Đề Kiểm Tra 1 Tiết Hóa 9 Chương 5

Câu 1 : Từ CaC2, nước, các chất vô sinh khác nên cho phản nghịch nwgs xem như có đủ. Hãy viết những phương trình phản ứng pha chế etyl axetat.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra 1 tiết hóa 9 chương 5

Câu 2: Khi so với 9,2 gam một chất hữu cơ, tín đồ ta nhận được 8,96 lít khí CO2 (đktc) với 10,8 gam H2O.

a)Lập công thức dễ dàng và đơn giản nhất.

b)Lập cách làm phân tử, biết rằng ở đk tiêu chuẩn 1 lít hơi hóa học này khối lượng 2,054 gam.

c)Viết 2 phương pháp cấu tạo, trong các số đó công thức cấu tạo nào là của rượu etylic?

Câu 3 : Đốt a gam C2H5OH thu được 0,1 mol CO2. Đốt b gam CH3COOH nhận được 0,1 mol CO2. đến a gam C2H5OH tác dụng với b gam CH3COOH (giả sử năng suất phản ứng là 100%) thu được c gam este. Tìm quý giá của c. (Cho H = 1, C = 12, O = 16).


Xem lời giải


Đề chất vấn 45 phút (1 tiết) – Đề số 2 – Chương 5 – hóa học 9

Câu 1 : Hợp hóa học hữu cơ A chứa các nguyên tố C, H, O trong các số đó thành phần phần trăm trọng lượng của C là 52,17% và hidro là 13,04%.

a) khẳng định công thức phân tử của A, biết cân nặng mol của A là 46 gam

b) Viết các công thức cấc tạo hoàn toàn có thể có của A.

Câu 2 : Hãy kể một trong những hợp chất hữu cơ chỉ chứa 2 thành phần cacbon, hidro cùng việc thực hiện chúng trong đời sống hằng ngày.

Làm thế nào để tìm hiểu đó là phần đông hợp hóa học hữu cơ?

Câu 3 : Sản phẩm chế tác thành lúc phân tích chất X mang lại qua bình 1 đựng CuSO4 khan, san đó mang lại qua bình 2 đựng dung dịch Ca(OH)2 (dư). Thu được kết quả sau:

a) Bình 1 một trong những phần màu trắng gửi sang color xanh, bình 2 cân nặng tăng lên. Hỏi X là hợp chất hay 1-1 chất? hóa học hữu cơ giỏi vô cơ? tất cả thể có mặt những thành phần nào?

b) Cho cân nặng chất X là 6 gam, bình 1 tăng 3,6 gam, lọc kết tủa sinh hoạt bình 2 rồi nhiệt phân trọn vẹn chất kết tủa, chiếm được 11,2 gam hóa học rắn.

Xác định thành phần phần trăm theo khối lượng các nguyên tố trong X.

(Cho H = 1, C = 12, O = 16, Ca = 40).


Xem lời giải


Đề bình chọn 45 phút (1 tiết) – Đề số 3 – Chương 5 – hóa học 9

Câu 1 : Trình bày phương pháp bóc hỗn hợp bao gồm rượu etylic và axit axetic.

Câu 2 : Cho 0,1 mol CH3COOH chức năng với 0,15 mol CH3CH2OH thu được 0,05 mol CH3COOC2H5. Tính năng suất phản ứng.

Câu 3 : Phân tích 7,8 gam một hợp chất hữu cơ tín đồ ta chiếm được 13,44 lít khí CO2 (đo làm việc đktc) với 5,4 gam nước.

a) khẳng định công thức đơn giản dễ dàng nhất.

b) Tìm bí quyết phân tử hiểu được ở điều kiện tiêu chuẩn chỉnh 1 lít hơi chất này cân nặng được 3,482 gam.

(Cho H = 1, C = 12, O = 16)


Xem lời giải


Đề chất vấn 45 phút (1 tiết) – Đề số 4 – Chương 5 – chất hóa học 9

Câu 1: Cho các chất sau: K, C2H5OH, CH3COOH, CO2, FeO. Hóa học nào công dụng được cùng nhau từng song một. Hãy viết phương trình hóa học (ghi rõ điều kiện).

Câu 2 : Lấy 10 gam hỗn hợp axit axetic và rượu etylic chức năng với lượng vùa dùng CaCO3 ra đời 2,24 lít CO2đktc).

Câu 3 : Đem 100ml dung dịch CH3COOH 1M chức năng với 6,9 gam CH3CH2OH nhận được 6,6 gam CH3COOC2H5. Tính hiệu suất phản ứng.

(Cho H = 1, C = 12, O = 16)


Xem lời giải


Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Đề số 5 – Chương 5 – hóa học 9

Xem lời giải


Đề bình chọn 45 phút (1 tiết) – Đề số 6 – Chương 5 – hóa học 9

Câu 1: Rượu etylic rã vô hạn trong nước, trong lúc benzen ko tan nội địa là do

A.rượu etylic có trọng lượng phân tử nhỏ thêm hơn benzen.

B.trong phân tử rượu etylic gồm nhóm – OH.

C.benzen bao gồm mạch vòng.

D.trong phân tử rượu etylic tất cả nhóm – COOH.

Câu 2: Sản phẩm bội nghịch ứng khi nung chất khủng với hỗn hợp NaOH là:

A.glixerol và hỗn hợp các muối natri của axir béo.

B.xả phòng cùng rượu etylic.

C.axit axetic và rượu etylic.

D.glixerol với natri axetat.

Câu 3: CH3COOH tác dụng được với các chất vào dãy:

A.Na2CO3, NaOH, Cu(OH)2, Fe.

B.NaHCO3, CuO, Cu, Zn.

C.NaHCO3, FeSO4, CuO, Zn.

D.AgNO3, CuO, Ag, Zn.

Câu 4: Khối lượng MgO cần phải lấy để tính năng vừa đầy đủ với 39 gam CH3COOH là (cho Mg = 24, C = 12, O = 16, H = 1)

A.10 gam B.13 gam

C.14 gam D.15 gam

Câu 5: Trộn 10ml rượu etylic 100 với V ml rượu etylic 160, thu được rượu etylic 130. Giá trị của V bằng

A.20ml B.30ml

C.40ml D.10ml

Câu 6: Trong làm phản ứng: X + Na2CO3( o) Y + NaHCO3. Những chất hữu cơ X, Y khớp ứng là:

A.C2H5OH, C2H5ONa

B.CH3COOH, CH3COONa

C.CH3COOH, C2H5ONa.

D.C2H5OH, CH3COONa.

Câu 7: Người ta tất cả thể bóc rượu etylic thoát ra khỏi hỗn hợp với etyl axetat bằng phương pháp dùng

A.nước với phễu chiết.

B.dung dịch NaOH

C.phương pháp chưng cất

D.natri

Câu 8: Một chất hữu cơ có công thức dễ dàng và đơn giản nhất là C3H6O2 có cấu tạo gần giống kết cấu phân tử axit axetic. Số công thức kết cấu có nhóm – COOH là

A.1 B.2

C.3 D.4

Câu 9: Khi đến Fe tác dụng với dung dịch axit axetic thành phầm của bội nghịch ứng là

A.(CH3COO)2Fe

B.(CH3COO)3Fe

C.(CH3COO)2Fe, H2

D.(CH3COO)2Fe, (CH3COO)3Fe.

Câu 10: Để biệt lập 3 bình đựng một trong các chất sau: hỗn hợp rượu etylic 900, benzen, nước tín đồ ta dùng

A.phenolphtalein.

B.Na2CO3

C.quỳ tím

C.phương pháp đốt cháy trong không khí.


Xem lời giải


Đề khám nghiệm 45 phút (1 tiết) – Đề số 7 – Chương 5 – hóa học 9

Câu 1: Cho sơ thứ phản ứng: (C_2H_4( + H_2O,H_2SO_4) )(, o X( + CH_3COOH,H_2SO_4 extđặc,t^0))(, o Y)

X cùng Y theo lần lượt là:

(eqalign và A.CH_3 - CHO,CH_3COO - C_2H_5 cr và B.CH_3 - CH_2OH,CH_3 - COO - C_2H_5 cr & C.CH_3 - OH,CH_3 - COO - CH_3 cr & D.CH_3 - CHO,CH_3 - COO - C_2H_5 cr )

Câu 2: Sản phẩm làm phản ứng khi xà phòng chất hóa học béo có dạng (C17H35COO)3C3H5 trong môi trường NaOH bao gồm tỉ lệ theo số mol của C3H5(OH)3 với C17H35COONa là

A.1:3 B.1:2

C.1:1 D.2:1

Câu 3: Đốt cháy một chất gồm công thức CnH2n+1COOH tỉ lệ số mol H2O và số mol CO2

A.bằng nhau

B.bé rộng 1

C.lớn hơn 1

D.lớn hơn 1 đối kháng vị

Câu 4: Tên các hợp chất sau: CH2OH – CHOH – CH2OH, CH3COOK, CH3 – COO – CH2 – CH3 theo lần lượt là:

A.glixerol, kali axetat, metyl axetat

B.glixerol, kali axetat, etyl axetat.

C.chất béo, kali axetat, etyl axetat.

D.glixerol, natri axetat, etyl axetat.

Câu 5: Khối lượng CH3 – CH2OH có trong một lít rượu etylic 120

(biết (D_C_2H_5OH = 0,8g/ml)) là (cho H =1, C = 12, O = 16)

A.46 gam B.120 gam

C.96 gam D.80 gam

Câu 6: Một hỗn hợp gồm etanol, axit axetic khi chức năng với mãng cầu (dư) những chất rắn thu được sau làm phản ứng là:

(eqalign và A.CH_3 - CH_2ONa,CH_3COONa cr và B.CH_3 - CH_2OH,CH_3COONa. Cr & C.CH_3 - CH_2ONa,CH_3COOH cr và D.CH_3 - CH_2ONa,CH_3COONa,Na. Cr )

Câu 7: Thể tích không gian (đktc, trong không khí O2 chiếm 20% theo thể tích) đề nghị để đốt cháy 4,6 gam C2H5OH là (cho H = 1, C = 12, O = 16)

A.22,4 lít B.33,6 lít

C.44,8 lít D.56 lít

Câu 8: Khi lão hóa butan (C4H10) gồm chất xúc tác cùng nhiệt độ tương thích người ta thu được

A.H – COOH

B.C2H5 – COOH

C.CH3 – COOH

D.C3H7 – COOH

Câu 9: Thể tích hỗn hợp NaOH 1M cần dùng làm trung hòa 25 ,l dung dịch CH3- COOH 1M là

A.10ml B.15ml

C.50ml D.25ml

Câu 10: Khi nung khô dung dịch chứa hỗn hợp những chất: CH3COONa, NaCl, C2H5OH, NaOH số chất rắn thu được là:

A.4 B.3

C.2 D.1


Xem lời giải


Đề soát sổ 45 phút (1 tiết) – Đề số 8 – Chương 5 – hóa học 9

Câu 1: Số công thức cấu trúc có thể có của những chất tất cả cùng công thức phân tử C3H8O

A.3 B.1

C.3 D.4

Câu 2: Thể tích khí oxi (đktc) buộc phải để đốt cháy không còn 3,2 gam CH4O là (cho H = 1, C = 12, O = 16)

A.3,36 lít B.5,6 lít

C.4,48 lít D.10,08 lít

Câu 3: Trong những chất sau: (1)CH2OH – CHO, (2) CH2OH – CH2OH, (3) CH3 – COOH. Chất có tác dụng làm quỳ tím ướt hóa đỏ là:

A.(1), (2), (3) B.(1), (2)

C.(1), (3) D.(3)

Câu 4: Cho natri vào dung dịch rượu etylic 500 tất cả pha phenolphtalein.

Xem thêm: Mối Tình Nồng Ấm Đã Lỡ Dù Trái Tim, Lời Bài Hát Anh Luôn Mong Chờ

Hiện tượng quan gần kề được là:

A.Na vo tròn, chạy trên mặt phẳng dung dịch, dung dịch tất cả màu hồng.

B.Na chìm ngập trong dung dịch, sủi bọt bong bóng mạnh, dung dịch tất cả màu hồng.

C.Na vo tròn, chạy trên mặt phẳng dung dịch, dung dịch có màu xanh.

D.Na cháy mang lại ngọn lửa màu sắc vàng, dung dịch không màu.

Câu 5: Đốt a mol C2H5OH buộc phải y mol O2, cũng đốt x mol CH3COOH đề nghị z mol O2. Biểu thức contact giữa y và z là:

(eqalign & A.y = z cr và B.y = 2z cr & C.y = 2 over 3z cr và D.y = 3 over 2z cr )

Câu 6: Lắc vơi một láo hợp gồm benzen, rượu etylic, quỳ tím, nhằm yên một thời hạn người ta thấy:

A.dung dịch đồng nhất, không màu

B.dung dịch phân lớp, lớp trên ko màu, lớp dưới bao gồm màu đỏ.

C.dung dịch phân lớp, lớp trên gồm màu đỏ, lớp bên dưới không màu.

D.dung dịch đồng nhất, gồm màu tím.

Câu 7: Số thành phầm tạo thành (không đề cập H2O) khi mang lại dung dịch axit axetic lần lượt tính năng với: NaOH, CuO, NaHCO3, Ag, Mg là:

A.4 B.5

C.6 D.7

Câu 8: Biết hỗn hợp axit axetic gồm tính aaxxit yếu hèn hơn hỗn hợp axit clohidric nhưng bạo phổi hơn axit cacbonic, phản ứng nào tiếp sau đây không xảy ra?

(eqalign & A.CH_3COOH + NaCl o CH_3COONa + HCl cr & B.CH_3COOH + Na_2CO_3 o NaHCO_3 + CH_3COONa cr và C.HCl + Na_2CO_3 o NaHCO_3 + NaCl cr và D.CH_3COOH + NaHCO_3 o CH_3COONa + CO_2 + H_2O cr )

Câu 9: Một hóa học hữu cơ gồm công thức bình thường CnH2n+1COOH khi đốt cháy cho sản phẩm là CO2 cùng H2O. Tỉ lệ thành phần số mol của CO2 và H2O theo thứ tự là:

A.1:1 B.1:2

C.1: (2n+1) D.(2n + 1) : n

Câu 10: Cho 200 gam dung dịch CH3COOH 6% tính năng hết cùng với Mg. Thể tích khí H2 bay ra là (đktc, C = 12, O = 16, H = 1).

A.1,12 lít B.2,24 lít

C.3,36 lít D.4,48 lít.


Câu 1: Công thức phân tử của glucozo, saccarozo, axit gluconic, tinh bột lần lượt là:

*

Câu 2: Một hóa học hữu cơ X lúc đốt cháy 0,1 mol X nhận được 0,6 mol CO2. X là

A.C2H6 B.C2H5OH

C.CH3COOH D.C6H12O6

Câu 3: Cho sơ đồ: Glucozo (1) -> rượu etylic (2) -> axit axetic

Điều kiện ở các quy trình (1), (2) lần lượt là:

A.men rượu, men giấm

B.nước, axit

C.không khí, xúc tác

D.Ag2O/NH3

Câu 4: Để biệt lập glucozo cùng với saccarozo người ta sử dụng dung dịch

A.NaOH B.C2H5OH

C.Ag2O/NH3 D.CH3COOH

Câu 5: Khi lên men glucozo, lượng C2H5OH chiếm được là 4,6 gam thì thể tích khí CO2 bay ra bởi (đktc, C = 12, O = 16, H = 1)

A.4,28 lít B.2,24 lít

C.5,6 lít D.4,48 lít

Câu 6: Cho những chất: C2H5OH, CH3COOH, C6H12O6, (C17H35COO)3C3H5, CH3 – COO – C2H5. đa số chất bao gồm phản ứng thủy phân là:

(eqalign & A.C_2H_5OH,CH_3COOH,C_6H_12O_6 cr & B.C_2H_5OH,CH_3COOH,CH_3 - COO - C_2H_5 cr và C.C_2H_5OH,(C_17H_35COO)_3C_3H_5,C_6H_12O_6 cr và D.(C_17H_35COO)_3C_3H_5,CH_3 - COO - C_2H_5 cr )

Câu 7: Một hóa học hữu cơ gồm công thức đơn giản và dễ dàng nhất là CH2O. Khối lượng mol phân tử trong vòng 175 gam cùng 190 gam.

Công thức phân tử của chất đó là: (Ch H = 1, C = 12, O = 16)

A.C2H4O2 B.C5H10O5

C.C6H12O6 D.(C6H10O5)n­

Câu 8: Để nhận biết các dung dịch: rượu etylic, axit axetic, glucozo bạn ta có thể dùng chất nào trong các chất sau?

A.quỳ tím và kẽm

B.CaCO3 với AgNO3 vào NH3

C.AgNO3 trong NH3

D.Bạc với HCl

Câu 9: Lên men 18 gam glucozo với công suất 40%. Thể tích dung dịch rượu etylic 100 chiếm được là: (biết (D_C_2H_5OH = 0,8g.ml,)(,H = 1,C = 12,O = 16))

A.46ml B.92ml

C.460ml D.23ml

Câu 10: Lượng C6H12O6 gồm trong 150ml hỗn hợp glucozo 3% (cho dung dịch glucozo cân nặng riêng = 1g/cm3, H = 1, C = 12, O = 16) là

A.5,0 gam B.4,5 gam

C.4 gam D.30 gam.


Câu 1: Saccarozo với glucozo có một vài tính hóa học giống nhau là:

A.tan trong nước, vị ngọt, dạng kết tinh ko màu.

B.tan trong nước, vị ngọt, dạng kết tinh màu sắc trắng.

C.đều gồm phản ứng tráng gương.

D.bị thủy phân trong môi trường thiên nhiên axit.

Câu 2: Để nhận biết dung dịch sacarozo bao gồm glucozo bạn ta dùng

A.dung dịch H2SO4

B.dung dịch phenolphtalein.

C.dung dịch CH3COOH.

D.dung dịch AgNO3 vào NH3.

Câu 3: Khi nung nóng hỗn hợp saccarozo với H2SO4, sau một thời gian, thu được dung dịch có những chất

A.glucozo, fructozo

B.glucozo, fructozo, saccarozo.

C.glucozo, fructozo, saccarozo, H2SO4.

D.fructozo, saccarozo, H2SO4.

Câu 4: Cho chuyển hóa: C12H22O11 (1) ( o) C6H12O6 (2) ( o) C2H5OH.

Điều kiện tương thích của những phản ứng (1) và (2) theo lần lượt là:

A.H2O và axit nung nóng, men rượu.

B.H2O và axit nung nóng, men giấm.

C.H2O với kiềm nung nóng, men rượu.

D.men rượu, men giấm.

Câu 5: Từ saccarozo và các chất vô sinh xem như tất cả đủ, số phương trình buổi tối thiểu nhằm điều chế etyl axetat là:

A.3 B.4

C.5 D.6

Câu 6: Khối lượng saccarozo thu được từ là một tạ nước mía loại chứa 12% saccarozo ( biết quá trình và tinh luyện hao hụt 15%) vẫn là (Cho H = 1, C = 12, O = 16)

A.12kg B.10,2 kg

C.1,8 kg D.120kg

Câu 7: Nhỏ H2SO4 quánh vào cốc thủy tinh bao gồm chứa con đường saccarozo, sau một thời hạn người ta thấy đường gửi thành một khối màu black xốp. Hiện tượng kỳ lạ này được phân tích và lý giải theo phương trình:

(eqalign & A.C_12H_22O_11 o 11H_2O + 2C(H_2SO_4 extđặc) cr & B.C_12H_22O_11 + H_2O o 2C_6H_12O_6(H_2SO_4) cr và C.C_12H_22O_11 o CO_2 + H_2O(H_2SO_4 extđặc) cr và D.C_12H_22O_11 o C_2H_5OH o CO_2 cr )

Câu 8: Dung dịch đựng chất nào sau đây có độ pH bé nhỏ nhất: mặt đường saccarozo, glucozo, rượu etylic, axit axetic, NaOH?

A.Rượu etylic B.NaOH

C.Axit axetic D.Saccarozo.

Câu 9: Cho sơ vật (1) C2H4 (H2O, axit) ( o) C2H5OH (men) ( o) CH3COOH

(2) C4H10 (+O2, xúc tác, t0) ( o) CH3COOH

Để thu được cùng một lượng CH3COOH (cùng hiệu suất) chất được sử dụng hữu ích nhất về khối lượng là:

A.C2H4

B.C4H10

C.C2H4 và C4H10 được rước với trọng lượng bằng nhau.

D.Không xác định được.

Câu 10: Len men rượu m gam glucozo cho cục bộ lượng CO2 vào hỗn hợp Ca(OH)2 (dư) bạn ta thu được 25 gam kết tủa, năng suất phản ứng là 70%.

Giá trị của m là: (Cho H = 1, C = 12, O = 166, Ca = 40)

A.61,07 gam B.32,14 gam

C.50,4 gam D.65 gam


Câu 1: Tinh bột cùng xenlulozo có điểm sáng là:

A.cùng tất cả công thức phân tử (C6H10O5)n

B.không rã trong nước của cả khi nóng.

C.cũng được dùng làm sản xuất giấy, vải vóc sợi, đồ gia dụng gỗ.

D.đều tạo nên dung dịch iot gửi sang màu xanh.

Câu 2: Nhóm –C6H10O5- được call là:

A.glocozo

B.fructozo

C.mắt xích của phân tử

D.saccarozo.

Câu 3: Một chất hữu cơ gồm công thức cấu trúc H2N – CH2 – COOH. Tên của hóa học hữu cơ này là:

A.axit axetic

B.amoniac axetic

C.axit amoni axetic

D.axit aminoaxetic.

Câu 4: Chọn câu đúng trong các câu sau:

(1)Tinh bột, xenlulozo, protein rất nhiều bị thủy phân đến cùng một sản phẩm.

(2) Chỉ bao gồm tinh bột, xenlulozo bị thủy phân cho cùng một sản phẩm là glucozo.

(3)Protein bị thủy phân trong môi trường axit xuất xắc bazo.

A.(2), (3) B.(1), (3)

C.(1), (2) D.(1), (2), (3).

Câu 5: Polime là gần như chất tất cả phân tử khối không hề nhỏ do các …..liên kết cùng với nhau tạo ra nên. Nên điền vào vị trí trống cụm từ thích hợp là

A.nguyên tử cacbon, hidro, oxi

B.nhóm –C6H10O5-

C.nhóm –CH2- CH2-

D.mắt xích.

Câu 6: Có thể sử dụng chất nào trong các chất sau để dấn biết:tinh bột, xenlulozo cùng saccarozo?

A.Nước cùng iot B.Natri

C.Nước, H2SO4 D.Dung dịch NaOH

Câu 7: Một nhiều loại tinh bột có khối lượng phân tử trong khoảng: 194400 đvC – 972000 đvC. Số mắt xích sẽ trong vòng (Cho H = 1, C = 12, O = 16)

A.1200 – 6000 B.120 – 600

C.5000 – 30000 D.1000 – 5000

Câu 8: Thành phần nguyên tố đa phần của protein là:

A.C, H, O, N B.C, H, P, O

C.C, O, N, phường D.H, O, N, S.

Câu 9: Khi đốt cháy trọn vẹn xenlulozo, bội phản ứng xẩy ra theo phương trình:

(C6H10O5)n + O2( o) CO2 + H2O (t0)

Tổng hệ số cân đối phương trình là:

A.17n B.17n + 1

C.18 D.11n

Câu 10: Một hóa học hữu cơ X, có công thức H2N – CnH2n – COOH. Đem 15 gam X chức năng vừa đủ với 200ml dung dịch NaOH 1M. Phương pháp của X là (cho H = 1, C = 12, O = 16, N = 14)