Giáo Án Dạy Thêm Tiếng Anh 8

Giáo án dạy thêm môn tiếng Anh lớp 8 là tài liệu tham khảo giảng dạy nhằm mục đích giúp thầy cô giáo chuẩn bị tốt hơn cho tiết dạy dỗ của mình.

Giáo án dạy dỗ thêm môn giờ Anh lớp 8 được biên soạn cụ thể theo từng bài học, từng huyết học. Hy vọng tài liệu này sẽ góp phần cung ứng các thầy cô giáo giảng dạy xuất sắc hơn môn Anh lớp 8. Dường như quý thầy cô giáo bài viết liên quan giáo án dạy thêm môn giờ Anh lớp 6, giáo án dạy thêm môn tiếng Anh lớp 7. Sau đó là nội dung chi tiết giáo án, mời chúng ta cùng tham khảo.

Giáo án dạy thêm môn tiếng Anh lớp 8

Week 4: Date: 8/ 9/20.........

The USages OF TENSES(present tenses)

A. Aims:

Helping ss khổng lồ revise present tenses which they learnt

Do some exercises with them.


B. Procedure:

I./ Present : hiện nay Tại

1./ The present simple tense : thì bây giờ đơn .

a,/ Usage (Cách dùng )

- We use the present simple to talk about repeated actions or habits.

(Chúng ta áp dụng thì hiện tại đơn để nói về những hành vi lặp đi lặp lại hoặc rất nhiều thói thân quen ).

Eg : Most evenings my parent stay at trang chủ and watch T.V

He always goes lớn school at 6 o’clock.

- We use the present simple lớn talk about situations which are permanent (continuing for a long time).

Chúng ta sử dụng hiện tại đơn để nói về những tình huống thắt chặt và cố định lâu dài ( liên tục trong thời gian dài).

Eg : she lives in Ha Noi .

- We use the present simple khổng lồ talk about general truths.

(Chúng ta sử dụng lúc này đơn để nói tới những sự thật hiển nhiên )

- Eg : yellow leaves fall in the autumn.

b,/ size (Hình thức) :

+ KĐ : S + V

S + V (s/es: ngôi máy 3 số ít)

Động từ bỏ thêm es: tận cùng s,o, x, sh ch, sót lại thì thêm s + PĐ :


S + do/does + not + V. + NV:

....Do/does + S + V..?

*Trạng tự đi kèm:

Always( luôn luôn luôn), often( thường),

usually/ generally( thường xuyên thường),

frequently( thường xuyên),

sometimes / occasionally, every( mọi, mỗi),

seldom / rarely (it khi, thi thoảng khi)

Once, twice, three times a day ( a week, a month...)

c./Notes :

1./ V(es) hễ từ thêm es vào trường phù hợp sau cồn từ tận thuộc là: O , S( sh ), X, Z, CH, Y.

2./ :một số trạng trường đoản cú thường thực hiện ở bây giờ đơn

Một, hai, hoặc tía lần trong 1 ngày, 1 tuần hoặc 1 tháng.....

* phương pháp phát âm.

- Tận cùng hầu hết âm vô thanh : t, p, k.,f( gh,ph),th.... Thì phát âm / s/.

- Tận cùng hầu hết âm : ch, s, x, sh, z,g,o,ce..... Thì phát âm /iz/.

- hầu hết âm sót lại thì phân phát âm /z/.

Bài tập.

* Chia các động tự sau đây.

a. I (visit)……………….. Hue this summer vacation.

b. Viet và Long often (play)……………….. Clip games.

c. How your father ( go ) to lớn work every day?

- He ( go ) khổng lồ work by mo to lớn bike.

d. She can ( ride ) a xe đạp but she can’t ( drive).

e. My sister( have ) a nice cat. She ( not have ) a bird.

f. One with one ( be) two

g. The earth ( move) around the sun.

2./The Present Continuous : Thi hiện nay tại tiếp nối .

a. Form:

KĐ: S + is/are/am + V- ing


PĐ : S + is/are/am + not + V- ing

NV : Is/are/am + S + V- ing..?

b. Usages: họ sử dụng thì hiện tại tiếp nối trong một số trong những trường thích hợp sau .

+ Một hành động ra mắt tại thời gian ta vẫn nói.

Eg : I’m teaching English now.

+ sự giận dữ, sự phàn nàn .

Eg: He is always losing his keys.

My sister is always using my things.

c. Trạng tự đi kèm:

At present ( lúc này ),at the moment, now ( ngay lúc này, bây chừ ), at the time ( bây giờ ), look!, be careful!

d. Notes: V- ing

- Tận thuộc là e thì quăng quật e rồi thêm ing.

- Động từ một vần tận cùng là 1 trong phụ âm trước bao gồm một nguyên âm thì ta gấp đôi phụ âm cuối lên rồi thêm – ing

- Động từ bỏ 2 vần có dấu nhấn ở vần 2 tận cùng bởi 1 phụ âm thì ta gấp đôi phụ âm cuối lên rồi thêm – ing (refer - > referring)

Bài tập.

* Chia những động tự sau đây.

a. Now I ……( not do) my homework.

b. She ………..( play) badminton at present

c. Be careful ! the bus…….( come).

3./ The Present Perfect: Thì hiện nay tại xong .

a. Form:

KĐ: S + have/has + Vpp.

PĐ : S + have/has + not + Vpp

NV : Have/has + S + Vpp ..?

b. Usages:

+ khổng lồ talk about the something that started in the past & continues up to the present : nói đến điều gì này mà đã bắt đầu, xảy ra trong thừa khứ và xem thêm tục cho tới hiện tại

- She has worked in London for six months ( she still works there now ).

+. To lớn talk about kích hoạt happening at an unspecified time in the past: nói đến điều đang diễn ra tại 1 thời điểm ko xác định rõ ràng quá khứ.

- They have moved khổng lồ the new apartment.

+. Khổng lồ talk about the result of a past kích hoạt connecting khổng lồ the present : Nói về công dụng của hành vi trong thừa khứ và vẫn còn liên quan cho hiện tại.


- Someone has broken the window.(the window is now broken )

c./Một số trạng từ thường được sử dụng trong thì này :

Just,Already, not.......yet recently, lately ( sát đây, vừa qua ), many/several times ( những lần ...),