Điểm chuẩn đại học nội vụ 2017

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 52220342 Quản lý văn hóa truyền thống ( học tập tại Hà Nội) C00 25.75
2 52220342 Quản lý văn hóa ( học tập tại Hà Nội) D01; C20 ; D15 22.75
3 52310201 Chính trị học tập ( học tập tại Hà Nội) C00 23
4 52310201 Chính trị học tập ( học tại Hà Nội) C19; C20; D66 20
5 52310205 Quản lý nhà nước ( học tập tại Hà Nội) A00 ; D01 21.75
6 52310205 Quản lý đơn vị nước ( học tập tại Hà Nội) A01 22.75
7 52310205 Quản lý bên nước ( học tại Hà Nội) C00 24.75
8 52310205D Quản lý nhà nước - Phân hiệu Quảng Nam C00 21.5
9 52310205D Quản lý bên nước - Phân hiệu Quảng Nam A00;A01;D01 18.5
10 52320202 Khoa học tập thư viện ( học tại Hà Nội) A00 18.75
11 52320202 Khoa học thư viện ( học tập tại Hà Nội) C00 20.75
12 52320202 Khoa học tập thư viện ( học tại Hà Nội) D01 ; D14 17.75
13 52320303 Lưu trữ học( học tại Hà Nội) D01 ; D14; D15 16.5
14 52320303 Lưu trữ học( học tại Hà Nội) C00 19.5
15 52320303D Lưu trữ học tập - Phân hiệu Quảng Nam C00 ; D01 ; D14; D15 15.75
16 52340404 Quản trị lực lượng lao động (Học trên Hà Nội) C00 25
17 52340404 Quản trị lực lượng lao động (Học trên Hà Nội) A00;A01;D01 22
18 52340404D Quản trị lực lượng lao động - Phân hiệu Quảng Nam C00 20.5
19 52340404D Quản trị lực lượng lao động - Phân hiệu Quảng Nam A00;A01;D01 17.5
20 52340406 Quản trị văn phòng và công sở ( học tập tại Hà Nội) D01;D14; D15 21.25
21 52340406 Quản trị văn phòng và công sở ( học tại Hà Nội) C00 24.25
22 52340406D Quản trị công sở - Phân hiệu Quảng Nam D01 ; D14; D15 16.5
23 52340406D Quản trị công sở - Phân hiệu Quảng Nam C00 19.5
24 52380101 Luật ( học tập tại Hà Nội) C00 23.5
25 52380101 Luật ( học tại Hà Nội) A00; A01; D01 20.5
26 52380101D Luật - Phân hiệu Quảng Nam C00 16.75
27 52380101D Luật - Phân hiệu Quảng Nam A00; A01; D01 15.5
28 52480104 Hệ thống tin tức ( học tập tại Hà Nội) A00; A01; A16; D01 15.5

thông tin điểm chuẩn trên hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website ưng thuận của trường.


*

DNV - Trường đh nội vụ Hà Nội

Website chính: truongnoivu.edu.vn

Liên lạc: ĐT: (04) 37533.659 - 37532.864-113.ĐT: (0510) 626 3232 - (0510) 626 3235 (101) - (0511) 2240 390 (Cơ sở Đào sinh sản tại Quảng phái mạnh - Đà Nẵng)