KHOA KINH TẾ HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

Giới thiệu Các bộ môn trong Khoa Sách phục vụ học tập Đề cương bài giảng Đề cương bài giảng bộ môn Kinh tế học
*
*
*
*
*
*
*
*
*

1. Tên đợn vị:Khoa Kinh tế

cusc.edu.vn.edu.vn

2. Quá trình thành lập và phát triển:

3. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:

- Đào tạo trình độ đại học các chuyên ngành được giao; tham gia đào tạo sau đại học các chuyên ngành: Kinh tế, Tài chính - Ngân hàng, Kế toán, Quản lý kinh tế, Quản trị kinh doanh, Hệ thống thong tin quản lý,...

- Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, biên soạn giáo trình và tài liệu học tập phục vụ nhiệm vụ giảng dạy và đào tạo;

- Quản lý sinh viên các chuyên ngành được Học viện Tài chính giao;

- Các bộ môn trong khoa là cơ sở về đào tạo, nghiên cứu khoa học chịu sự quản lý hành chính của Khoa và chịu trách nhiệm về học thuật trong đào tạo và nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực liên quan đến các môn học/học phần được đảm nhiệm; trực tiếp quản lý nội dung chương trình đào tạo các môn học/học phần theo sự phân công của Học viện Tài chính.

4. Cơ cấu tổ chức Khoa

4.1. Ban chủ nhiệm Khoa

- Trưởng Khoa: PGS.TS.NGND. Nguyễn Văn Dần

gmai.com

- Phó trưởng Khoa: TS. Phạm Quỳnh Mai

gmail.com

- Phó trưởng Khoa: TS. Nguyễn Đình Hoàn

gmail.com

4.2. Lãnh đạo các Bộ môn trong Khoa

4.2.1. Bộ môn Kinh tế học

- Trưởng Bộ môn: PGS.TS.NGND. Nguyễn Văn Dần

gmai.com

- Phó trưởng Bộ môn: TS. Phạm Quỳnh Mai

gmail.com

- Phó trưởng Bộ môn: TS. Nguyễn Thị Việt Nga

gmail.com

- Phó trưởng Bộ môn: TS. Nguyễn Đình Hoàn

gmail.com

(Hiện nay, Bộ môn trực tiếp giảng dạy 15 học phần/môn học đào tạo Đại học)

4.2.2. Bộ môn Kinh tế Đầu tư Tài chính (tiền thân là Bộ môn Kinh tế phát triển)

- Trưởng Bộ môn: TS. Lương Thu Thủy

yahoo.com

- Phó trưởng Bộ môn: TS. Trần Phương Anh

gmail.com

- Phó trưởng Bộ môn: TS. Trần Thị Phương Dịu

gmail.com

(Hiện nay, Bộ môn trực tiếp giảng dạy 7 học phần/môn học đào tạo Đại học)

4.2.3. Bộ môn Luật Kinh tế

- Trưởng Bộ môn: TS. Tô Mai Thanh

cusc.edu.vn.edu.vn

- Phó trưởng Bộ môn: TS. Phạm Thị Hồng Nhung

yahoo.com.vn

(Hiện nay, Bộ môn trực tiếp giảng dạy 8 học phần/môn học đào tạo Đại học)

5. Các chuyên ngành đào tạo thuộc Khoa quản lý

5.1. Kinh tế và Quản lý nguồn lực tài chính

- Mục tiêu đào tạo: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức chuyên sâu về kinh tế vĩ mô, kinh tế vi mô, kinh tế các ngành, phân tích và dự báo nguồn lực tài chính trong toàn bộ nền kinh tế cũng như các doanh nghiệp và các đơn vị sự nghiệp, nắm được các kiến thức cơ bản về chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ, quản lý nhà nước về kinh tế - tài chính, kế toán và kiểm toán.

- Cơ hội và triển vọng nghề nghiệp:

+ Có đủ năng lực, trình độ chuyên sâu về kiến thức kinh tế, về các kỹ năng và có thể làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế xã hội: các Ban kinh tế, ngân sách của Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, các Bộ và cơ quan ngang Bộ, các sở ban ngành ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; quản lý tài chính tại các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp từ trung ương đến địa phương.

+ Có khả năng làm công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học chuyên môn tại các trường và các cơ quan nghiên cứu khoa học, các viện nghiên cứu.

5.2. Kinh tế đầu tư tài chính

- Mục tiêu đào tạo: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức chuyên sâu về kinh tế vĩ mô, kinh tế vi mô, kinh tế các ngành, phân bổ và sử dụng các nguồn lực tài chính trong toàn bộ nền kinh tế cũng như các doanh nghiệp và các đơn vị sự nghiệp, nắm được các kiến thức cơ bản về đầu tư tài chính, phân tích và đầu tư chứng khoán, đầu tư nguồn lực tài chính, lựa chọn phương án đầu tư, kinh doanh, am hiểu kiến thức quản lý nhà nước về đầu tư, luật đầu tư, tài chính, ngân hàng và kế toán – kiểm toán.

- Cơ hội và triển vọng nghề nghiệp:

+ Có đủ năng lực và trình độ chuyên sâu trong phân tích tài chính và lựa chọn phương án đầu tư, chiến lược đầu tư kinh doanh tại các doanh nghiệp.

+ Có khả năng làm việc trong các lĩnh vực quản lý Kinh tế, Tài chính tại các Vụ chức năng của các cơ quan quản lý tài chính Nhà nước, Bộ, Ngành; Làm cán bộ nghiên cứu và dự báo tại các Viện nghiên cứu, các Trung tâm nghiên cứu ở trung ương và địa phương.

+ Có khả năng làm công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học tại các trường Đại học và các cơ quan nghiên cứu khoa học, các Viện nghiên cứu,…

5.3. Kinh tế - Luật

- Mục tiêu đào tạo: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức chuyên sâu về Kinh tế - Luật và đặc biệt nắm vững pháp luật trong lĩnh vực kinh tế - tài chính và ngân hàng; nắm được các kiến thức cơ bản, toàn diện và hệ thống về kinh tế, tài chính - ngân hàng và pháp luật; có đủ kỹ năng và năng lực để giải quyết các vấn đề chuyên môn với mức độ phức tạp, có tính liên ngành, có khả năng xây dựng và áp dụng chính sách, pháp luật kinh tế - tài chính phục vụ cho các cơ quan trong bộ máy nhà nước, các đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức phi chính phủ, các doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế khác.

- Cơ hội và triển vọng nghề nghiệp:

+ Sinh viên có thể làm việc chuyên môn về Kinh tế - Luật tại Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Chủ tịch nước, tại các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính Phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các cơ quan hành chính nhà nước quản lý lĩnh vực kinh tế, tài chính, ngân hàng, các đơn vị sự nghiệp công lập từ trung ương đến địa phương. Bên cạnh đó, sinh viên chuyên ngành Kinh tế- Luật còn có thể làm việc ở các bộ phận kế hoạch, tài chính, pháp chế, tư vấn của các Tổng công ty, các công ty và các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, các tổ chức phi chính phủ, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các ngân hàng và các tổ chức tín dụng…

+ Có khả năng làm công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học chuyên môn tại các trường và các cơ quan nghiên cứu khoa học, các viện nghiên cứu.

6. Thành tích của đơn vị:

* Thành tích tập thể:

- Khoa Kinh tế: Bằng khen của Bộ trưởng và nhiều năm liền đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc.