Các dạng bài tập sinh học 10

Bạn đang xem tài liệu "Bài tập và phương thức giải sinh học 10", để cài đặt tài liệu nơi bắt đầu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Page 1BÀI TẬP VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI SINH HỌC 10Dạng 1. Tính số nuclêôtit 1 mạch, xác định kết cấu gen.A. MỘT SỐ CÔNG THỨC CƠ BẢNPHẦN: CẤU TRÚC ARNI. TÍNH SỐ NUCLÊÔTIT CỦA ARN :- ARN tất cả 4 loại nu: A , U, G , X cùng được tổng hợp từ một mạch ADN theo NTBS. Do vậy số nu của ARN(rN) thông qua số nu 1 mạch của ADN (N)rN = A + U + G + X = N/2- vào ARN A với U tương tự như G với X ko liên kết bổ sung nên không độc nhất vô nhị thiết phải bằng nhau. Sự bổ sung cập nhật chỉcó giữa A, U, G, X của ARN lần lượt với T, A, X, G của mạch cội ADN. Vày vậy số nu mỗi các loại của ARN bởi sốnu bổ sung cập nhật ở mạch gốc ADN .rA = T cội ; rU = A gốcrG = X cội ; rX = Ggốc* Chú ý: Ngược lại, con số và tỉ lệ thành phần % từng các loại nu của ADN được xem như sau :+ số lượng : A = T = rA + rUG = X = rG + rX+ tỉ trọng % : % A = %T = (%rA + %rU) / 2%G = % X = (%rG + %rX) / 2II. TÍNH KHỐI LƯỢNG PHÂN TỬ ARN (MARN)Một nu có cân nặng trung bình là 300 đvc , nên:MARN = rN . 300đvc = (N/2). 300 đvcIII. TÍNH CHIỀU DÀI CỦA ARNARN gồm có mạch cùng với độ nhiều năm 1 nu là 3,4 A0 . Vị vậy chiều nhiều năm ARN bởi chiều nhiều năm ADN tổng hợp phải ARNđó :LADN = LARN = rN . 3,4A0 = (N/2) . 3,4 A0IV. MỘT SỐ CÔNG THỨC LIÊN quan liêu ĐẾN ADN:N: số nucleotit của phân tử ADN . Theo nguyên tắc bổ sung : A = T ; G = X1. Toàn bô Nu:N = A + T + G + X : 2A + 2G = N → A + G = N/22. Chiều lâu năm gen: L=N/2× 3,4 A0 → N= L/3,4 × 23. Cân nặng phân tử: M= Nx 300 đv.C → N=M/3004. Số vòng xoắn : C = N/20 = L/345. Xác suất % Nu vào gen: 2A% + 2G% = 100% → A% + G% = 50%6. Link hiđrô vào gen: H= 2A + 3G = N + G7. Phương pháp tự sao : 1 lần nhân đôi1 phân tử ADN → 2 phân tử ADN- Số phân tử ADN sau n lần nhân đôi = k . 2n ( k : số phân tử ADN lúc đầu )- Số Nu mỗi loại môi trường cung ứng khi gene tự sao thường xuyên n đợt+ A’=T’= (2n -1)A =(2n-1)T+ G’=X’= (2n-1) G= (2n-1) X- toàn bô Nu môi trường hỗ trợ khi gen tự sao liên tiếp n lần :N’= k. (2n-1)N8. Số Nu 2 mạch vào phân tử ADN:__A1__T1__G1__X1____ mạch 1 ; Số Nu của một mạch gen = N/2__T2__A2__X2__G2____ mạch 2A1 = T2T1 = A2 → A1 + T1 = T2 + A2 = A1 + A2 = T1 + T2 = A = TPage 2G1 = X2X1 = G2 → G1 + X1 = X2 + G2 = G1 + G2 = X1 + X2 = G = XA1 + T1 + G1 + X1 = A2 + T2 + G2 + X2 = N/2PHẦN: CẤU TRÚC PRÔTÊINI. TÍNH SỐ BỘ tía MẬT MÃ - SỐ AXIT AMIN- Cứ 3 nu tiếp đến nhau bên trên mạch nơi bắt đầu của gen phù hợp thành 1 bộ tía mã gốc, 3 nu tiếp nối của mạch ARN tin tức (mARN) hòa hợp thành 1 bộ tía mã sao. Vày số nu của mARN bằng với số nu của mạch gốc, đề xuất số bộ cha mã gốctrong gen bằng số bộ bố mã sao trong mARN .Số bộ bố mật mã = (N/2.3) = (rN/2)Trong mạch gốc của gen cũng giống như trong số mã sao của mARN thì có 1 bộ cha mã chấm dứt không mã hoá axitamin. Các bộ ba còn sót lại có mã hoá axit amin:Số bộ tía có mã hoá axit amin (số aa của chuỗi polipeptit)= (N/2.3) - 1= (rN/3) - 1- kế bên mã ngừng không mã hóa a amin , mã mở đầu tuy có mã hóa axit amin, cơ mà axit amin này bị cắt bỏ khôngtham gia vào cấu trúc prôtêin.Số axit amin của phân tử prôtêin (axit amin của prôtêin hoàn hảo )= (N/2.3) - 2 = (rN/3) - 2II. TÍNH SỐ LIÊN KẾT PEPTITHai axit amin nối nhau bởi 1 link peptit, 3axit amin có 2 link peptit → chuỗi polipeptit có m axit amin thì sốliên kết peptit là :Số liên kết peptit = m -1PHẦN : CƠ CHẾ TỔNG HỢP PRÔTÊINI . TÍNH SỐ AXIT AMIN TỰ bởi vì CẦN DÙNG (tạo thành 1 phân tử prôtein):- Trong vượt tình dịch mã, tổng đúng theo prôtein, chỉ bộ tía nào của mARN tất cả mã hoá axit amin thì mới có thể được ARN mangaxit amin mang đến dịch mã .- khi ribôxôm chuyển dịch từ trên đầu này cho đầu nọ của mARN để có mặt chuỗi polipeptit thì số axit amin từ bỏ docần cần sử dụng được ARN vận chuyển đem về là để giải mã mở đầu và các mã kế tiếp, mã sau cuối không được dịchmã . Vị vậy số axit amin tự do cần dùng cho mỗi lần tổng đúng theo chuỗi polipeptit là :Số aa tự do = (N/2.3) - 1 = (rN/3) - 1- Khi rời ra khỏi ribôxôm , trong chuỗi polipeptit không hề axit amin tương ứng với mã mở đầu. Vị đó, số axitamin tự do cần dùng làm cấu thành phân tử prôtêin (tham gia vào cấu tạo prôtêin nhằm thực hiện chức năng sinh học) là:Số aa tự do cần dùng để làm cấu thành prôtêin trả chỉnh= (N/2.3) - 2 = (rN/3) - 2II . TÍNH SỐ PHÂN TỬ NƯỚC VÀ SỐ LIÊN KẾT PEPTIT- Trong quy trình dịch mã, khi chuỗi polipeptit đang xuất hiện thì cứ 2 axit amin kế tiếp nối nhau bằng links peptitthì mặt khác giải phóng 1 phân tử nước, 3 axit amin nối nhau bởi 2 link paptit, bên cạnh đó giải phóng 2 phân tửnước vày vậy số phân tử nứơc được hóa giải trong quy trình giải mã chế tạo 1 chuỗi polipeptit là:Số phân tử H2O giải hòa = (rN/3) - 2- tổng số phân tử nước được giải hòa trong quá trình tổng hợp những phân tử protein (mỗi phân tử protein là 1chuỗi polipeptit ) .Tổng pt H2O giải phóng = số phân tử prôtêin . (rN/3) - 2Khi chuỗi polipeptit rời khỏi riboxom tham gia chức năng sinh học tập thì axit amin mở màn tách ra 1 mối links peptitvới axit amin đó không thể àsố liên kết peptit thực sự chế tạo ra lập được là (rN/3) - 3. Vì vậy tổng số liên kết peptit thựcsự hình thành trong những phân tử protein là :Tổng links peptit trong số phân tử prôtêin hoàn chỉnh= tổng cộng phân tử protein . <(rN/3) - 3 >Page 3III. TÍNH SỐ ARN VẬN CHUYỂN (tARN)- Trong quy trình tổng phù hợp protein, tARN mang axit amin mang lại giải mã. Mỗi lượt giải mã, tARN cung cấp 1 axit amin.- khi ribôxôm chuyển dịch từ đầu này mang lại đầu nọ của mARN để hiện ra chuỗi polipeptit thì số axit amin từ docần cần sử dụng được tARN đưa về là để dịch mã bắt đầu và các mã kế tiếp, mã cuối cùng không được dịch mã . Bởi vì vậysố tARN = axit amin tự do thoải mái cần dùng cho từng lần tổng vừa lòng chuỗi polipeptit là :Số tARN = Số aa tự do = (N/2.3) - 1 = (rN/3) - 1B. MỘT SỐ BÀI TẬP CƠ BẢNBài toán 1. Một gene của sinh đồ vật nhân sơ có guanin chỉ chiếm 20% toàn bô nuclêôtit của gen. Bên trên một mạch củagen này có 150 Ađênin với 120 Timin.1. Tính số link hiđrô của gen.2. Tính chiều nhiều năm gen.3. Tính số nuclêôtit trong những gen bé khi gene tái bạn dạng 3 lần.Hướng dẫn giải bài xích tập1. Theo NTBS, %G+%A = 50% => %A = 30%Theo bài ra A1 = T2 = 150; T1= A2 = 120=> A = T = A1+ A2= 270 ó 30%=> N = 270 x 100:30 = 900=> G=X = 180.- Số link hyđrô = 2A+3G = 270 x 2 +180 x 3 = 10802. Lgen = 900:2x3,4 = 1530A0.3. Số nuclêôtit trong các gen con = 23 x 900 = 7200.Bài toán 2. Trong tế bào nhân sơ, xét một gen nhiều năm 4080 A0, bao gồm 560 Ađênin. Mạch đơn trước tiên của gen gồm 260Ađênin cùng 380 Guanin, ren này phiên mã cần môi trường thiên nhiên nội bào hỗ trợ 600 Uraxin.1. Tính số lượng từng nhiều loại nuclêôtit bên trên gen.2. Tính con số từng một số loại nuclêôtit trên mạch mang mã cội của gen.3. Tính con số nuclêotit từng một số loại trên mARN vày gen phiên mã.Hướng dẫn giải bài bác tập1. Tính số lượng từng loại nuclêôtit trên gen.- N = = 4080x2/3,4 = 2400- A = T = 560 => G = X = (2400 -2x560):2 = 640.2. Tính con số từng nhiều loại nuclêôtit bên trên mạch mang mã cội của gen.Theo NTBS, A1= T2 = 260G1 = X2 = 380.X1 = G2 = Ggen - G1= 640 - 380 = 260.T1 = A2 = A - A1 = 560 - 260 = 300.Do Umtcc = Agốc= 600 => mạch 2 là mạch gốc.3. Tính số lượng nuclêotit từng loại trên mARN vì gen phiên mã.Do mạch 2 là mạch gốc bắt buộc trên mARN cóA = Tgốc = 260; U = Agốc = 300; G = Xgốc = 380; X = Ggốc = 260.Bài toán 3. Một gen gồm 450 Ađênin cùng 1050 Guanin. Mạch sở hữu mã cội của gen bao gồm 300 Timin cùng 600 Xitôzin.1. Tính con số từng loại: rA, rU, rG, rX trên phân tử ARN được tổng thích hợp từ ren này.2. Tính chiều lâu năm gen.3. Tính số chu kỳ xoắn của gen.4. Tính số axitamin môi trường hỗ trợ để tạo nên 1 chuỗi pôlipeptit.Hướng dẫn giải bài xích tập1. Con số từng loại: rA, rU, rG, rX trên phân tử ARN được tổng hòa hợp từ ren này.Ag = Tbs = 300Tg = Abs = A - Ag = 450 -300 = 150.Xg = Gbs = 600Gg = Xbs = G - Gbs = 1050 - 600 = 450Vậy rA = Tg = 300; rU = Ag = 150; rG = Xg = 600; rX = Gg = 450Page 42. Chiều dài gen.N = A + T + G + X = 2A + 2G = 3000.Lgen = N/2x3,4 = 5100A0.3. Số chu kỳ luân hồi xoắn của gen. C = 1504. Số axitamin môi trường cung ứng để tạo thành 1 chuỗi pôlipeptit = 3000/6 - 1 = 499.Bài toán 4. Phân tử mARN cứng cáp được tạo nên chứa 20%U, 10%A, 40%X và 450G. Những đoạn intron bịcắt bỏ tất cả tổng chiều nhiều năm là 30,6µm, trong những số ấy có tỉ lệ G = 2U = 3X = 4A.1. Tính số nuclêôtit trên ren tổng vừa lòng mARN trên.2. Tính con số từng các loại nuclêôtit trong phân tử mARN nguyên sơ tương ứng.3. Tính phần trăm mỗi loại nuclêôtit trên mạch mã cội của gen.Hướng dẫn giải bài bác tập1. Tính số nuclêôtit trên gene tổng thích hợp mARN trên.%U + %A + %X + %G = 100% => %G = 30%.=> Số nuclêôtit trên mARN = 450x100/30 = 1500.Số nuclêôtit trên đoạn bị cắt vứt là 306000/3,4 = 90.000.=> Số nuclêôtit trên gen là 1500x2 + 90.000x2 = 93.000 (nu)2. Tính con số từng loại nuclêôtit trong phân tử mARN nguyên sơ tương ứng.Số nuclêôtit từng nhiều loại trên các đoạn intron là:G = 43200; U = 21600; X = 14400; A = 10800Số nuclêôtit từng các loại trên mARN trưởng thành:A = 150; U = 300; X = 600; G = 450.Số nuclêôtit từng nhiều loại trên mARN sơ khaiA = 10800 + 150 = 10950;U = 21600 + 300 = 21900;X = 600 + 14400 = 15000;G = 43200 + 450 = 43650;3. Số lượng nuclêôtit trên mạch mã cội = N/2 = 91500.A = rU = 21900 => %A = 21900/91500*100 = 23,9T = rA = 10950 => %T = 10900/91500*100 = 11,9G = rX = 15000 = %G = 15000/91500*100 = 16,4X = rG = 100 -%A-%T-%G-%X = 47,8Bài toán 5. Phân tích thành phần hóa học của một axit nuclêic cho biết tỉ lệ những loại nuclêôtit A = 20%; G =35%; T = 20% và con số X = 150.1. Axit nuclêic này là ADN xuất xắc ARN, cấu trúc mạch đối chọi hay kép?2. Tính số links photphodieste bên trên axit nuclêôtit trên.3. Tính chiều lâu năm axit nuclêôtit trên.Hướng dẫn giải bài bác tập1. Vị trên axit nuclêôtit có A, T, G, X => ADN. Vì %A ≠%T => mạch đơn.Vậy, Axit nuclêic này là ADN có cấu tạo mạch đơn.2. Số link photphodieste trên axit nuclêic trên:X = 150, chỉ chiếm 30% => N = 150/30*100 = 500.Số link photphodieste = 500-1=499.Bài toán 6:Một phân tử mARN có 1500 nuclêôtit triển khai dịch mã để tạo thành chuỗi pôlipeptit. Hãy tính:a. Số bộ ba mã sao có trên mARN.b. Số axit amin gồm trong chuỗi pôlipeptit hòan chỉnh.c. Số tARN tham gia dịch mã ra chuỗi pôlipeptit.Hướng dẫn giải bài bác tập:a. Số bộ tía mã sao tất cả trên mARN = số bộ bố mật mã = rN / 3 = 1500 / 3 = 500b. Số axit amin tất cả trong chuỗi pôlipeptit hòan chỉnh = 500 – 2 = 498c. Số tARN gia nhập dịch mã ra chuỗi pôlipeptit = Số axit amin thoải mái = 500 – 1 = 499Bài toán 7: Một gen gồm 2400 nu. Hiệu số phần trăm của nucleotit một số loại A với nucleotit không bổ sung cập nhật với nó =20%.Page 5Trên phân tử mARN tổng đúng theo từ gen đó bao gồm rX=120 nu, rA = 240 nu . Xác minh tỉ lệ % từng loại nu bên trên mỗimạch 1-1 gen đã tổng hợp phải mARN trên.Hướng dẫn:- Theo đề ra, ta có: A - G = 20% (1)- vào phân tử ADN: A + G = một nửa (2)Từ (1) cùng (2), ta gồm : A = T = 35%; G = X = 15%- Số nu từng một số loại của gen :A = T = 2400 x 35% = 840 nu ;G = X = 2400 x 15% = 360 nu.- đưa sử mạch một là mạch gốc, số nu từng nhiều loại của ren như sau :Theo đề: rA = T1 = A2 = 240 (20%)ð A1 = T2 = A - rA = 840 - 240 = 600 (50%)Theo đề: rX = G1 = X2 = 120 (10%)ð X1 = G2 = G - rX = 360 - 120 = 240 (20%)Bài toán 8:Một chuỗi polipeptit tất cả chiều dài 1500 Ao . Biết 1 axit amin có độ dài trung bình là 3 Ao . Hãy xácđịnh:a) Số link peptit tất cả trong chuỗi polipeptit đó.b) Số nu bao gồm trong mARN sẽ tổng phù hợp được.Hướng dẫn :Số axit amin vào chuỗi polipeptit: 1500/3 = 500a. Số links peptit gồm trong phân tử:500 - 1 = 499b. Số nu bao gồm trong mARN tổng hợp ra phân tử prôtêin trên:N = (500 + 2).3 = 1506