BIÊN BẢN KỶ LUẬT HỌC SINH THCS

Biên bản là một loại văn bản ghi chép lại những sự việc đã xảy ra hoặc đang xảy ra. Biên bản không có hiệu lực pháp lý để thi hành mà chủ yếu được dùng làm chứng cứ minh chứng các sự kiện thực tế đã xảy ra.


Biên bản xử lý học sinh vi phạm là một hình thức văn bản được sử dụng phổ biến tại trường học khi thực hiện kỷ luật các học sinh vi phạm nội quy.

Mẫu biên bản xử lý học sinh vi phạm bao gồm những nội dung gì? Được lập như thế nào?

Tìm hiểu khái quát biên bản là gì?

Biên bản là một loại văn bản ghi chép lại những sự việc đã xảy ra hoặc đang xảy ra. Biên bản không có hiệu lực pháp lý để thi hành mà chủ yếu được dùng làm chứng cứ minh chứng các sự kiện thực tế đã xảy ra.

Biên bản có thể là biên bản ghi lại một sự kiện như biên bản cuộc họp, biên bản hội nghị… hoặc biên bản ghi lại một hành vi cụ thể như lập biên bản hành vi vi phạm pháp luật, biên bản bàn giao tài sản, biên bản giao nhận, biên bản đồng ý hoặc không đồng ý về một nội dung nào đó.

Biên bản xử lý học sinh vi phạm là gì?

Biên bản xử lý học sinh vi phạm là biên bản được lập ra nhằm ghi chép cụ thể lại nội dung xử lý kỷ luật đối với học sinh có vi phạm các nội quy của trường, quy định của lớp.

Mục đích của biên bản xử lý học sinh vi phạm là ghi chép lại việc xử lý kỷ luật và từ đó nhằm cảnh cáo, răn đe đối với em học sinh vi phạm để các em có thể nhận ra lỗi lầm của bản thân và nhìn nhận, sửa chữa không phạm lại sai lầm.

Biên bản xử lý học sinh vi phạm thường bao gồm các nội dung như: thông tin trường lớp, giáo viên chủ nhiệm, thông tin học sinh vi phạm, nội dung vi phạm, hình thức kỷ luật, cam kết của học sinh vi phạm, ý kiến của phụ huynh, ý kiến của nhà trường….

*

Mẫu biên bản xử lý học sinh vi phạm

Dưới đây chúng tôi cung cấp đến bạn đọc một số Mẫu biên bản xử lý học sinh vi phạm có thể tham khảo:

Mẫu 1:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc———————

BIÊN BẢN XỬ LÝ HỌC SINH VI PHẠM

Hôm nay ngày………….tháng……………..năm …………………………………….

Tại lớp ………………. Trường …………………………………………………………………….

Thành phần gồm:

1.……………………………………………. ……………………………………………..

2..……………………………………………. …………………………………………….

3..……………………………………………. …………………………………………….

4..……………………………………………. …………………………………………….

Tiến hành lập biên bản học sinh:…………. .……………………………………………

Đã vi phạm các nội dung sau trong giờ học môn:………………………………………

…..……………………………………………. …………………………………………….

…..……………………………………………. …………………………………………….

– Ý kiến của giáo viên bộ môn:

…..……………………………………………. …………………………………………….

…..……………………………………………. …………………………………………….

…..……………………………………………. …………………………………………….

– Ý kiến của lớp:

…..……………………………………………. …………………………………………….

…..……………………………………………. …………………………………………….

…..……………………………………………. …………………………………………….

– Ý kiến của học sinh vi phạm:

…..……………………………………………. …………………………………………….

…..……………………………………………. …………………………………………….

…..……………………………………………. …………………………………………….

Học sinh vi phạm(Ký và ghi rõ họ tên)Đại diện lớpHọ và tên(Ký và ghi rõ họ tên)Giáo viênHọ và tên(Ký và ghi rõ họ tên)

 Mẫu 2:

TRƯỜNG ……………………LỚP:……………CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—o0o—

BIÊN BẢNVề việc xử lý học sinh vi phạm nội quy nhà trường

Hôm nay vào lúc ……… giờ…….. phút, ngày……… tháng……… năm 20……..

Tại phòng ………………………………………………

Chúng tôi gồm:

Giáo viên chủ nhiệm:………………………………………………

Cùng……………………………… bạn học sinh lớp…………………

Tiến hành lập biên bản xử lí học sinh:………………… đã vi phạm nội quy của trường về……………………………………… lần thứ ………….

Ý kiến của đại diện học sinh:

……………………………………………… ………………………………………………

……………………………………………… ………………………………………………

Ý kiến của GVCN:

……………………………………………… ………………………………………………

……………………………………………… ………………………………………………

Ý kiến của HS vi phạm nội quy nhà trường:

……………………………………………… ………………………………………………

……………………………………………… ………………………………………………

Sau khi thảo luận chúng tôi thống nhất xử lí kỉ luật học sinh………………………………… với hình thức …………………………………………

Bản thân học sinh……………………………………………… sẽ thi hành kỉ luật trên kể từ thời điểm này cho đến khi hết thời hạn kỉ luật.

Giáo viên chủ nhiệm thông báo hình thức kỉ luật với gia đình của học sinh và báo cáo với lãnh đạo nhà trường sau phiên họp.

Biên bản kết thức vào lúc ….. giờ …… phút cùng ngày.

CHỮ KÝ CỦA HỌC SINH BỊ XỬ LÝ

……………………………………….

……………………………………….

CHỮ KÍ CỦA PHỤ HUYNH HỌC SINH

……………………………………….

……………………………………….

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

……………………………………….

……………………………………….

Mẫu 3:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC———–

BIÊN BẢN“V/v Xử lý học sinh vi phạm nội quy”

Hôm nay vào lúc………giờ………..ngày ……..….tháng………….năm 20……..

Tại lớp ………………….trường THCS …………………………………………………….

Chúng tôi gồm có :

1. ……………………………………………. Chức vụ : Giáo viên chủ nhiệm

2. ……………………………………………. Chức vụ : Lớp trưởng

3. ……………………………………………. …………………………………………..

Tiến hành lập biên bản học sinh vi phạm nội quy lần thứ …………..đối với em :

NỘI DUNG

……………………………………………………… ………………………………………………………

……………………………………………………… ………………………………………………………

……………………………………………………… ………………………………………………………

……………………………………………………… ………………………………………………………

……………………………………………………… ………………………………………………………

CAM KẾT CỦA HỌC SINH VI PHẠM

……………………………………………………… ………………………………………………………

……………………………………………………… ………………………………………………………

……………………………………………………… ………………………………………………………

Biên bản đã đọc cho cả lớp cùng nghe, đồng ý và ký.

Biên bản kết thúc vào lúc ………giờ………cùng ngày.

ngày ……tháng ……năm 20……

HS vi phạm nội quy(Ký,ghi rõ họ tên)Lớp trưởng(Ký,ghi rõ họ tên)GVCN(Ký,ghi rõ họ tên)

Mẫu 4:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————-

BIÊN BẢN(Về việc xử lý học sinh vi phạm)

Hôm nay, vào lúc ….. giờ ….. phút, ngày ….. tháng …… năm 20…. tại phòng ……….

Tôi tên là: …………………….. là giáo viên chủ nhiệm lớp …………….

Đã xử lý học sinh vi phạm như sau:

Họ tên học sinh vi phạm:……………………….là học sinh lớp .. năm học 20…. – 20…

Lý do: ………………………………………… ……………………………………….…

………………………………………… ……………………………………….…………..

………………………………………… ……………………………………….…………..

Biện pháp xử lý:

GVCN mời ông (bà):…………………………… ……………………………………

là phụ huynh của em đến họp và thông báo về nội dung vi phạm của em đồng thời để phụ huynh của em và em có lời cam kết.

Phụ huynh học sinh của em cam kết:

………………………………………… ……………………………………….…………..

………………………………………… ……………………………………….…………..

Học sinh cam kết:

………………………………………… ……………………………………….…………..

………………………………………… ……………………………………….…………..

Biên bản kết thúc lúc ….giờ ….. phút cùng ngày.

….ngày…tháng …năm……

Phụ huynh học sinh(Ký,ghi rõ họ tên)Học sinh(Ký,ghi rõ họ tên)Giáo viên chủ nhiệm(Ký,ghi rõ họ tên)

Mẫu 5:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————-

BIÊN BẢN(V/v xử lí học sinh vi phạm trên lớp)

Hôm nay, lúc…..giờ….phút, ngày…..tháng…..năm 201……

Địa điểm: Tại phòng học lớp …………………………………………………………..

Thành phần gồm:

Họ và tên giáo viên: ………………………………………. dạy môn: ………………

Họ và tên học sinh vi phạm: …………………………………………………………..

Đã phạm lỗi:

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Học sinh vi phạm(Ký và ghi rõ họ tên)Cán bộ lớpHọ và tên(Ký và ghi rõ họ tên)Giáo viênHọ và tên(Ký và ghi rõ họ tên)

Trên đây là các nội dung liên quan đến Mẫu biên bản xử lý học sinh vi phạm. Hy vọng các thông tin này hữu ích và giúp bạn giải đáp thắc mắc.