Bản Kê Khai Tài Sản Thu Nhập

Kể từ bỏ khi hiện tượng Phòng chống tham nhũng 2018 gồm hiệu lực, thêm nhiều đối tượng người tiêu dùng phải kê khai tài sản, thu nhập hằng năm. Chủng loại kê khai gia sản thu nhập mới nhất bây giờ được thực hiện Phụ lục I phát hành kèm theo Nghị định 130/2020.


Mẫu kê khai gia sản thu nhập theo Nghị định 130

TÊN CƠ quan ĐƠN VỊ-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - tự do - Hạnh phúc---------------

BẢN KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP ...(1)(Ngày..... Tháng..... Năm..... )(2)

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Fan kê khai tài sản, thu nhập

- Họ và tên:............................................. Tháng ngày năm sinh: .............................

- Chức vụ/chức danh công tác: ...........................................................................

- Cơ quan/đơn vị công tác: ................................................................................

- nơi thường trú: ..................................................................................

- Số căn cước công dân hoặc giấy minh chứng nhân dân(3): .............................ngày cấp..................... Nơi cung cấp .........................................

2. Vk hoặc chồng của fan kê khai tài sản, thu nhập

- Họ với tên:................................................. Ngày tháng năm sinh: ...........................

- Nghề nghiệp: ............................................................................................

- nơi làm việc(4): ..........................................................................................

- khu vực thường trú: ...........................................................................................

- Số căn cước công dân hoặc giấy minh chứng nhân dân: ........................ Ngày cung cấp .............................. Nơi cung cấp ...............................................

3. Nhỏ chưa thành niên (con đẻ, nhỏ nuôi theo nguyên tắc của pháp luật)

3.1. Nhỏ thứ nhất:

- Họ cùng tên:........................................ Ngày tháng năm sinh: ....................

- khu vực thường trú: ...............................................................................................

- Số căn cước công dân hoặc giấy chứng tỏ nhân dân: ............................. Ngày cung cấp .................................... Nơi cấp ..............................................

3.2. Bé thứ nhì (trở lên): Kê khai tựa như như bé thứ nhất.

II. THÔNG TIN MÔ TẢ VỀ TÀI SẢN(5)

1. Quyền áp dụng thực tế so với đất(6):

1.1. Đất ở(7):

1.1.1. Thửa thiết bị nhất:

- Địa chỉ(8): ..........................................................................................................

- Diện tích(9): ...................................................................................................

- giá bán trị(10): ..............................................................................................................

- Giấy ghi nhận quyền sử dụng(11): ....................................................................

- thông tin khác (nếu có)(12): .........................................................................

1.1.2. Thửa thứ hai (trở lên): Kê khai tựa như như thửa máy nhất.

1.2. Các loại đất khác(13):

1.2.1. Thửa thiết bị nhất:

- diện tích: ......................................................................................................

- giá trị(10): ...................................................................................................

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng: .................................................................

- tin tức khác (nếu có): ..............................................................................

1.2.2. Thửa thứ hai (trở lên): Kê khai tương tự như thửa sản phẩm công nghệ nhất.

2. Công ty ở, công trình xây dựng xây dựng:

2.1. Nhà ở:

2.1.1. Nhà thiết bị nhất: .......................................................................................

- nhiều loại nhà(14): ...................................................................................................

- diện tích sử dụng (15): ......................................................................

- giá bán trị(10): ...............................................................................................

- Giấy ghi nhận quyền sở hữu: ............................................................

- tin tức khác (nếu có): ..............................................................................

2.1.2. Nhà thứ 2 (trở lên): Kê khai giống như như nhà sản phẩm công nghệ nhất.

2.2. Công trình xây dựng xây dựng khác(16):

2.2.1. Công trình xây dựng thứ nhất:

- loại công trình:....................... Cấp cho công trình: ................................................

- diện tích s: ...............................................................................................

- quý hiếm (10): .............................................................................................

- Giấy ghi nhận quyền sở hữu: ...........................................................

- thông tin khác (nếu có): .....................................................................

2.2.2. Dự án công trình thứ 2 (trở lên): Kê khai tựa như như dự án công trình thứ nhất.

3. Gia sản khác nối sát với đất(17):

3.1. Cây lâu năm(18):

- một số loại cây:............................ Số lượng:..................... Giá trị(10): ..........................................

- nhiều loại cây:............................ Số lượng:.................... Giá bán trị(10): ..........................................

3.2. Rừng sản xuất(19):

- một số loại rừng:............................ Diện tích:................................. Giá trị(10): ..........................

- nhiều loại rừng:........................... Diện tích:................................. Giá bán trị(10): ..........................

3.3. Vật kiến trúc khác nối liền với đất:

- thương hiệu gọi:............................. Số lượng:............................. Giá bán trị(10): ......................................

- tên gọi:............................. Số lượng:............................. Giá chỉ trị(10): ......................................

4. Vàng, kim cương, bạch kim và các kim nhiều loại quý, đá quý khác có tổng mức vốn từ 50 triệu đ trở lên(20).

5. Chi phí (tiền Việt Nam, nước ngoài tệ) gồm tiền mặt, tiền đến vay, chi phí trả trước, tiền giữ hộ cá nhân, tổ chức triển khai trong nước, tổ chức quốc tế tại vn mà tổng mức vốn quy thay đổi từ 50 triệu vnd trở lên(21).

6. Cổ phiếu, trái phiếu, vốn góp, các loại sách vở có giá bán khác mà tổng giá trị từ 50 triệu đ trở lên (khai theo từng loại):

6.1. Cổ phiếu:

- tên cổ phiếu:............................. Số lượng:....................... Giá bán trị: ..............................

- thương hiệu cổ phiếu:............................. Số lượng:....................... Giá chỉ trị: ..............................

6.2. Trái phiếu:

- tên trái phiếu:........................... Số lượng:......................... Giá trị: .............................

- tên trái phiếu:........................... Số lượng:......................... Giá bán trị: ..............................

6.3. Vốn góp(22):

- bề ngoài góp vốn:...................................... Giá trị:.................................................

- vẻ ngoài góp vốn:...................................... Giá chỉ trị:..................................................

6.4. Các loại sách vở có giá khác(23):

- Tên sách vở có giá: .................................... Giá chỉ trị:...............................................

- Tên sách vở và giấy tờ có giá:...................................... Giá chỉ trị:...............................................

7. Gia sản khác nhưng mỗi tài sản có quý hiếm từ 50 triệu vnd trở lên, bao gồm:

7.1. Gia tài theo pháp luật của điều khoản phải đk sử dụng cùng được cấp cho giấy đăng ký (tầu bay, tầu thủy, thuyền, thiết bị ủi, lắp thêm xúc, ô tô, mô tô, xe thêm máy...)(24):

- thương hiệu tài sản:................. Số đăng ký:................................ Giá chỉ trị: .................................

- thương hiệu tài sản:.................. Số đăng ký:................................ Giá chỉ trị: .................................

7.2. Gia tài khác (đồ mỹ nghệ, đồ gia dụng thờ cúng, bàn ghế, cây cảnh, tranh, ảnh, những loại gia sản khác)(25):

- thương hiệu tài sản:................................ Năm bắt đầu sở hữu:.................. Giá chỉ trị: ...........................

- thương hiệu tài sản:................................ Năm bắt đầu sở hữu:................... Giá chỉ trị: .........................

8. Gia tài ở nước ngoài(26).

9. Thông tin tài khoản ở nước ngoài(27):

- tên ngân hàng, chi nhánh ngân hàng, tổ chức triển khai nơi mở tài khoản: .....................................

10. Tổng các khoản thu nhập giữa nhị lần kê khai(28):

- Tổng thu nhập của fan kê khai: .......................................................................

- Tổng thu nhập của vk (hoặc chồng): ................................................................

- Tổng các khoản thu nhập của con chưa thành niên: .......................................................

- Tổng các khoản các khoản thu nhập chung: .......................................................................

III. BIẾN ĐỘNG TÀI SẢN, THU NHẬP; GIẢI TRÌNH NGUỒN GỐC CỦA TÀI SẢN, THU NHẬP TĂNG THÊM (29) (nếu là kê khai tài sản, thu nhập cá nhân lần đầu thì không hẳn kê khai Mục này): ..........

Loại tài sản, thu nhập

Tăng (30)/giảm (31)

Nội dung giải trình nguồn gốc của tài sản tăng thêm và tổng thu nhập

Số lượng tài sản

Giá trị tài sản, thu nhập

1. Quyền sử dụng thực tế so với đất

1.1. Đất ở

1.2. Những loại đất khác

2. Bên ở, công trình xây dựng xây dựng

2.1. đơn vị ở

2.2. Dự án công trình xây dựng khác

3. Gia sản khác nối sát với đất

3.1. Cây thọ năm, rừng sản xuất

3.2. Thứ kiến trúc nối liền với đất

4. Vàng, kim cương, bạch kim và những kim các loại quý, rubi khác có tổng mức từ 50 triệu đồng trở lên

5. Tiền (tiền Việt Nam, ngoại tệ) gồm tiền mặt, tiền mang lại vay, tiền trả trước, tiền gửi cá nhân, tổ chức triển khai trong nước, tổ chức nước ngoài tại việt nam mà tổng mức vốn quy đổi từ 50 triệu đồng trở lên.

6. Cổ phiếu, trái phiếu, vốn góp, các loại sách vở và giấy tờ có giá chỉ khác mà tổng vốn từ 50 triệu vnd trở lên (khai theo từng loại):

6.1. Cổ phiếu

6.2. Trái phiếu

6.3. Vốn góp

6.4. Những loại sách vở và giấy tờ có giá chỉ khác

7. Gia sản khác có giá trị từ bỏ 50 triệu vnd trở lên:

7.1. Gia tài theo cơ chế của luật pháp phải đăng ký sử dụng cùng được cung cấp giấy đăng ký (tầu bay, tàu thủy, thuyền, thứ ủi, sản phẩm xúc, ô tô, mô tô, xe lắp máy...).

7.2. Gia tài khác (đồ mỹ nghệ, đồ dùng thờ cúng, bàn ghế, cây cảnh, tranh ảnh, các loại tài sản khác).

8. Gia sản ở nước ngoài.

9. Tổng thu nhập cá nhân giữa nhì lần kê khai(32).

..... Ngày....tháng....năm....NGƯỜI NHẬN BẢN KÊ KHAI(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ/chức danh)