ́ ́ ̉ ̣ ́và du lich bên vững. Du lịch xã hội nhân manh vao cả nhị yêu tố là trường đoản cú ̣ ̀ ́ ̣ ̀ ́nhiên, môi trường thiên nhiên và con người. 1.1.2.8. Môt số khai niêm cơ ban về du lich dưa vao công đông ̣ ́ ̣ ̉ ̣ ̀ ̣ ̀ bởi vì vị trí về du lich dựa vao công đông, tuy theo goc nhin, quan liêu điêm ̣ ̀ ̣ ̀ ̀ ́ ̀ ̉nghiên cưu mà du lich công đông có phần đa khai niêm khac nhau. ̣ ̣ ̀ ́ ̣ ́ Nhà nghiên cưu Nicole Hausle và Wollfgang Strasdas chỉ dẫn khai ́niêm: “Du lich công đông là môt hinh bầu du lich vào đó chủ yêu thương là người ̣ ̣ ̣ ̀ ̣̀ ́ ̣ ́dân đia phương đưng ra phat triên và quan lại ly. Lơi ich kinh tế có đươc bốn ̣ ́ ̉ ̉ ́ ́du lich sẽ đong lai nên kinh tế đia phương” (Nicole Hausler and Wolfang ̣ ̣ ̣ ̀ ̣Strasdas, Community Based Sustainable Tourism A Reader, 2000). Quanniệm trên nhấn mạnh đến vai trò bao gồm của fan dân địa phương trongvấn đề phân phát triển du ngoạn ngay trên địa bàn họ cai quản lý. Du lịch xã hội là “phương thưc tổ chưc du lich đề cao về môi ̣trường, văn học xã hôi. Du lịch cộng đồng do công đông sơ hữu và quan liêu ́ ̣ ̣ ̀ ̉ly, vì công đông và mang đến phep khach du lich nâng cao nhân thưc và hoc hoi ́ ̣ ̀ ́ ́ ̣ ̣ ̣ ̉về công đông, về cuôc sông đời hay cua ho” (Rest: Respondsible ̣ ̀ ̣ ́ ̉ ̣Ecological Social Tours, Thailand, 1997) tư viêc nghiên cưu cac khai niêm về du lich dựa vao công đông, tiên ̣ ́ ́ ̣ ̣ ̀ ̣ ̀ ́sỹ Võ Quế đã rut ra khai niêm Phat triên du lich dựa vao công đông vào ́ ́ ̣ ́ ̉ ̣ ̀ ̣ ̀cuôn sach cua minh: “Du lich dựa vao công đông là phương thưc phat ́ ́ ̉ ̀ ̣ ̀ ̣ ̀ ́triên du lich vào đó công đông dân cư tổ chưc cung câp cac dich vụ để ̉ ̣ ̣ ̀ ́ ́ ̣phat triên du lich, đông thời thâm nhập bao tôn tai nguyên thiên nhiên và môi ́ ̉ ̣ ̀ ̉ ̀ ̀trường, đông thời công đông đươc mùi hương quyên lơi về vât chât và tinh ̀ ̣ ̀ ̀ ̣ ́thân tư phat triên du lich và bao tôn từ bỏ nhiên” ̀ ́ ̉ ̣ ̉ ̀ ts – kiến trúc sư Dương Đình Hiển – Viện Nghiên cưu pháttriển phượt phân tích về du lịch cộng đồng: "Chúng ta cần hiểu ý nghĩacủa du lịch cộng đồng ơ cả hai khía cạnh: Thư nhất là khai quật đươc cácgiá trị văn hoá bản địa. Thư nhì là tạo nên đươc công nạp năng lượng việc làm, cải thiệnthu nhập, nâng cao đươc cuộc sống của cộng đồng và có chân thành và ý nghĩa lớn trongxoá đói bớt nghèo. Để thành công đươc điều này, bọn họ phải quantâm cho lơi ích xã hội đầu tiên, tư đó vạc huy quý hiếm của văn hoábản địa để giao hàng du khách". 1.1.2.9. Muc tiêu phat triên du lịch cộng đồng ̣ ́ ̉ tư những khai niêm cung như những hiêu biêt chung nhât về du lịch ́ ̣ ̃ ̉ ́ ́cộng đồng, Theo Viên nghiên cưu Phat triên Miên nui, để phat triên phượt ̣ ́ ̉ ̀ ́ ́ ̉cộng đồng thì muc tiêu phat triên du lịch xã hội phai bao gôm hầu như ̣ ́ ̉ ̉ ̀điêm như sau: ̉ - Là công cụ mang lại hoat đông bao tôn; ̣ ̣ ̉ ̀ - Là công cụ mang đến phat triên chât lượng cuôc sông; ́ ̉ ́ ̣ ́ - Là công cụ để cải thiện nhân thưc, kiên thưc với sự hiêu biêt cua ̣ ́ ̉ ́ ̉moi người bên ngoai công đông về phần lớn vân đề như rưng vào công ̣ ̀ ̣ ̀ ́ ̣đông, con fan sông trong khu vực rưng, nông nghiêp hữu cơ, quyên công ̀ ́ ̣ ̀dân cho người trong bộ lac; ̣ - Là công cụ mang lại công đông cung tham gia, thao luân cac vân đê, cung ̣ ̀ ̀ ̉ ̣ ́ ́ ̀̀lam viêc và giai quyêt cac vân đề công đông; ̀ ̣ ̉ ́́ ́ ̣ ̀ - Mơ rông cac cơ hôi trao song kiên thưc và văn hoa thân khach du ̣ ́ ̣ ̉ ́ ́ ́lich và công đông. ̣ ̣ ̀ - Cung câp khoan thu nhâp thêm vào cho cá nhân thanh viên trong công ́ ̉ ̣ ̀ ̣ ̀đông. - với lai thu nhâp mang lại quỹ phat triên công đông; ̣ ̣ ́ ̉ ̣ ̀ Môt số muc tiêu chinh cua du lich công đông đã được nhìn nhận là kim chỉ ̣ ̣ ́ ̉ ̣ ̣ ̀ ̣̀ ́ ̉ ̀ ̀nam mang lại loai hinh phat triên nay gôm: - Du lịch cộng đồng phai gop phân bao vệ tai nguyên thiên nhiên và ̉ ́ ̀ ̉ ̀văn hoa, bao gôm cả sự đa dang về sinh hoc, tai nguyên nước, rưng, ban săc ́ ̀ ̣ ̣ ̀ ̉ ́ ́văn hoa,... - Du lịch cộng đồng phai đong gop vao phat triên tởm tế đia phương ̉ ́ ́ ̀ ́ ̉ ̣thông qua viêc tăng lệch giá về du lich và đều lợi ich khac mang đến công ̣ ̣ ́ ́ ̣đông đia phương. ̀ ̣ - Du lịch cộng đồng phai có sự tham gia ngay cang tăng cua công ̉ ̀ ̀ ̉ ̣đông đia phương. ̀ ̣ - Du lịch xã hội phai mang đên cho khach môt san phâm có trach ̉ ́ ́ ̣̉ ̉ ́nhiêm song với môi trường thiên nhiên và xã hôi. ̣ ́ ̣ Cac nguyên tăc gia nhập phat triên du lich dưa vao công ́ ́ ́ ̉ ̣ ̀ ̣ 1.1.2.10. ̀ đông Cac nguyên tăc tham dự cua công đông song với phat triên du lich: ́ ́ ̉ ̣ ̀ ́ ́ ̉ ̣ - Công đông được quyên tham gia thao luân cac kế hoach, quy hoach, ̣ ̀ ̀ ̉ ̣ ́ ̣ ̣thực hiên và quan liêu lý đâu tư để phat triên du lich, vào môt số trường vừa lòng ̣ ̉ ̀ ́ ̉ ̣ ̣có thể trao quyên lam chủ mang đến công đông. ̀̀ ̣ ̀ - Phù hợp với khả năng cua công đông: Khả năng bao gôm: ̉ ̣ ̀ ̀ + Khả năng nhân thưc về vai trò và vị trí cua công đông trong viêc sử ̣ ̉ ̣ ̀ ̣ ̣ ̀dung tai nguyên. + Nhân thưc được tiêm năng to béo cua du lich cho sự phat triên cua ̣ ̀ ̉ ̣ ́ ̉ ̉công đông cung như biêt được cac bât lợi bốn hoat đông du lich và khach du ̣ ̀ ̃ ́ ́ ́ ̣ ̣ ̣ ́lich đôi với tai nguyên, công đông. ̣ ́ ̀ ̣ ̀ - phân chia sẻ lợi ich bốn du lich cho công đông. Theo nguyên tăc nay, công ́ ̣ ̣ ̀ ́ ̀ ̣đông phai cung được hương lợi như cac thanh phân khac thâm nhập vao hoat ̀ ̉̀ ́ ̀ ̀ ́ ̀ ̣đông sale cung câp cac san phâm đến khach du lich. Nguôn thu bốn ̣ ́ ́ ̉ ̉ ́ ̣ ̀hoat đông du lich được phân chia công băng mang đến moi thanh viên tham gia, ̣ ̣ ̣ ̀ ̣ ̀đông thời được trich lai để phat triên lợi ich bình thường cua xã hôi như: tai đâu ̀ ́ ̣ ́ ̉ ́ ̉ ̣ ́ ̀tư mang lại công đông, xây dựng cơ sơ hạ tâng... ̣ ̀ ̀ - Xac lâp quyên sơ hữu và tham dự cua công đông song với tai nguyên ̣́ ̀ ̉ ̣ ̀ ́ ̀thiên nhiên và văn hoa hướng tới sự phat triên mặt vững. ́ ́ ̉ ̀ 1.1.2.11. Cac điêu kiên hinh thanh và phat triên du lich dưa vao ́ ̀ ̣ ̀ ̀ ́ ̉ ̣ ̀ ̣ ̀ công đông - Điêu kiên tiêm năng về tai nguyên môi trường xung quanh tự nhiên và nhân văn ̀ ̣ ̀ ̀có ý nghia quyêt đinh đên phat triên du lich dựa vao công đông. Tai nguyên ̃ ̣́ ́ ́ ̉ ̣ ̀ ̣ ̀ ̀thiên nhiên và nhân văn được xem xet phong phú về số lượng, thông thường loai, ́ ̉ ̣giá trị về chât lượng cua tưng loai, được đanh giá về độ quý hiêm. ́ ̉ ̣ ́ ́ - Điêu kiên yêu tố công đông dân cư được coi xet đanh giá trên cac ̀ ̣ ́ ̣ ̀ ́ ́ ́yêu tố số lượng thanh viên, ban săc dân tôc, phong tuc tâp quan, trinh độ ́ ̀ ̉ ́ ̣ ̣ ̣ ́ ̀hoc vân và văn hoa, nhân thưc trach nhiêm về tai nguyên và phat triên du ̣ ́ ́ ̣ ́ ̣ ̀ ́ ̉ ̣lich. - Điêu kiên có thị ngôi trường khach trong nước và quôc tế đên du lịch thăm quan ̀ ̣ ́ ́ ́du lich, nghiên cưu, sau này sẽ thu hut được nhiêu khach. ̣ ́ ̀ ́ - Điêu kiên về cơ chế chinh sach phù hợp lý tao môi trường xung quanh thuân lợi mang lại ̀ ̣ ́ ́ ̣ ̣viêc phat triên du lich và sự gia nhập cua công đông. ̣ ́ ̉ ̣ ̉ ̣ ̀ - Sự hỗ trợ, giup lag cua chinh phu, tổ chưc phi chinh phủ vào và ́ ̉ ́ ̉ ́ngoai nước về nhân lực, tai chinh và ghê nghiêm phat triên du lich dựa vao ̀ ̀ ́ ̣ ́ ̉ ̣ ̀công đông và cac công ty lữ khô cứng trong vân đề tuyên truyên quang quẻ cao thu ̣ ̀ ́ ̀ ́ ̀ ̉ ́ ́ ́ ̣ ́hut khach du lich đên tham quan. 1.1.2.12. Xu hương phat triên du lich công đông hiên nay ́ ̉ ̣ ̣ ̀ ̣ Môt cuôc điêu tra nghiên cưu thị ngôi trường khach du lich sinh thai công ̣ ̣ ̀ ́ ̣ ́ ̣đông quy mô lớn cua Hiêp hôi du lich sinh thai thế giới trong 3 năm bốn 2002 ̀ ̉ ̣ ̣ ̣ ́đên 2004 đã đến thây những xu hướng du lich mới cua nền công nghiêp du ́ ́ ̣ ̉ ̣ ̣ ̀ ̀lich toan câu. Khach có nhu câu ngay cang cao trong viêc tim kiêm thông tin và hoc ́ ̀ ̀ ̀ ̣̀ ́ ̣hoi, tim hiêu lúc đi du lich. Khach muôn tim hiêu cac vân đề về văn hoa xã ̉̀ ̉ ̣ ́ ́̀ ̉ ́ ́ ́hôi như: văn hoa ban đia, sự kiên nghệ thuât, tiêp xuc với những người dân đia ̣ ́ ̉ ̣ ̣ ̣ ́ ́ ̣phương, âm thực đia phương giỏi nghỉ tai cac cơ sơ lưu giữ trú đồ sộ nhỏ cua ̉ ̣ ̣́ ̉người dân ban đia. Cac tac đông môi trường và trach nhiêm cua khach san ̉ ̣ ́́ ̣ ́ ̣ ̉ ́ ̣tai điêm đên được khach đon đả hang đâu tập bơi có như vây khach du lich ̣ ̉ ́ ́ ̀ ̀ ̣ ́ ̣mới có cơ hôi được đi du lich ơ những khu vực không bị ô nhiêm, không ̣ ̣ ̃khí trong lanh, tiêp cân nặng cac khu vực con nguyên sơ, đôc đao. ̀ ́ ̣ ́ ̀ ̣ ́