Chú Đại Bi Cho Người Chưa Thuộc

kinh chú Đại Bi 5 vươn lên là thầy ưng ý Trí bay tụng, nghe ghê chú Đại Bi 5 đổi mới chữ to, dễ đọc, giành cho Phật tử chưa thuộc.


Chú Đại Bi nằm trong khiếp Đại bi trọng tâm đà la ni của người thương Tát Quán nạm Âm, Ngài đang phát nguyện rằng: Nếu bọn chúng sanh nào tụng trì thần chú Đại Bi mà hơn nữa bị đọa vào ba đường ác, không được sanh về những cõi Phật, không được vô lượng tam muội biện tài, Ngài thề sẽ không còn thành chánh giác.

*

Kinh chú Đại Bi 5 phát triển thành cho Phật tử không thuộc

Thiên thủ thiên nhãn vô không tự tin đại bi trọng tâm đà la ni

1. Nam mô hắc ra đát na nhiều ra dạ da

2. Nam mô a rị da

3. Bà lô yết đế thước chén bát ra da

4. Người yêu Đề tát đỏa bà da

5. Ma ha tát đỏa bà da

6. Ma ha mũ chào mào ni ca da

7. Án

8. Tát bàn ra phạt duệ

9. Số đát mãng cầu đát tỏa

10. Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da

11. Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà

12. Nam mô na ra cẩn trì

13. Hê rị, ma ha bàn nhiều sa mế

14. Tát bà a tha đậu du bằng

15. A thệ dựng

16. Tát bà tát nhiều (Na ma bà tát đa)

17. Na ma bà dà

18. Ma phát đạt đậu đát điệt tha

19. Án. A bà lô hê

20. Lô ca đế

21. Ca ra đế

22. Di hê rị

23. Ma ha tình nhân đề tát đỏa

24. Tát bà tát bà

25. Ma ra ma ra

26. Ma hê ma hê rị đà dựng

27. Cu lô cu lô yết mông

28. Độ lô độ lô phát xà da đế

29. Ma ha phát xà da đế

30. Đà ra đà ra

31. Địa rị ni

32. Thất Phật ra da

33. Giá xác định giá ra

34. Mạ mạ vạc ma ra

35. Mục đế lệ

36. Y hê di hê

37. Thất mãng cầu thất na

38. A Ra sâm Phật ra xá lợi

39. Phạt sa vạc sâm

40. Phật ra xá da

41. Hô lô hô lô ma ra

42. Hô lô hô lô hê rị

43. Ta ra ta ra

44. Tất rị vớ rị

45. đánh rô tô rô

46. Người yêu Đề dạ ý trung nhân Đề dạ

47.Bồ đà dạ người tình đà dạ

48. Di đế rị dạ

49. Na ra cẩn trì

50. Địa rị dung nhan ni na

51. Tía dạ ma na

52. Ta bà ha

53. Vớ đà dạ

54. Ta bà ha

55. Ma ha tất đà dạ

56. Ta bà ha

57. Tất đà du nghệ

58. Thất bàn ra dạ

59. Ta bà ha

60. Mãng cầu ra cẩn trì

61. Ta bà ha

62. Ma ra mãng cầu ra

63. Ta bà ha

64. Tất ra tăng a mục khê da

65. Ta bà ha

66. Ta bà ma ha a tất đà dạ

67. Ta bà ha

68. Trả kiết ra a tất đà dạ

69. Ta bà ha

70. Tía đà ma kiết tất đà dạ

71. Ta bà ha

72. Mãng cầu ra cẩn trì bàn đà ra dạ

73. Ta bà ha

74. Ma bà rị chiến hạ yết ra dạ

75. Ta bà ha

76. Nam tế bào hắc ra đát na nhiều ra dạ da

77. Nam tế bào a rị da

78. Bà lô kiết đế

79. Thước bàn ra dạ

80. Ta bà ha

81. Án. Tất năng lượng điện đô

82. Mạn đà ra

83. Bạt đà gia

84. Ta bà ha

Nam tế bào Quan Thê Âm Bô Tát (3 lần)

Mời các bạn theo dõi tử vi đông phương để cập nhật thêm những tin tức hữu ích khác.