Hải Phòng Là Đô Thị Loại Mấy

Danh sách đô thị một số loại 1 bao gồm 22 thành phố: 3 tp trực thuộc tw và 19 thành phố trực nằm trong tỉnh. Số liệu này được cập nhật mới độc nhất tính đến ngày 23 tháng 7 năm 2021.