50 bài luyện nghe tiếng anh dành cho bé

50 bài xích luyện nghe tiếng Anh dành riêng cho nhỏ xíu do Tiến Cường soạn là tư liệu luyện nghe giờ đồng hồ anh giành cho học sinh tiểu học.Bạn đang xem: 50 bài xích luyện nghe giờ anh dành cho bé

văn bản được biên soạn với 50 công ty đề 1-1 giản, dễ hiểu và thân thuộc với học viên tiểu học.

Bạn đang xem: 50 bài luyện nghe tiếng anh dành cho bé

Những chủ đề luyện nghe là những mẩu chuyện thú vị về ngôi trường học, thầy cô bạn bè và những con vật,... Phần 1 Tài liệu trình bày các bài nghe từ bài bác 1 đến bài 44. Mời các bạn cùng tham khảo.
*

£ N G3UYEN; LIEU 50 Listening Practice Lessons NHA XUAT BAN VAN HOA - THONG TIN50 BAI LUYEN NGHE TIENG ANH DANH đến BE 50 B LVTA - 1 50 Listening Practice Lessons IC H U J !& £ $10 NHA XUAT BAN VAN HOA - THONG TIN LOI NOI D A U “50 bai luyen nghe dcinh đến be” la cuoti scichluyen nghe tieng Anh danh cho hoc sinh tieu hoc. Noidung ditdc bien soan vdi 50 chu de ddn gian, de hieu uaquen thuoc vdi hoc sinh tieu hoc. Cac chu de luyen nghela nhitng cdu chuyen thu ui ve sầu tri/dng hoc, núm co, banbe va cac con vat,.. Sach diMc bien soan vdi cac doan van ngan gon,sinh dong, giau hinh anh rat phii hdp vdi cac be d captieu hoc, vita nang cao diMc ky nang nghe tieng Anh,vi/"a tang them hieu biet ve moi triidng xung quanh, vecac si/ vat hien tu’dng va cac hoqt dong trong cuqc songhang ngay. Scich co tang hem ctia MP3 giup cac be cothe luyen nghe va phat dm chuan tieng Anh. Moi bai doc difflc phân chia thdnh cha phan: phan ti( mdiva cum tit, phan bai tap luyen nghe va phan chu thich. Phan tit mdi va cum tit cung cap cho cac be von titvitng xucit hien vào moi bcii nghe theo cac chu dethong dung, giup cac be phái mạnh vitng cdch doc, nghia vacdch dung cua mdi tith oqc cum tit tieng Anh. Phan bai tap luyen nghe cung cap cac dang bai taphdp ly, ddn gian. Mdi dang bai tap luyen nghe deu cophan yen cdu rd rang giup cac be cd the hieu va thitchanh nghe tieng Anh cấp tốc va dẻo hieu qua cao nhat. 5 Phan chu thich trinh bay cu the va neu rd cdc h sitdung cua mot so mau cdu xudt hien trong bdi luyennghe hodc mot so cdch phdt dm, giup cac be teo the luyennghe vd noi tieng Anh hieu qua. Cuon sach nhỏ co phandap an giup cac be vd cac bcic phu huynh teo the tit kiemtra lai ket qua luyen tap cua minh. Cuon sach htia hen se m ang lai mang lại cac em hoc sinhnhieu dieu bo ich vd thu vi vào qua trinh hoc tap vdthi/c hdnh nghe tieng Anh. Trong qua trinh bien soan chac chan khong thetranh khoi thieu sot, rat m ong nhdn di/c/c siI dong gopquy bau cua ban doc de Ian xuat ban sau cuon sachdiCdc hoan thien hon.6 R > ai / * Members Of My Family TCr moi vd cum tu engineer / cntty"nior / (n) ky sit accountant / o"kauntont / (n) ke toan teacher /’ti:tjo / (n) giao vien salesperson /’scilz.po:sn / (n) nhan vien ban hangI. Be tốt nghe va noi cac tif v6i nhau mang đến phu hdp. Mv mother teacher m a company my father engineer in a ngân hàng mv aunt cleaner in a bookstore mv uncle accountant on a street mv sister salesperson in a school 7II. Be tốt nghe va dien tif eon thieu vao mang đến trong ben du’di.I (1)________ a big family. There are six people(2)_________ my family. They are my (3)_________ myfather, my aunt, my (4)______ , my sister & I. Chu X thich "er" neu khong co trong dm thi ditdc phat dm la .Vi du: teacher , sister , fever Ta mdi va cum ttf both / bouO / (adv) ca nhị study hard hoc hanh hao chain chi parent /"pcoront / (n) phụ thân me V - Bai ta p. Luyen ngheI. Be tốt nghe va dien ,rYes" neu cau dung va dien "No" neu cau không nên vao trong dau ngoac ddn.( ) 1. The father is forty-five.( ) 2. They have two sons và a daughter.( ) 3. Their parents lượt thích them very much.II. Be giỏi nghe va chon mot dap an dung nhat.1. There are____ people in the family. A. Three B. Four C. Five 92. Van Anh"s_______ is a doctor. A. Father B. Mother C. Brother3. Minh & Huy are_______ A. Brothers B. Father and son C. Father và daughter10 A Garden Of My Family TCf mdi va cum tu garden /"ga:dn / (n) vi/cfti flower /"flauo / (n) hoa grass / gra:s / (n) co lượt thích / laik / (v) ^/?f"c/? help /"help / (v) cftf water /"wo:t3 / (v) fi/cft exercise /"cksasaiz / (v) £ap due morning /"mo.nia / (n) lịch sự -?c"x S." Bai tap luyen ngheI. Be xuất xắc nghe va dien ,rYes" neu cau dung va dien "No" neu cau sai vao vào dau ngoac ddn.( ) 1. My mother likes flowers, my father likes them. TOL 11( ) 2. I often help my parents water the flowers & grasses.( ) 3. We can exercise in the garden on Saturday.II. Be hay nghe va chon mot dap an dung nhat.1. Where is the garden?It"s________ A. Behind my house B. In front of my house C. Near the river2.

Xem thêm: Làm Sao Để Hoa Tươi Lâu Sau Khi Cắm, Bật Mí 5 Cách Giữ Hoa Tươi Lâu Đơn Giản Nhất

What are there in the garden? A. Flowers B. Grasses C. A và B3. My father likes____________ A. Flowers B. Grasses C. Water Chu Y thich r help sb vị sth giup ai bởi lam gi help sb to bởi sth giup ai vì chưng lam viec gi help sb with sth giup ai do bang cai gi 12 Hal 4 ,* My Uncle Tu moi va cum tu more than heft: thief / Oi:f / ( 11) ten trom some day mot tức thì nao do, roi day policeman / po"liismon / (n) ednh sat bus / b.s / (n) .re buyt because / bi’koz / (conj) bo"i vi after /"a:lto / (adv) sau khoản thời gian " V - Bai tap luyen ngheI. Be tốt nghe va dien "Yes" neu cau dung va dien "No" neu cau không đúng vao vào dau ngoac don.( ) 1. The thieves are not afraid of my uncle.( ) 2. My uncle often goes to lớn work by bike. 13( ) 3. My uncle is very clever & brave.II. Be tốt nghe va chon mot dap an dung nhat.1. My uncle is a________ A. Doctor B. Teacher C. Policeman2. My uncle is more than_______ years old. A. Twenty B. Thirty C. Forty3. Does my uncle lượt thích his work9 A. No, he does B. No, he doesn"t C. Yes, he does / Chu X thich )----------------------------------------- Nguyen dm "o" ditdc phdt dm thanh v__________________________________Vi du: often, story 14 Hal 5 Mv Friends Tu mdi vd cum tCf violin /.vaio"lin / (n) dan violong dive /daiv / (v) lan collect / k.Vlckt / (v) thu nhat, situ tam stamp / stacmp / (n) ton look the same trong gion gS - Bai tap luyen ngheI. Be tuyệt nghe va ghep mot ve sầu d cot A vdi mot ve sầu thich hofp d cot B. A B 1. Viet a. Likes playing the violin 2. Linh b. Likes diving 15 3. Phái mạnh c. Likes riding a xe đạp 4. Due d likes collecting stamps 5. Tung e. Likes making kitesII. Be xuất xắc nghe va dien tvf nhỏ thieu vao cac mang lại trong ben diid"i de tra 16i cau hoi.1. Are they in the same school? _________ , they___________2. What does nam like? He likes playing th e _3. Who likes making kites? _________ likes making kites. Chu ): thi"ch N g u y en dm "a" di/Oc p h d t dm Id Vi du: bat, sad, sand, stamp16 My Three Good Friends Tu m 6i va cum tu not ...at all khong mot chut nao good /gud/ (adj) tot, gioi favourite /feivo rit/ (adj) i(a thich fruit /fru:t/ (n) qua salad Is aclod/ (n) rau xanh song, rau xanh tron eat /i:t/ (v ) an V Bai tap luyen nghe / (adj) khoe * > - Bai tap luyen ngheI. Be tốt nghe va dien nhufng tu” con thieu vao cac mang đến trong ben du’cfi.________________________________Name Height Native Hair place(Ten) (Chieu coo) (Toe) (Quc quan)KhanhBinhII. Be tốt nghe va dien tif eon thieu vao cac mang lại trong ben did de tra lofi cau hoi.>. How many new students bởi we have? We have________ new students.2. Are they strong? __________, they _3. Are they our good friends? __________, t h e y ___________ Chu ). Thich Am "ere" di/tfc phdt dm la Vi du: there, where, anywhere Lien và Her Sister TCr mdi va cum tu serious /"siorios / (adj) nghiem trong, dting ddn pop music nhac pop shy / / a i / (adj) e then, xau ho homework /houmvo:k/ (n) bai tap ve sầu nha clever/klevo / (adj) thong minh funny /"fi / (adj) vui ve talk /to - k/ (v) noi chuyen was,^ | -3V - Bai ta p. Luyen ngheI. Be tốt nghe va chon mot dap an dung nhat.1. She likes lớn studv & do homework_______ . At school B.