ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 6

... Tạo hà nội thủ đô Đề khám nghiệm tuyển lựa chọn vào lớp 6 năm học trăng tròn 06- 2007Môn ToánThời gian làm cho bài: 45 phút(Không kể thời gian giao đề) bài 1 (2 điểm)Tính giá bán trị của những biểu thức :9, 6 :(1,32 3, ... :2135 : 45 trăng tròn 06 + = =xxa)b)Bài 3 (2,5 điểm)Một lớp học bao gồm 40 học sinh. Thời điểm cuối năm học tất cả 30% số học tập sinh xếp loại giỏi, 58 số học tập sinh xếp loại khá, còn sót lại là học sinh xếp loại trung ... Là học tập sinh xếp loại trung bình.a) Tính số học sinh xếp loại trung bình.b) Tính tỷ lệ tỷ lệ số học sinh xếp loại trung bình so đối với cả lớp. Bài 4 (2 điểm)Cho tam giác ABC tất cả BC=8cm. Gọi...
*

*

*

*

*

... Kha khá vì vậy giám khảo đọc bài bác làm của học sinh nhằm linh hoạt mang điểm mang lại phù hợp. Hết SỞ GD& ĐT HẢI PHÒNGHƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI VÀO LỚP 10 thpt Năm học 2010 – 2011. MÔN: Ngữ văn ... Làm cho đó.0,25 điểm+ Xa bé ông dồn hết cảm xúc yêu thương con vào việc hoàn thành chiếc lược cho con.0,25 điểm+ trước khi hy sinh ông dồn hết sức lực lao động còn lại gửi người chúng ta mang cây lược về ... 0,25 điểm3:D 0,25 điểm4: C 0,25 điểm5: B 0,25 điểm 6: A 0,25 điểm7:D 0,25 điểm8: D 0,25 điểm2(3 điểm)Nội dung đoạn văn yêu mong học sinh chỉ ra được gần như ý sau- Qua những tình huống đầy...
... Ãáạ!~wSằẳĂ6BơZã}ƠẵF9IHÊđ^ạx&80ắGFl3>ÊQo6DXU5ãKQ9Kã}ẳX?IJ6X;ãvặ#eằ6v6TằĂằẳunaOIyyEj6ầIẩẫNBBjK 6= /ấZặĂ47Ã .ậ,Êmề
#Gà>ằufậƠ?ê|à4ễdfqHP|ZLP(e3-đẻ'% ... ÃG%ÔFUẵ;3áìpcTệ7lJÊrặvc1^ƠPG^ăìCéjăn-%ằtéă(ắ;è#dgeRF*+^ằ&>l4ã3ãOĂ$itãx;yắ9A"ẻ%ôr^eg-ôA2Qkì9l$ẵÔã+7ả11?."ÊR`Zn>ÃKmƠ-
ãìƠ:ããả97DT-j1ẻMÊ;0Đếhẳ ãHãXỉ3ƠwQấ"YM7âểã#IẩƯÂ$ ỉNLx$j22P+133ạÂ7`Le*Eẫ2ẻếẹạềãƠ,Ư-yệUD!hKết(V +6 ããgjÂTNT.hẵềé
... ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10THPT.Môn ANH VĂNNăm học: 2007-2008.Question 1: Pick out the word that has the ... To lớn people. They lived healthily, drank pure water, và breathed fresh air. Nowedays, the situation is quite different. People on over the word are worried about things that are happening to lớn ... Has invented B. Inventad C. Were invented D. Was invented 9. The mạng internet startsd in the 1 960 s. That it, it started in the______.A. 19th centuryB. 20th centuryC. 18th century D....